Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.11.2011

Kierowca - przedsiębiorca a prawo do diety

Z uzasadnienia: Zawarty w art. 775 § 1 Kodeksu pracy zwrot "w której znajduje się siedziba pracodawcy", lub "poza stałym miejscem pracy" nie przesądza o tym, że praca kierowcy nie może być wykonywana w ramach podróży służbowej, ponieważ przepisy podatkowe nie definiują podróży służbowej, a odesłanie zawarte w art. 23 ust 1 pkt 52 ustawy o PIT dotyczy tylko diet, a nie definicji podróży służbowej. Trudno też przyjąć, że "siedzibą" jest cała Polska, podobnie trudno przyjąć pogląd, że art. 775 K.p. wyjaśnia definicję podróży służbowej kierowców, odrębnie uregulowaną w innej ustawie. Zatem, osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach zakreślonego limitu, tj. w wysokości diet przysługujących pracownikom.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędzia WSA del. Lidia Ciechomska- Florek (sprawozdawca), Protokolant Tomasz Jankowski, po rozpoznaniu w dniu 26 października 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2009 r. sygn. akt I SA/Go 550/09 w sprawie ze skargi B. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 22 września 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

I. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, wyrokiem z dnia 30 grudnia 2009 r. sygn. akt I SA/Go 550/09 uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. Podstawę prawną wyroku stanowił art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej jako p.p.s.a.).

Zaskarżony wyrok zapadł w oparciu o następujący stan faktyczny przyjęty przez Sąd pierwszej instancji.

1. B.C., dalej jako strona albo skarżący, w 2007 r. świadczył usługi pomocnicze do usług transportowych polegające na kierowaniu powierzonym mu przez zleceniodawcę samochodem ciężarowym. Usługi te wykonywał na terenie Europy, głównie w państwach skandynawskich. Diety wynikające z rozliczenia podróży służbowych dotyczą realizacji kontraktów wykonywanych poza siedzibą podatnika zwartych z firmami [...] (od dnia 27 lipca 2006 r. do dnia 22 kwietnia 2007 r. na podstawie ustnej umowy) i [...] (na podstawie umowy o dzieło z dnia 23 kwietnia 2007 r.).

2. Skarżący złożył do Urzędu Skarbowego w K. zeznanie podatkowe PIT-36L za 2007 r., w którym wykazał nadpłatę w kwocie 190,00 zł. Powyższa kwota została skarżącemu zwrócona w ustawowym terminie. W dniu 25 listopada 2008 r. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007 r. w wysokości 8.057,00 zł. Do wniosku dołączył korektę zeznania PIT-36L za 2007 rok i wyjaśnił, iż nadpłata związana jest z ujęciem w kosztach uzyskania przychodów wartości diet przysługujących mu z tytułu odbytych podróży służbowych poza granicami kraju. Do wniosku dołączył dokumenty, na podstawie których dokonał korekty zeznania PIT-36L za 2007 r. oraz kserokopię interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2008 r. nr [...] wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. A.C.

3. Naczelnik Urzędu Skarbowego w K., decyzją z 20 maja 2009 r., odmówił stwierdzenia nadpłaty i określił skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego. Organ podatkowy wyjaśnił, że stosownie do art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm., dalej jako K.p.), podróżą służbową jest wykonywanie zadań poza stałym obszarem wykonywania pracy, nie jest nią natomiast wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, wynikających z organizacji pracy przedsiębiorcy. Organ pierwszej instancji wywiódł, że realizacja usług, których specyfika i prawidłowe wykonanie w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z wyjazdami poza siedzibę firmy, nie może być utożsamiana z odbywaniem podróży służbowej w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz.176 ze zm., dalej jako u.p.d.o.f.)

4. W odwołaniu skarżący powołał się na art. 23 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.f., który upoważnia do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, koszty działalności gospodarczej z tytułu podróży służbowych, w równowartości diet w kwotach określonych jak dla pracowników. Jako uzasadnienie powołał interpretację podatkową wydaną w sprawie A.C. "o prawidłowości postępowania polegającego na zaliczeniu w koszty działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą".

5. Dyrektor Izby Skarbowej w Z. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowej w K. Jego zdaniem, aby przedsiębiorca mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wartość diet przysługujących pracownikom konieczne jest, by odbywana przez niego podróż miała cechy "podróży służbowej". Zgodnie z art. 775 § 1 K.p., podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Powyższe ma również zastosowanie do przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą) o ile wyjazd związany jest z działalnością gospodarczą poza stałe miejsce jej prowadzenia. Z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 17 lipca 2006 r. wynika, że siedziba zakładu głównego firmy B. mieści się w K., przy ul. [...]. Z kolei, miejscem świadczenia usług jest teren całego kraju i zagranica. Dlatego, zdaniem organu odwoławczego, miejsce wykonywania działalności gospodarczej nie było związane z siedzibą firmy. Podróżą służbową nie jest osobiste wykonywanie usług przez B.C. w zakresie działalności przedsiębiorstwa na podstawie zawartej z kontrahentem umowy. Organ odwoławczy wywiódł, ze podróż służbowa ze swej istoty ma charakter incydentalny i z tego powodu brak jest podstaw do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności wartości diet z tytułu podróży odbytych przez skarżącego. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, interpretacja przedstawiona przez skarżącego została wydana w indywidualnej sprawie podatnika A.C. i nie stanowi podstawy do przyjęcia przez organy podatkowe takiego samego stanowiska w przypadku B.C.

6. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. pełnomocnik skarżącego wniósł o uchylenie decyzji podatkowych obu instancji oraz o zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu wpisu i kosztów zastępstwa prawnego. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 52 i art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f. poprzez ich błędne zastosowanie. Jego zdaniem, twierdzenie organów podatkowych, że podróż służbowa występuje tylko wtedy gdy jest incydentalna jest bezpodstawne ponieważ z art. 775 K.p. nie można wywieść takiej interpretacji. Podkreślił, że wartość diet została prawidłowo udokumentowana dowodem wewnętrznym i stosownym "rozliczeniem wyjazdu służbowego" zgodnie z treścią § 14 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wnoszący skargę kasacyjną nie zgodził się ze stanowiskiem organów podatkowych o braku podstaw prawnych zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, kwot diet przysługujących pracownikom.

7. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Z. podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.

8. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, za sporną uznał odpowiedź na pytanie, co to jest "podróż służbowa" i czy można mówić o podróży służbowej w przypadku pracy kierowców.

Sąd pierwszej instancji uchylając zaskarżoną decyzję wywiódł, że z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.f. wynika, iż osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu (z tytułu odbywania podróży służbowych), kosztów utrzymania faktycznie poniesionych a jedynie wartość diet przysługującą pracownikom za czas podróży służbowej. Sąd podkreślił, że podróżą służbową jest realizowanie przedmiotu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę poza stałym miejscem działalności, które w przypadku działalności prowadzonej jednoosobowo najczęściej pokrywa się z miejscem zamieszkania. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych wskazał na wyrok NSA z dnia 15 września 2005 r. sygn. akt FSK 2175/06. Sąd pierwszej instancji uznał, że regulacja prawna zawarta w art. 23 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.f., obejmuje także podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług kierowcy na terenie kraju i zagranicy (por. wyrok NSA II FSK 546/08). WSA wskazał na odrębność adresata z art. 23 ust. 1 pkt 52 oraz art. 775 K.p. i związany z tym obowiązek jedynie "odpowiedniego" stosowania przepisów prawa pracy. Podkreślił, że każda działalność gospodarcza posiada określoną bazę i podstawę, w tym miejsce, do którego jest faktycznie i prawnie odnoszona. W związku z tym, wykonywanie poza tą miejscowością zadań służbowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie stanowiło podstawę do oceny możliwości i uzasadnienia zastosowania w tego rodzaju sytuacji art. 23 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.f.. Odesłanie w art. 23 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.f. do regulacji prawa pracy, ma ograniczony zakres i odnosi się do określania wysokości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą, nie zaś do zasady dopuszczalności zastosowania tego przepisu do wymienionych w nim podmiotów. Z zestawienia treści art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 52 u.p.d.o.f. wynika, że przepisy te wyłączają z kosztów wartość diet z tytułu podróży służbowych tylko w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom. Oznacza to, że przedsiębiorcom przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wartość diet za czas podróży służbowy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »