Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.11.2011

Zbiornik LPG a podatek od nieruchomości

Z uzasadnienia WSA: Skoro zbiornik na gaz płynny nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury, z art. 29 ust. 1 pkt 19 Prawa budowlanego wynika, że ustawa ta traktuje go jako budowlę. Tak samo traktować należy go również na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a zatem podlega on podatkowi od nieruchomości.

SENTENCJA

Dnia 24 maja 2011 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski, Sędziowie: WSA Grażyna Firek (spr.), WSA Agnieszka Jakimowicz, Protokolant: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2011 r., sprawy ze skargi "G" S.A. w W., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia 30 grudnia 2010 r. Nr [...], w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r., skargę oddala.

UZASADNIENIE

Decyzją znak [...], wydaną 14 lipca 2010 roku, Burmistrz Miasta określił wobec "G". S.A. z siedzibą w W. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2010 w wysokości 89 zł. W podstawie prawnej organ powołał art. 21 § 1 pkt 1 i § 3, art. 47 § 3 w zw. z art. 207 o.p., art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4, art. 5 i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613) oraz § 1 uchwały nr XLII/591/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 745, poz. 5701).

W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są między innymi właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych. Nadto stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Burmistrz podał następnie, że "G" S.A. jest właścicielem zbiorników na gaz płynny, znajdujących się na terenie Gminy C. Mimo wezwania i istnienia prawnego obowiązku, spółka nie złożyła deklaracji podatku od nieruchomości za rok 2010, uznając, że zbiorniki gazu płynnego nie są budowlami.

Następnie organ pierwszej instancji odwołał się do definicji budowli, zawartej w Prawie budowlanym, zaznaczając, iż ustawodawca wprost wymienia zbiorniki jako jeden z rodzajów budowli. Zdaniem Burmistrza, nie ulega wątpliwości, że zbiorniki gazu płynnego są budowlami, stanowiącymi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

"G" S.A. w W. wniósł w terminie odwołanie od powyższej decyzji. Zarzucił naruszenie art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez uznanie, że zbiornik na gaz płynny jest budowlą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Nadto strona skarżąca zarzuciła naruszenie art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 o.p.

"G" S.A. podniósł, ze w obowiązującym stanie prawnym przydomowe zbiorniki na gaz nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jego zdaniem zbiornikiem w rozumieniu Prawa budowlanego jest samodzielna konstrukcja budowlana, powstająca w procesie budowlanym. Zbiorniki na gaz płynny nie stanowią samodzielnego urządzenia, które samo z siebie pełni określone funkcje. Są elementem tzw. instalacji zbiornikowej. Nadto nie powstają one w procesie budowlanym, poddanym reżimowi Prawa budowlanego, a zatem nie mieszczą się w zakresie pojęcia "zbiorniki", o którym w tej ustawie mowa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 30 grudnia 2010 roku, znak [...], wydaną na podstawie art. 1a, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 233 § 1 pkt 1 o.p. utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

Organ odwoławczy opisał zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Wskazał między innymi, że wszystkie budynki, budowle i grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą podlegają temu podatkowi, chyba że przedmiot opodatkowania nie może ze względów technicznych być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności.

Następnie Kolegium zaznaczyło, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zawiera własną definicję budowli jako przedmiotu opodatkowania. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2, budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, związane z obiektem budowlanym, które zapewnia jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Zdaniem organu odwoławczego trzeba przyjąć, że przydomowy zbiornik na gaz płynny podlega opodatkowaniu. Spełnia on wszelkie przesłanki, warunkujące uznanie go za urządzenie budowlane. Kolegium zwróciło uwagę, że głównym celem zamontowania zbiornika było magazynowanie gazu, wykorzystywanego przez instalację grzewczą domu. Stanowi uzupełnienie tej instalacji i nie istnieje sam dla siebie. Stanowiąc urządzenie budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, podlega jako budowla opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

"G" S.A. z siedzibą w W., nie zgadzając się z powyższą decyzją, wniosła w terminie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, żądając uchylenia obu wydanych w sprawie decyzji oraz zasądzenia kosztów postępowania.

Strona skarżąca zarzuciła w pierwszym rzędzie naruszenie art. 122, art. 187 § 1, art. 191 i art. 201 § 1 pkt 6 w zw. z art. 210 § 4 o.p. przez nieprzeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie. Jej zdaniem nie zebrano oraz nie rozpatrzono materiału dowodowego w sposób dokładny i wyczerpujący, błędnie ustalając stan faktyczny, wobec czego zaskarżona decyzja nie posiada uzasadnienia faktycznego i prawnego. Spółka zarzuciła, że organ odwoławczy ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »