Wystarczy podpis dostawcy na zbiorczym zestawieniu faktur

Przepis § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, należy interpretować w ten sposób, że nie wymaga on, aby procedura zatwierdzania faktur między dostawcą towarów (usługodawcą) a wystawiającym faktury nabywcą towarów (usługobiorcą), przybierała formę podpisu na oryginale i kopii każdej z tych faktur - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (spr.), Sędzia del. WSA Maciej Jaśniewicz, Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1330/09 w sprawie ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami.

Wyrokiem z 21 stycznia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1330/09, w sprawie ze skargi B. sp. z o.o. z/s w W. uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z 29 kwietnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz zasądził na rzecz spółki koszty postępowania.

Przedstawiając stan sprawy, Sąd pierwszej instancji podał, że spółka we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej wskazała, że zamierza zawrzeć z dostawcami usług transportowych umowy, na mocy których będzie wystawiała w imieniu i na rachunek dostawców tych usług faktury VAT, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337, ze zm., dalej "rozporządzenie MF z 28 listopada 2008 r."). W myśl przepisów tego rozporządzenia, spółka zobowiązana będzie do przedstawiania dostawcom usług oryginałów i kopii faktur do akceptacji w formie podpisu. Celem usprawnienia systemu obiegu faktur spółka zamierza wprowadzić protokoły pisemne, na których dostawcy potwierdzaliby odbiór faktur za okresy miesięczne. Protokoły te zawierałyby numery faktur, datę ich wystawienia oraz wartość wykonanych usług. Wobec powyższego spółka zapytała:

Czy, zważywszy na brzmienie rozporządzenia MF z 28 listopada 2008 r., które nie precyzuje dokładnie na jakim dokumencie powinien znaleźć się podpis dostawcy oznaczający akceptację faktur, możliwe jest zastosowanie proponowanych przez spółkę protokołów?

W jakim momencie powstaje u spółki prawo odliczenia podatku naliczonego wykazanego w opisanych fakturach - z chwilą ich wystawienia, czy z chwilą otrzymania akceptacji od dostawcy?

W opinii spółki, przepis § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia MF z 28 listopada 2008 r. nie wymaga, aby podpis dostawcy zamieszczany był na oryginale faktury. Wystarczy, że dostawca swoim podpisem na protokole zbiorczym zaakceptuje wystawione przez nabywcę faktury. Na uwagę zasługuje przy tym przepis § 5 rozporządzenia, w którym zrezygnowano z podpisów na fakturach VAT, a przede wszystkim regulacja art. 229 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L, z 2006 r. Nr 347/1, dalej "Dyrektywa 2006/112/WE"), zgodnie z którym państwa członkowskie nie wymagają podpisywania faktur. Spółka stwierdziła jednocześnie, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w systemie samofakturowania powstaje z chwilą wystawienia faktury przez nabywcę. Przy czym, w systemie tym moment wystawienia faktury jest równoczesny z momentem otrzymania faktury przez nabywcę.

1.3. Minister Finansów uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Stwierdził przy tym, że przepisy rozporządzenia MF z 28 listopada 2008 r. (§ 6 ust. 2 pkt 2 lit. b) jednoznacznie wskazują, że podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu. W ocenie organu, protokoły proponowane przez spółkę, na których dostawcy potwierdzaliby odbiór faktur za okresy miesięczne, może stanowić formę dodatkową akceptacji faktur zarówno oryginałów jak i kopii. Natomiast taka akceptacja musi być przede wszystkim w formie podpisu zarówno na oryginale i kopii faktury. Minister Finansów podkreślił, że termin przedstawienia do akceptacji oryginału faktury ma być tak określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi. Organ zgodził się z opinią spółki, że w § 5 rozporządzenia MF, nie wskazano podpisu i pieczątki w minimum wymogów jakie powinna zawierać faktura. Przepis ten dotyczy jednak wymogów, jakie ma zawierać faktura, którą wystawia usługodawca, nie dotyczy jednak akceptacji faktur, której dokonuje dostawca usług.

Odnośnie prawa odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach z tytułu zakupu przedmiotowych usług, Minister Finansów, powołując się na treść art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej "u.p.t.u.") wyjaśnił, że prawo to powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik wystawiający fakturę w imieniu świadczącego usługę będzie dysponował fakturą zaakceptowaną przez usługodawcę, a nie - jak twierdzi spółka -z chwilą wystawienia faktury, bez względu na to, w jakim systemie te faktury są wystawiane.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze do WSA w Warszawie spółka zarzuciła Ministrowi Finansów naruszenie:

- art. 14 c § 1 i 2 i art. 124 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm., dalej "O.p."), przez brak uzasadnienia prawnego wydanej interpretacji oraz nieodniesienie się do stanowiska spółki;

- art. 229 Dyrektywy 2006/112/WE oraz art. 7 Konstytucji RP, przez pominięcie ich normatywnej treści;

- art. 86 ust. 10 pkt 1 u.p.t.u., przez jego błędną interpretację;

- § 6 ust. 2 pkt 2b rozporządzenia MF z 28 listopada 2008 r., przez wadliwą interpretację.

Spółka podniosła, że Minister Finansów nie wyjaśnił, dlaczego w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania art. 229 Dyrektywy, nie odniósł się też do treści powołanego przez nią orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: "ETS"). W ocenie skarżącej, stanowisko Ministra Finansów w zakresie akceptacji faktur jest sprzeczne nie tylko z przepisem art. 229 Dyrektywy, ale z celem powyższej regulacji. Spółka wyjaśniła, że przepisy dotyczące samofakturowania zostały wprowadzone do Dyrektywy w celu uproszczenia i usprawnie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »