Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.11.2011

Brak wpisu do ewidencji środków trwałych - skutki w PIT

W świetle zasady praworządności (art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP), zasady sprawiedliwości (art. 2 Konstytucji RP) oraz zasady powszechnego obowiązku podatkowego (art. 84 Konstytucji RP) przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji kiedy podatnik w celu osiągnięcia korzyści uchyla się od obowiązku wpisania danego składnika majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (obowiązek z art. 22d ust. 2 ustawy o PIT), to pomimo braku stosownego wpisu sprzedaż danego składnika majątku generuje przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile faktycznie składnik ten wykorzystywano w działalności gospodarczej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA Antoni Hanusz, Protokolant Dorota Żmijewska, po rozpoznaniu w dniu 25 października 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej N. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2009 r. sygn. akt I SA/Rz 803/09 w sprawie ze skargi N. K. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 21 maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od N. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2009 r. o sygn. akt I SA/Rz 803/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę N. K. (dalej: Skarżąca) na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K., działającego w imieniu Ministra Finansów, z dnia 21 maja 2009 r. o nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; w skrócie: p.p.s.a.).

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA w Rzeszowie):

2.1. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania podano, że Skarżąca we wniosku z dnia 20 lutego 2009 r. (uzupełnionym pismem z dnia 20 kwietnia 2009 r.) skierowanym do ww. organu dokonującego interpretacji podała, że od 1997 r. wraz z dwoma wspólnikami prowadziła działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W sierpniu 1997 r. wspólnicy tej spółki uzyskali na zasadzie współwłasności łącznej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Przedmiotem działalności spółki była obsługa nieruchomości, przedmiotowy lokal był wykorzystywany w działalności gospodarczej spółki. W lutym 2007 r. prawo do tego lokalu zostało przekształcone w odrębną własność lokalu, lokal ten został sprzedany w dniu 20 kwietnia 2007 r. Lokal nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych spółki i nie był amortyzowany. Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Skarżąca sformułowała pytanie: "Czy przychód ze sprzedaży ww. prawa jest przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 czy też przychodem ze źródła art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.)?"

Wyrażając swoje stanowisko Skarżąca stwierdziła, że przychód ten nie jest przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f., tj. nie jest przychodem z działalności gospodarczej, bo wprawdzie prawo do tego lokalu nabyli na zasadach współwłasności łącznej wspólnicy spółki cywilnej, jednakże w 2007 r. prawo to zostało przekształcone w odrębną własność lokalu i nie było ujęte w ewidencji środków trwałych oraz nie było amortyzowane. Skoro więc nie został spełniony warunek wpisania do ewidencji środków trwałych, to do przychodu ze sprzedaży będzie miał zastosowanie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. i przychód ten będzie zwolniony od opodatkowania.

2.2. Organ w indywidualnej interpretacji z dnia 21 maja 2009 r. o nr [...] uznał stanowisko Skarżącej za nieprawidłowe i uznał, że przychód ze sprzedaży ww. lokalu - w uwzględnieniu okoliczności przedstawionych we wniosku o udzielenie interpretacji - należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 u.p.d.o.f.

Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, powołując przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a/ oraz ust. 3 u.p.d.o.f., organ dokonujący interpretacji wskazał, że zakwalifikowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. jest możliwe tylko wówczas, gdy zbycie to nie następuje w ramach (w wykonaniu) prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i gdy zbywane nieruchomości nie stanowią składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast w rozpatrywanym przypadku ww. lokal wykorzystywany był w ramach prowadzonej przez wnioskodawczynię w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej (obsługa nieruchomości) i wobec powyższego przychód z jego sprzedaży nie może być zakwalifikowany do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Jako prawidłową kwalifikację tego przychodu przyjąć zaś należy źródło określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą wymienionych w tym przepisie składników majątku.

2.3. Stanowisko powyższe organ dokonujący interpretacji podtrzymał w odpowiedzi z dnia 7 lipca 2009 r. na wezwanie Skarżącej do usunięcia naruszenia prawa.

3. Stanowiska stron w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie:

3.1. Skarżąca wniosła skargę do WSA w Rzeszowie, w której zażądała uchylenia zaskarżonej interpretacji jako wydanej z naruszeniem art. 14, art. 120, art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: O.p.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.

W uzasadnieniu skargi Skarżąca zarzuciła, że wyrażone w interpretacji stanowisko o zakwalifikowaniu przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego jako przychodu z działalności gospodarczej jest nieuzasadnione. Prawo to nie było bowiem ujęte w ewidencji środków trwałych i ta okoliczność wyłącza możliwość zakwalifikowania przychodu uzyskanego z jego sprzedaży do powyższego źródła. Do uznania przychodu ze zbycia jako związanego z działalnością gospodarczą koniecznym jest, aby dany składnik majątku był wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz był ujęty w ewidencji środków trwałych. W rozpatrywanym przypadku te warunki nie zostały spełnione i wobec powyższego sprzedaż ww. prawa po upływie pięciu lat od jego nabycia spełnia przesłanki określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. i nie będzie podlegać opodatkowaniu. Dokonując analizy treści art. 14 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., Skarżąca podtrzymała swoje stanowisko zawarte we wniosku o udzielenie interpretacji o zakwalifikowaniu przedmiotowego przychodu jako niemającego związku z działalnością gospodarczą.

3.2. W odpowiedzi na skargę, Minister Finansów wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej interpretacji.

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (Sądu pierwszej instancji):

4.1. W ocenie Sądu pierwszej instancji zaskarżona interpretacja nie narusza obowiązującego prawa i wobec powyższego skarga podlega oddaleniu.

4.2. Sąd pierwszej instancji zwrócił uwagę, że konstrukcja art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 8, a także art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. nie jest prosta ze względu na zawarte w nich odesłania, wyłączenia, niejednolitą terminologię co do związku z działalnością gospodarczą ("wykorzystanie na potrzeby związane z działalnością gospodarczą", "związanie z działalnością gospodarczą"), jednakże ich analiza wskazuje, że stanowisko organu dokonującego interpretacji co do braku podstaw do zakwalifikowania przychodu z odpłatnego zbycia przedmiotowego lokalu do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., a zaliczenie tego przychodu do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. z działalności gospodarczej, jest prawidłowe. Kwestia czy dany składnik majątku, spełniający warunki zaliczenia go do środków trwałych i do ewentualnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, został lub nie został przez podatnika wpisany do ewidencji środków trwałych, nie ma przesądzającego znaczenia dla zakwalifikowania rodzaju źródła przychodu w przypadku odpłatnego zbycia tegoż składnika. Niezależnie bowiem od okoliczności, że jest to kwestia zależna od realizacji przez podatnika jego obowiązków i uprawnień (w szczególności uprawnienia do realizowania odpisów amortyzacyjnych), to we wskazanych przepisach (art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b/, ust. 2c u.p.d.o.f.) akcentowane jest wykorzystywanie przedmiotowego składnika na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, wykorzystywanie w działalności gospodarczej. Wykorzystywanie to (ten związek) jest niezależny od ujęcia w ewidencji środków trwałych i ewentualnej amortyzacji a istotne znaczenie mają okoliczności faktyczne, tj. czy dany składnik jest (był) faktycznie używany przez podatnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, czy też nie. Jeśli - jak w okolicznościach podanych w stanie faktycznym - przedmiotowy loka...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »