Stawka VAT na ogródek taka jak na mieszkanie

Z uzasadnienia: Nie ma żadnego uzasadnienia do określania innej stawki podatku VAT niż mająca zastosowanie do lokalu mieszkalnego, dla gruntu stanowiącego współwłasność właścicieli wszystkich lokali i nabywanego łącznie z lokalem mieszkalnym a wykorzystywanego jako ogródek. Skoro udział w gruncie zajęty na ogródek przydomowy dzieli los zbywanego lokalu mieszkalnego, to w ocenie sądu nie ma żadnych podstaw ażeby w sposób sztuczny wyodrębniać z kompleksowej bądź co bądź transakcji sprzedaży, prawo do korzystania z rzeczonego ogródka.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Joanna Tarno Sędziowie: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz Sędzia WSA Tomasz Adamczyk (spr.) Protokolant: Asystent sędziego Paweł Pijewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2011 r. sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Ł. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług uchyla zaskarżoną interpretację.

UZASADNIENIE

W dniu [...] r. Spółka "A" złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku oraz podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży prawa do wyłącznego użytkowania ogródków przydomowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych. Lokale umiejscowione w części parterowej segmentów są sprzedawane m.in. wraz z prawem do wyłącznego korzystania z ogródków znajdujących się przy lokalach mieszkalnych. Ponadto wraz z lokalem mieszkalnym dokonywana jest sprzedaż części udziału w działkach stanowiących układ komunikacyjny zapewniający dostęp do drogi publicznej oraz części udziału w działce na której znajduje się przydomowy ogródek.

W uzupełnieniu wniosku, wnioskodawca wskazał, iż działka na której będą znajdować się ogródki przydomowe nie stanowi odrębnej działki od tej, na której usytuowany jest budynek, w którym znajdują się lokale mieszkalne. Natomiast lokale mieszkalne będące przedmiotem dostawy, są zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawką podatku VAT winna być opodatkowana sprzedaż prawa do wyłącznego użytkowania ogródków przydomowych i w jaki sposób winna być wyliczona podstawa opodatkowania? Zadano także drugie pytanie, które organ wyłączył do odrębnego postępowania i procesowania dotyczące właściwych stawek sprzedawanych części wspólnych nieruchomości (układ komunikacyjny, ogródek przydomowy).

Zdaniem wnioskodawcy, sprzedaż obiektów budownictwa mieszkaniowego opodatkowana jest 7% stawką, na podstawie art. 41 ust. 12 - 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) i § 37 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.).

Wyjaśniono, że lokal znajdujący się w nowo wybudowanym budynku będzie sprzedawany łącznie z ogródkiem przydomowym, który kupujący nabywa jako udział w nieruchomości wspólnej, jednakże przyznane mu zostaje prawo do wyłącznego korzystania z tegoż ogródka. Zarówno prawo wyłącznego korzystania z ogródka, jak i udział w jego części wspólnej nie zostały wycenione w akcie notarialnym i wartość tego prawa jak i udziału w części wspólnej ogródka, zawarte są w łącznej cenie lokalu mieszkalnego w kwocie brutto i w żaden sposób nie są wydzielone. Do wartości sprzedaży lokalu wchodzi także udział w części działki stanowiący układ komunikacyjny zapewniający dostęp do drogi publicznej.

Sprzedaż prawa do użytkowania jest przynależna do konkretnego lokalu, a sprzedaż mieszkania wraz z ogródkiem stanowi jedną transakcję. Nie ma zatem konieczności wyodrębniania wartości ogródka przydomowego (a konkretnie wartości prawa do jego wyłącznego korzystania i wartości wspólnej gruntu) z wartości mieszkania.

W związku z powyższym - w myśl art. 41 ust. 12-12a ustawy o VAT i § 37 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - opodatkowanie udziału w części wspólnej ogródka przydomowego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z niego winny być, zdaniem wnioskodawcy, opodatkowane według stawki przynależnej transakcji głównej, tj. sprzedaży lokalu mieszkalnego (stawka 7%).

Zaskarżoną interpretacją z [...] r. Minister Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznał za nieprawidłowe.

Powołując się na treść art. 5 ust. 1, art. 2 pkt 6, art. 8 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 146 a pkt 1 ustawy, wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) oraz art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 257, poz. 1726) oraz ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, póz. 903 ze zrn.) organ podniósł, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych.

Podkreślono, że działka na której będą znajdować się ogródki przydomowe nie stanowi odrębnej działki od tej, na której usytuowany jest budynek, w którym znajdują się lokale mieszkalne. Natomiast lokale mieszkalne będące przedmiotem dostawy, są zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów prawa stwierdzono, iż w sprawie obniżona do wysokości 8% stawka podatku od towarów i usług znajdzie zastosowanie wyłącznie dla sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem.

Podkreślono, iż wnioskodawca wskazał, że lokal znajdujący się w nowo wybudowanym budynku będzie sprzedawany łącznie z ogródkiem przydomowym, który kupujący nabywa jako udział w nieruchomości wspólnej, jednakże przyznane mu zostaje prawo do wyłącznego korzystania z tegoż ogródka. Co oznacza, zdaniem organu, że nabywca lokalu mieszkalnego nabywa obok lokalu mieszkalnego prawo przynależne do tego lokalu, tj. wyłączność w korzystaniu z ogródka przydomowego. Z powyższego wywiedziano, że dochodzi do transakcji sprzedaj lokalu oraz prawa do wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego.

Reasumując podniesiono, że obniżoną stawką nie będzie objęta sprzedaż prawa do wyłącznego użytkowania ogródka przydomowego, gdyż jest to prawo przynależne do tego lokalu. Tym samym sprzedaż prawa do korzystania z ogródka przydomowego nawet jeśli sprzedaż następuje z lokalem mieszkalnym będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku od towarów i usług.

Zaznaczono, że jeżeli z przepisów wynika konieczność zastosowania dwóch różnych stawek dla jednej dostawy, to należy się do nich stosować. Tym samym brak jest podstaw, zdaniem organu, do stwierdzenia, że przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego nie występuje obowiązek zastosowania dwóch odrębnych stawek podatkowych.

Wskazano, że prawidłowość powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Bez znaczenia, zdaniem organu dla sprawy pozostaje okoliczność, że dostawa tych elementów będzie dokonywana na podstawie jednego aktu notarialnego.

Wyjaśniono, że podstawą opodatkowania - w myśl art. 29 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. jest obrót, z zastrzeżeniem ust 2-21 art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencjo i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zatem, zdaniem organu, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla transakcji sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z ogródków należy określić na podstawie art. 29 ust 1 ustawy.

Podkreślono, iż dostawę lokalu mieszkalnego oraz dostawę prawa do wyłącznego użytkowania ogródka przydomowego, należy traktować jako odrębne przedmioty opodatkowania.

Poinformowano, że niniejsza interpretacji dotyczy wniosku w części dotyczącej stawki podatku oraz podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży prawa do wyłącznego użytkowania ogródków przydomowych. Natomiast w kwestii stawki podatku oraz podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży udziałów w działkach stanowiących układ komunikacyjny zapewniający dostęp do drogi publicznej i sprzedaży części udziału w działce, na której usadowiony jest ogródek przydomowy, została wydana w dniu [...]r. odrębna interpretacja indywidualna.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem wyrażonym w powyższej interpretacji strona wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na to wezwanie Minister Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej w przedmiotowej sprawie.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego interpretacji z [...] zarzucono naruszenie:

• art. 41 ust. 2 w związku z art. 41 ust. 12 i 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »