Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.09.2011

Prawo do korekty faktury

Z uzasadnienia: Nie ma żadnego przepisu prawa zabraniającego korygowania faktury wystawionej w warunkach art. 108 ustawy o podatku VAT i uwidaczniania tego w deklaracjach podatkowych. Regulacja art. 81 i następnych Ordynacji podatkowej, z braku stosownych zapisów ustawy ograniczających prawo do korekty dotyczy każdego podatku w rozumieniu art. 6 tejże ustawy, a nie tylko należnego i naliczonego podatku od towarów i usług. Skoro zatem kwota do zapłaty jest także podatkiem w rozumieniu art. 108 ust. 1 to nie ma żadnych przeszkód, by przyjąć, że ten podatek podlega korekcie, a faktura będąca podstawą do jego rozliczenia skorygowaniu.

SENTENCJA

Dnia 25 lutego 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz Sędziowie: Sędzia NSA Teresa Porczyńska Sędzia NSA Paweł Janicki (spr.) Protokolant: Asystent sędziego Joanna Skrzypczak-Zajger po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2011 roku sprawy ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc oraz podatku do zapłaty za wrzesień 2008 roku:

1. uchyla zaskarżoną decyzję;
2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku;
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwotę 9 816 (dziewięć tysięcy osiemset szesnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...]r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. określił Spółce A wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za wrzesień 2008 r. do przeniesienia na następny miesiąc w kwocie 432.905,00 zł, a także określił - biorąc pod uwagę treść art. 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - kwotę podatku do zapłaty za ww. okres rozliczeniowy w wysokości 261.556,00 zł wynikającej z faktury.

W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji wskazał, iż w wyniku kontroli podatkowej w zakresie wywiązywania się z obowiązków podatnika podatku od towarów i usług, przeprowadzonej w dniach od 23 kwietnia do 6 maja 2010 r. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 września 2008 r. stwierdzono, że w ww. okresie przedmiotem działalności podatnika było doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność pomocnicza finansowa, reklama, działalność komercyjna pozostała.

W toku postępowania kontrolnego ustalono, że 31 grudnia 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy B S.A., a skarżącą Spółką, której przedmiotem było świadczenie usług ściągania długów przez Spółkę na rzecz B S.A., poprzez przelew wierzytelności przeterminowanych (ponad 1 rok). Z ustaleń zawartych w ww. umowie wynikało, że:

- B S.A. zobowiązała się do systematycznego przelewania w rozumieniu art. 509 Kodeksu cywilnego wierzytelności wszystkich dłużników na rzecz A, a A zobowiązała się w ramach przedmiotowej umowy i na jej warunkach te wierzytelności kupować (§1 umowy);

- cena wierzytelności wg umowy miała być płacona do B S.A. przez A dopiero po wyegzekwowaniu poszczególnych kwot. A miała dokonywać zapłaty tylko co do kwot, które zostaną faktycznie wyegzekwowane (§3 umowy);

- w przypadku przeprowadzenia skutecznej egzekucji i dokonania zapłaty za nabytą wierzytelność A miała wystawić B S.A fakturę w wysokości 10% wyegzekwowanej sumy netto;

- A została uprawniona do zwrotnego przelewu wierzytelności do B S.A. oraz do zbycia za zgodą B S.A. wierzytelności osobie trzeciej.

W dniu [...] r. B S.A. wystawiła fakturę VAT nr [...] (tytułem sprzedaży wierzytelności) na kwotę netto 6.772.553,25 zł, w tym wartość wierzytelności przysługującej względem dłużnika C w kwocie 1.188.890,17 zł. Do faktury tej załączono umowę przelewu wierzytelności z 31 grudnia 2005 r., na podstawie której Cedent (tj. B S.A.) dokonał przelewu swoich wierzytelności na rzecz Cesjonariusza (tj. Spółki). Zgodnie z § 5 ww. umowy Cesjonariusz miał uregulować zobowiązania wynikające z niniejszej umowy kompensatą własnych należności w stosunku do Cedenta, po odzyskaniu należności od dłużnika.

Następnie [...] r. Spółka wystawiła na rzecz B S.A. fakturę nr [...] na kwotę netto 1.188.890,17 zł, podatek VAT 22% - 266.555,84 zł. Faktura ta dokumentowała cesję na rzecz B S.A. wierzytelności dłużnika C, które zostały pierwotnie przelane na Spółkę w wykonaniu urnowy z [...]r., co zostało udokumentowane fakturą nr [...]. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. stwierdził, że przelew wierzytelności, który został udokumentowany fakturą z [...]r. nastąpił w wykonaniu umowy z [...] r. w przedmiocie ściągania długów. Tym samym przelew wierzytelności ww. dłużnika udokumentowany fakturą nr [...]miał charakter cesji zwrotnej, zgodnie z zawartą przez B ww. umową z dnia [...] r.

W opinii Organu pierwszej instancji przelew wierzytelności, co do zasady kształtuje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług po stronie nabywcy wierzytelności bez względu na charakter świadczonej przez niego usług. Jednakże w przedmiotowej sprawie, po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału, zarówno dotyczącego zawartych umów pomiędzy stronami, jak i faktycznego przebiegu zawartych transakcji, sam przelew wierzytelności z firmy B S.A. na rzecz podatnika nie powodował powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy podatku od towarów i usług, w związku z faktem, że czynnością, która wygenerowała powstanie obowiązku w podatku od towarów i usług była świadczona przez Podatnika usługa ściągania długów.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. uznał że, Podatnik nieprawidłowo wystawił fakturę VAT z [...] r. na rzecz B S.A. na kwotę netto 1.188.890,17 zł, z wykazanym podatkiem VAT w stawce 22% - 261.555,84 zł. Organ pierwszej instancji uznał, że w zaistniałym stanie faktycznym cesja zwrotna wierzytelności, które nie zostały przez Podatnika zwindykowane, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, w opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł., w rozliczeniu podatku od towarów i usług ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »