Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.11.2011

Stawka podatku od gruntu a względy techniczne

Z uzasadnienia WSA: Wskazywane przez podatnika przeszkody nie uzasadniały przyjęcia braku możliwości wykorzystania spornej działki do działalności gospodarczej ze względów technicznych skoro działka, wprawdzie nie jest uzbrojona, ale położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia terenu w wodę, kanalizację i energię elektryczną. Podatnik nie wykazał, iż brak uzbrojenia terenu jest niemożliwy do zrealizowania z przyczyn leżących po stronie gminy. Ponadto podnoszona okoliczność braku dostępu działki do drogi publicznej ma charakter prawny i ekonomiczny, a nie techniczny i pozostaje bez wpływu na klasyfikację tych gruntów dla potrzeb podatku od nieruchomości.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Gocki Sędziowie Sędzia NSA Joanna Kuczyńska (spr.) Sędzia WSA Marta Wojciechowska Protokolant st. inspektor sądowy Iwona Dąbrowska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 12 października 2011 r. sprawy ze skarg E.Ś., S. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 kwietnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2005 r. oddala skargi.

UZASADNIENIE

Państwo E. i S. Ś. w dniu 21.10.1999 r. nabyli od Gminy [...], w drodze umów kupna - sprzedaży nieruchomość zlokalizowaną w [...], przy ul. [...] składającą się z działek: nr [...] obszaru 0,1499 ha, niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo przemysłowe; nr [...] obszaru 0,0737 ha, zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 503,89 m2 oraz nr [...] obszaru 0,3393 ha, zabudowanej budynkiem barakowym, parterowym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji drewnianej, o powierzchni użytkowej 412,45 m2.

Decyzją z dnia 24.11.2006 r., Burmistrz [...] ustalił E. i S. Ś. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2005 r. w kwocie 18.884 zł.

Rozstrzygnięcie to, w wyniku wniesionego odwołania, zostało uchylone decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30.03.2007 r., a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W uzasadnieniu decyzji Kolegium wskazało, że konieczne jest jednoznaczne ustalenie cech budynku opisanego jako barakowy oraz budynku opisanego jako socjalno-biurowy oraz ich przeznaczenia, zgodnie z dokumentacją i przepisami prawa budowlanego.

W toku ponownie prowadzonego postępowania Burmistrz [...], decyzją z dnia 07.09.2009 r., ustalił Państwu E. i S. Ś. zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości na 2005 r. w wysokości 18.884 zł.

Do opodatkowania przyjął budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 887,58 m2, oraz grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 5.629 m2. W uzasadnieniu organ I instancji szczegółowo opisał zgromadzony w aktach materiał dowodowy oraz podejmowane w toku postępowania czynności, zmierzające do ustalenia stanu faktycznego sprawy. Wskazał, że podstawą wymiaru są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Zaznaczył, że dane dotyczące budynków podatników zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków z dniem 09.12.2005 r., zatem od tego momentu wiążą one organ podatkowy. Zgodnie z tymi ustaleniami organ I instancji przyjął, że po tej dacie na działce nr [...] znajduje się budynek mieszkalny.

Organ I instancji opierając się na stanowisku powołanego w sprawie biegłego uznał, że podatnicy nabyli nieruchomość przemysłową. Brak było również zdaniem organu, postępowania związanego ze zmianą przeznaczenia budynku biurowo-socjalnego na mieszkalny. Podatnicy nabywając nieruchomość byli wielokrotnie informowani, że ma ona charakter przemysłowy, wynikał on również z treści zawartego aktu notarialnego i operatu szacunkowego. Organu wywodził, że wskazane okoliczności wskazują, iż na działce nr [...] znajdował się budynek niemieszkalny. Również budynek znajdujący się na działce [...] powinien być uznany jako niemieszkalny, co wynika z opinii rzeczoznawcy.

Burmistrz [...] powołał na biegłego A.K. - rzeczoznawcę majątkowego - w celu wydania opinii w zakresie określenia pierwotnego charakteru budynków podatników położnych na działkach nr [...] i nr [...].

Z opinii z dnia 20.02.2009 r. wynikało, że biegły obejrzał budynki "z zewnątrz", z uwagi na brak zgody właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie oględzin. Biegły wskazał w opinii, że opisując stan techniczny nieruchomości położonej na działce nr [...], kierował się operatem szacunkowym z dnia 11.05.1999 r., natomiast stan techniczny nieruchomości na działce [...] ustalił na podstawie oględzin nieruchomości sąsiednich.

Od przedmiotowej decyzji S. Ś., reprezentowany przez swojego pełnomocnika, wniósł odwołanie, zaskarżając równocześnie wszystkie postanowienia Burmistrza [...] wydane w toku postępowania. Odwołujący zażądał zmiany zaskarżonej decyzji poprzez opodatkowanie budynków jako mieszkalnych w miejsce budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz opodatkowanie gruntów "mieszkalnych" w miejsce gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kwestionowanej decyzji podatnik zarzucił naruszenie przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy tj. art. 120, art. 122, art. 187 § 1, art. 188 i art. 191 Ordynacji podatkowej.

W ocenie odwołującego organ I instancji naruszył powołane przepisy, gdyż w sposób dowolny ustalił, że każdy budynek i każdy grunt będący w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy przedmiotowe budynki i grunty nie były własnością przedsiębiorstwa żadnej ze stron. Błędnie organ uznał za wiarygodną opinię rzeczoznawcy majątkowego A.K. w zakresie określenia pierwotnego i obecnego charakteru budynków, pomimo, że biegły nie posiadał wymaganych uprawnień z zakresu prawa budowlanego a także w zakresie ustalenia powierzchni użytkowej budynków, pomimo, iż biegły sporządził opinię bez oględzin wnętrz budynków.

Rzeczoznawca majątkowy A.K. nie posiadał zdaniem pełnomocnika uprawnień do sporządzenia opinii w zleconym przez organ zakresie nadto nie wyjaśnił w sposób bezsporny pierwotnego charakteru budynków. Pominął dowód w postaci decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17.12.2008 r., ostatecznie rozstrzygającej, że obecny sposób użytkowania wszystkich budynków, w tym położonego na działce nr [...] ma funkcję mieszkalną i jest to zgodne z ich funkcją pierwotną. Błędnie ustalił, że budynek tzw. barak może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, a fakt jego niewykorzystywania do prowadzenia takiej działalności powinien zostać potwierdzony decyzją właściwego organu administracji budowlanej.

Zdaniem odwołującego powyższe naruszenia prawa przez organ I instancji skutkują również naruszeniem art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż grunty i budynki nigdy nie były w posiadaniu przedsiębiorcy, ponieważ nie zostały nabyte przez współwłaścicieli w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Po rozpatrzeniu odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, decyzją z dnia 28 kwietnia 2010 r., uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i orzekając co do istoty sprawy - ustaliło E. i S. Ś. zobowiązanie w podatku od nieruchomości na 2005 r. w wysokości 5.781,90 zł.

W uzasadnieniu decyzji powołując przepisy ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., nr 9, poz. 84 ze zm., w brzmieniu obowiązującym w 2006 r.) - art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 2 ust. 1 pkt pkt 1, 2, 3, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - stwierdzono, że sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę budynków, budowli bądź gruntów (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie), chociażby był on tylko jednym ze współwłaścicieli przedmiotów opodatkowania, skutkuje uznaniem ich za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bez znaczenia przy tym pozostaje okoliczność, czy któryś z posiadanych przez przedsiębiorcę obiektów jest w danym momencie faktycznie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. W definicji tej nie ma bowiem warunku wykorzystywania tego rodzaju nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, wystarczy sam fakt ich posiadania przez przedsiębiorcę. Zdaniem organu, stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanych już poglądach doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych. Nie są istotne takie okoliczności jak cel nabycia nieruchomości, pochodzenie funduszy, za które następuje nabycie, czy też sposób jej wykorzystywania. Nieistotne jest, czy nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy wchodzą w skład jego przedsiębiorstwa rozumianego jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie nieruchomości (za wyjątkiem budynków mieszkalnych i zajętych pod nie gruntów oraz gruntów pod jeziorami i zajętych na zbiorniki wodne retencyjne łub elektrowni wodnych), podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, będące w posiadaniu przedsiębiorcy, zgodnie z wyżej powołanym przepisem, winny być traktowane jak związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wskazano, iż Państwo E. i S. Ś. w okresie objętym zaskarżoną decyzją byli posiadaczami nieruchomości położonych w [...] przy ul [...] (działki nr [...], [...] i [...]). Bezsporną w sprawie okolicznością jest fakt, że nieruchomości te były w posiadaniu przedsiębiorcy, bowiem, jak wynika z akt sprawy, S. Ś. jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą od 15.06.1994 r. pod firmą "A" Zakład Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej, Wentylacji i Klimatyzacji. W świetle brzmienia wyżej cytowanego art. 1a ust. 1 pkt 3, dla opodatkowania nieruchomości stawką przewidzianą dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie ma znaczenia miejsce wykonywania tej działalności. Bez znaczenia dla wyniku sprawy pozostaje również to, czy dana nieruchomość została zakupiona przez Państwa Ś. na cele prowadzonej przez S. Ś. działalności gospodarczej, jak też nieistotne jest, iż jeden ze współwłaścicieli opodatkowanych zaskarżoną decyzją nieruchomości nie prowadzi działalności gospodarczej. Wskazano również, że sposobu opodatkowania nieruchomości, będącej w posiadaniu przedsiębiorcy, wynikającego z przepisów ustawy nie mogą również zmienić jakiekolwiek umowy zawierane pomiędzy współwłaścicielami tej nieruchomości. W związku z tym organ odwoławczy stwierdził, że umowa zawarta między Panem S. Ś. a Panią E. Ś. o podział do korzystania z nieruchomości wspólnej nie ma znaczenia przy ustalaniu wysokości zobowiązania podatkowego na 2005 r. z tytułu podatku od nieruchomości. Natomiast, w świetle omawianego przepisu, istotną okolicznością mającą wpływ na sposób opodatkowania nieruchomości, będących w posiadaniu przedsiębiorcy, jest charakter przedmiotowych nieruchomości. Zatem w pierwszej kolejności należało ocenić, czy posiadane przez podatników nieruchomości mają charakter mieszkalny.

W ocenie organu, o klasyfikacji gruntów i budynków dla celów podatkowych decyduje wpis w ewidencji gruntów i budynków. Organ stwierdził, iż w 2006 r., zarówno grunty jak i budynki Państwa Ś. były ujawnione w stosownych ewidencjach. Z dniem 19.12.2005 r. Starosta Namysłowski założył ewidencję budynków i lokali dla obrębu ewidencyjnego miasta [...], co ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 29.12.2005 r., Nr 88, poz. 2960. Wprawdzie ewidencja została założona dla miasta [...] dopiero z dniem 19.12.2005 r. ale organ zaznaczył, że jej celem było stworzenie jednolitego, systematycznie aktualizowanego zbioru informacji o gruntach i budynkach, oraz ich właścicielach. Oznacza to, że ewidencja ma znaczenie informacyjno-techniczne odzwierciedlające stan faktyczny i prawny nieruchomości, nie tworząc jednocześnie tego stanu. Nie można zatem zgodzić się z organem I instancji, że dopiero z chwilą ujawnienia budynków Państwa Ś. w ewidencji gruntów i budynków są oni właścicielami budynku mieszkalnego.

W świetle powyższego stwierdzono, że budynek na działce nr [...] ma charakter mieszkalny, natomiast budynek na działce nr [...] ma charakter niemieszkalny. Jednocześnie grunt działki nr [...] oznaczony w ewidencji gruntów w 2006 r. jako tereny przemysłowe następnie jako tereny mieszkaniowe dla celów podatkowych ma charakter mieszkalny, bowiem związany był w tym czasie z budynkiem mieszkalnym. Natomiast gruntom pozostałych działek nr [...] i [...], nie związanych z budynkami mieszkalnymi, nie można przypisać charakteru mieszkalnego.

Powtórzono, że wiążącym źródłem informacji przy wymiarze podatku jest ewidencja gruntów i budynków. Z tego też względu organ II instancji uznał, że ustalenia biegłego rzeczoznawcy majątkowego, zawarte w opinii sporządzonej 20.02.2009 r., odnoszące się do charakteru budynków podatników, nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Z tej przyczyny niecelowym było analizowanie przedmiotowej opinii, w tym ustosunkowanie się do zarzutów podatników kwestionujących uprawnienia biegłego oraz dokonanych przez niego ustaleń.

Dalej organ w skazał, że w sprawie bezspornym było, że opodatkowane nieruchomości są w posiadaniu przedsiębiorcy. Organ I instancji stwierdził, że brak możliwości wykorzystania budynku do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych powinien być potwierdzony przez właściwy organ administracji budowlanej decyzją wydaną na podstawie art. 68 bądź art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane. Takie stanowisko, zdaniem organu odwoławczego, należało uznać za wadliwe. Zły stan techniczny budynku barakowego został potwierdzony pismem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20.03.2007 r. Z dokumentu tego wynikało, że w 2006 r. budynek barakowy położony na działce nr [...] nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności ze względów technicznych, stąd nie mo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »