Wniosek o zwrot akcyzy od samochodów a przedawnienie zobowiązań

Skoro ustawa z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego nie określa czasowych ram do składania wniosków o zwrot tego podatku, to tym samym nie ma tu zastosowania art. 79 § 3 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że przepisu art. 79 § 2 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku. Odmienna wykładnia tych regulacji prawnych prowadziłaby do absurdalnego wręcz wniosku, że w tego typu sprawach podatnicy mogliby występować z żądaniem zwrotu podatku kiedykolwiek, nawet za sto lat, co byłoby nie do pogodzenia z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą pewności prawa i powstałych na jego tle stosunków prawnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński, Sędziowie sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi K. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] kwietnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji odmawiającej zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego zgodnego z wnioskiem podatnika i umarzającej postępowanie jako bezprzedmiotowe oraz umorzenia postępowania w sprawie oddala skargę.

UZASADNIENIE

K. S. (zwany dalej Skarżącym), prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą A.-H. w B. P., złożył [...] grudnia 2010 r. w Urzędzie Celnym w B. wniosek o zwrot nadpłaty podatku akcyzowego wraz z należnymi odsetkami z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w 2004 r. 34 samochodów osobowych. Jako podstawę swego żądania Skarżący wskazał na przepis art. 2 ustawy z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego (Dz. U. z 2008, Nr 118, poz. 745).

Po rozpoznaniu sprawy Naczelnik Urzędu Celnego w B. wydaną [...] stycznia 2011 r. decyzją nr [...] odmówił Skarżącemu zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe. W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 6 cyt. ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, w zakresie nieuregulowanym tą ustawą do zwrotu nadpłaty stosuje się przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm., dalej powoływana w skrócie: "o.p."). Mając powyższe na względzie oraz fakt złożenia wniosku [...] grudnia 2010 r., Naczelnik Urzędu Celnego w B. stwierdził, że w niniejszej sprawie nastąpiło wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i zwrotu nadpłaty z uwagi na upływ terminu 5 lat, o których mowa w art. 79 § 2 i art. 80 § 1 o.p.

Po rozpatrzeniu sprawy w drugiej instancji Dyrektor Izby Celnej w B. wydaną [...] kwietnia 2011 r. decyzją nr [...] uchylił decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie istniała podstawa prawna do jej merytorycznego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Zdaniem Dyrektora Izby Celnej, organ I instancji powinien na podstawie art. 165 a § 1 o.p. odmówić wszczęcia postępowania podatkowego, gdyż już z wniosku strony o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym i jej zwrotu wynikało, że wygasło prawo do jego złożenia z uwagi na upływ terminu 5 lat, o którym mowa w art. 79 § 2 w zw. z art. 70 § 1 o.p. Odnosząc się do zarzutów podniesionych w odwołaniu, organ odwoławczy stwierdził, że cyt. wyżej ustawa z 9 maja 2008 r., regulująca zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, nie zawiera przepisów dotyczących terminu granicznego składania wniosków o zwrot nadpłaty. Mając na względzie fakt, że zgodnie z art. 6 tej ustawy w kwestii dotyczącej terminu złożenia wniosku i przedawnienia zobowiązań mają zastosowanie przepisy ogólne o.p., Dyrektor Izby Celnej stwierdził, że bezzasadny jest zarzut pełnomocnika, że art. 79 § 2 o.p. nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Nie godząc się z powyższym rozstrzygnięciem Skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika, złożył do Sądu skargę, w której wniósł o "uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji I instancji w całości i umorzenie postępowania i o przekazanie sprawy do rozpatrzenia organowi pierwszej instancji", a także o zasądzenie na rzecz Skarżącego kosztów postępowania sądowego.

Zaskarżonej decyzji autor skargi zarzucił naruszenie art. 79 § 2 i 3 o.p. w zw. z art. 6 cyt. ustawy z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym w zw. z art. 73 § 1 i 2 o.p. w zw. z art. 74 o.p., w zw. z art. 80 § 1 o.p. poprzez uznanie, że prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, który upłynął w chwili złożenia wniosku 31 grudnia 2010 r., podczas gdy przepisu art. 79 § 2 o.p. nie stosuje się, bowiem cyt. ustawa o zwrocie nadpłaty reguluje inny tryb zwrotu podatku, co miało wpływ na orzeczenie i utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji.

Zdaniem strony skarżącej nadpłata, o której mowa w cyt. ustawie z 9 maja 2008...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »