Działalność sezonowa a podatek od nieruchomości

Z uzasadnienia WSA: Nie może być tak, że przysłowiowa "dziura w dachu" powoduje, że budynek traci charakter związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, a przez to zdecydowanie zmniejsza się jego opodatkowanie. Zatem, organy podatkowe miały podstawę przyjąć, że jeżeli chodzi o sporne obiekty nie wystąpiła przesłanka "względów technicznych", uniemożliwiająca prowadzenie działalności. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w obiektach wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie sezonowo niezbędne jest praktycznie coroczne wykonywanie remontów i napraw umożliwiających prowadzenie w nich, w okresie letnim, działalności gospodarczej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Polańska, Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (spr.), Sędzia WSA Anna Sokołowska, Protokolant Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi Q. Spółka z o.o. w D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K, decyzją z 25 listopada 2010 r. o nr [...] wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 i 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 856 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania [....] od decyzji nr [...] Wójta Gminy D z [...] r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za [...] w kwocie [..] zł od nieruchomości położonej w D, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji.

Uzasadniając swoje stanowisko organ odwoławczy wskazał, że [...], zwana dalej "Spółką", nie złożyła, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, deklaracji na podatek od nieruchomości za 2010 rok.

Po wezwaniu jej przez organ podatkowy Spółka złożyła deklarację na podatek od nieruchomości [...] r. wykazując do opodatkowania powierzchnie:

[...] gruntów związanych z prowadzeniem działalności,
[...] budynków mieszkalnych lub ich części,
[...] budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
[...] budynków pozostałych, oraz
budowle o wartości [...] zł.

Wraz z deklaracją Spółka przedłożyła kopię opinii technicznej, dotyczącej stanu technicznego budynków zlokalizowanych na działce nr 1/2 w miejscowości D. pod względem możliwości ich użytkowania, sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego mgr B K.

Na wezwanie organu podatkowego S, w piśmie z [...] r., wyjaśniła, że powierzchnia budynków mieszkalnych określona została zgodnie ze stanem faktycznym, natomiast jako budynki pozostałe zadeklarowano budynki, które ze względów technicznych nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (opisane w opinii technicznej), jako budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zadeklarowano powierzchnię 802 m², wartość budowli zaś określono zgodnie z rzeczywistą jej wartością.

Następnie, organ odwoławczy wskazał, że złożona przez Spółkę deklaracja wzbudziła wątpliwości organu podatkowego, który w dniu [...] wszczął postępowanie w sprawie określenia Spółce zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za [....] a następnie przeprowadził oględziny nieruchomości i wydał decyzję, w której za podstawę opodatkowana przyjął powierzchnię [...] m² budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, [...] m² gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, [...] m² budynków mieszkalnych oraz wartość budowli [...] zł.

Z podstawy opodatkowania wyłączono powierzchnię [...] obejmującą [...] domków campingowych o powierzchni [...] każdy z uwagi na ich stan techniczny.

Nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem organu pierwszej instancji, Spółka, wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K, w którym zarzuca organowi podatkowemu pierwszej instancji naruszenie przepisów postępowania, w szczególności art. 122 i 187 § 1 i 197 § 1 Ordynacji podatkowej przez brak dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz zaniechanie zebrania wyczerpującego materiału dowodowego, w tym niedopuszczenie dowodu z opinii biegłego.

Nadto, skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez błędne ich zastosowanie.

Na tej podstawie skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i rozstrzygnięcie sprawy co do istoty lub przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Uzasadniając swoje stanowisko skarżąca wskazała, że należące do niej budynki: kuchni dla wczasowiczów, stołówki, hydroforni, budynek sanitarny, ambulatorium, kuchnia i jadalnia, pawilon kolonijny oraz 12 domków campingowych o łącznej powierzchni [...]ze względów technicznych, nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż nie spełniają wymogów bezpieczeństwa użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych. Zły stan techniczny części, należących do skarżącej, budynków wykazany została przez Spółkę przy składaniu deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, tymczasem organ podatkowy zakwalifikował wskazane obiekty jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez przeprowadzenia przeciwdowodu pozwalającego podważyć wnioski płynące z przedłożonej przez Spółkę opinii technicznej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, rozpatrując odwołanie, wskazaną na wstępie decyzją, utrzymało w mocy rozstrzygniecie organu pierwszej instancji, wskazując na wstępie, że skoro skarżąca nie kwestionuje opodatkowania należących do niej gruntów, budowli oraz budynków mieszkalnych, rozważania odnosić się będą wyłącznie do kwestii do opodatkowania powierzchni należących do niej budynków.

Następnie, organ odwoławczy podkreślił, że dla rozstrzygnięcia kwestii spornej między organem podatkowym pierwszej instancji a skarżącą zasadnicze znaczenie ma treść art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym: grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba, że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Z powyższych przepisów, w ocenie Kolegium, jednoznacznie wynika, że budynki grunty i budowle związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdy znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Jest to, jak podkreślił organ odwoławczy, okoliczność przesądzająca o takim zakwalifikowaniu nieruchomości, a faktyczne wykorzystywanie budynków gruntów czy budowli do prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest przesłanką kwalifikującą takie nieruchomości jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dalej, organ stwierdził, że fakt przejściowego niewykorzystywania nieruchomości, również w związku z koniecznością przeprowadzenia w niej remontu, nie daje podstaw by nie dokonywać za nią wymiaru podatku, nie uprawnia również do zastosowania innej stawki podatku jak przewidziana dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie wyklucza bowiem potencjalnej możliwości prowadzenia takiej działalności. Nieruchomość taka, pomimo czasowego niewykorzystywania nie przestaje być zatem nieruchomością związaną z prowadzoną przez podmiot działalnością gospodarczą, ponieważ chodzi tu o związek w szerokim znaczeniu. Poza, jak podkreśliło w dalszym ciągu Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w przywołanym unormowaniu chodzi o nieruchomości "związane z prowadzeniem działalności gospodarczej", a nie "zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej", o których mowa np. w art. 2 ust. 2, art. 5 ust. 1 pkt 2 b, 2 c, 2 d., zatem nieistotne jest ich faktyczne niewykorzystywanie na prowadzenie działalności gospodarczej.

Nadto, organ odwoławczy wskazał, że, wbrew zarzutom odwołania, organ podatkowy pierwszej instancji nie podważył przedłożonej przez Spółkę opinii technicznej sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego, bowiem przyjął jej ustalenia, które, potwierdzone przeprowadzonymi przez organ oględzinami nieruchomości, pozwoliły ustalić podstawę, przedmiot opodatkowania oraz zastosować właściwe stawki podatkowe. Organ podatkowy, jak wskazano dalej w decyzji ostatecznej, ani przed ani po przeprowadzeniu oględzin nieruchomości nie kwestionował przedłożonej przez Spółkę opinii, czy ustalonego w niej stanu technicznego budynków, nie poczynił też odmiennych od niej ustaleń faktycznych, nie zachodziła zatem konieczność powoływania biegłego, czy przeprowadzania dodatkowych czynności dowodowych.

Wobec podnoszonego w odwołaniu argumentu zaistnienia względów technicznych wykluczających związek nieruchomości z działalnością gospodarczą w odniesieniu do powierzchni [...]budynków, organ odwoławczy wskazał, że z przedłożonej przez Spółkę opinii technicznej wynika, że ustalone przez rzeczoznawcę stopnie "zużycia" budynków, jako całości, pozwalają zakwalifikować ich stan techniczny od "zadawalającego" przy procentowym zużyciu budynku od [...]do [...](budynek stołówki o pow. [...]pawilon kolonijny o pow. [...]przez stan "zły" przy procentowym zużyciu od [...] do [...] (budynek kuchni dla wczasowiczów o pow. [...]do stanu "awaryjnego" przy procentowym zużyciu powyżej[...]. Część budynków zaś znajduje się w stanie średnim lub pomiędzy średnim a zadowalającym, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »