Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.10.2011

Amortyzacja znaku towarowego

Prawo do znaku towarowego, w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, jako prawo podmiotowe dotyczy wyłącznie prawa do znaku zarejestrowanego, które ten status nabywa z chwilą rejestracji. Przymiotu tego nie ma znak towarowy niezarejestrowany, w tym również zgłoszony do rejestracji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA del. Teresa Porczyńska, Protokolant Agata Han, po rozpoznaniu w dniu 11 października 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej O. sp. z o.o. w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2009 r. sygn. akt I SA/Rz 758/09 w sprawie ze skargi O. sp. z o.o. w P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 16 czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od O. sp. z o.o. w P. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w R. kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w R., decyzją z dnia 16 czerwca 2009 r., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej Ord. pod.), po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Spółkę z o.o. O. [...] (dalej Spółka) od decyzji Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w R. z dnia 13 marca 2009 r., określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. w kwocie 2.154.357 zł, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji odnośnie zawyżenia przez Spółkę kosztów uzyskania przychodów o kwotę 1.727.040 zł - stanowiącą wartość odpisu amortyzacyjnego znaku towarowego O. [...] za okres w którym Spółka nie posiadała decyzji o nadaniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny tj. za okres 8 miesięcy 2004 r.

W uzasadnieniu swojej decyzji organ odwoławczy wskazał, iż uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 lutego 2003 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki do kwoty 14.990.000 zł., poprzez utworzenie 29.880 nowych udziałów po 500 zł każdy - odpowiadającą:

- "wartości wnoszonego aportem do Spółki, przedsiębiorstwa spółki jawnej działającej pod firmą "O. [...] spółka jawna z siedzibą w P] (...), według wyceny przedsiębiorstwa spółki jawnej sporządzonej przez biegłego rewidenta o łącznej wartości 14.700.00,00 zł" (w tym "znak towarowy "O.[...]" o wartości 12.952.800,00 zł)",

- "wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu (...), stanowiącego własność Gminy P. oraz własności budynków i urządzeń usytuowanych na tej działce, o łącznej wartości 240.000,00 zł".

Poleceniem księgowania z dnia 30 kwietnia 2004 r. Spółka zaksięgowała znak towarowy o wartości 12.952.800,00 zł na koncie - "Wartości niematerialne i prawne - znak towarowy" i wprowadziła go do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Od miesiąca maja 2004 r. Spółka rozpoczęła dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej według stawki 20% i naliczoną amortyzację, w kwocie 1.727.040 zł., zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów w rachunku podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r.

W ocenie organów podatkowych przedmiotem aportu do Spółki w dniu 16 lutego 2004 r. było jedynie prawo z dokonanego w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia znaku towarowego. Prawo ochronne na znak towarowy Spółka uzyskała dopiero na podstawie decyzji Urzędu Patentowego z dnia 28 września 2005 r. i od tego momentu przysługiwało jej bezwzględne prawo majątkowe do znaku towarowego "O. [...]". Organ podatkowy wyjaśnił, że skoro wspólnicy Spółki w dacie wniesienia aportu posiadali jedynie prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego, to tylko to prawo mogli uczynić przedmiotem wkładu niepieniężnego. W konsekwencji oznaczało to, że Spółka aż do dnia udzielenia przez Urząd Patentowy w 2005 r. prawa ochronnego na znak towarowy dysponowała jedynie prawem do znaku niezarejestrowanego, tj. prawem, które nie miało charakteru bezwzględnego prawa majątkowego i nie było wymienione w katalogu, o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. - dalej u.o.p.d.p.).

Organ odwoławczy wskazał treść art. 15 ust. 6 u.o.p.d.p., i wyjaśnił, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji pojęcia prawo do znaku towarowego. Z tego względu odwołano się do odrębnej regulacji prawnej i wskazano art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności prze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »