Pismo z ZUS jako dokument potwierdzający opłacenie składek

Dokumentem w rozumieniu prawa podatkowego jest akt stanowiący wyrażenie określonych myśli lub wiadomości za pomocą pisma, urzędowy lub prywatny, utrwalony na określonym materiale lub elektronicznym nośniku danych. Zatem, dowodem stwierdzającym wysokość wydatków na ubezpieczenie zdrowotne, o jakim mowa w art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być każdy dokument, zawierający informacje o wydatkach poniesionych przez podatnika na to ubezpieczenie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Bogdan Lubiński, NSA del. Teresa Porczyńska, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 7 października 2009 r. sygn. akt I SA/Bk 285/09 w sprawie ze skargi B. A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 7 maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku,
2) zasądza od B. A. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę 2.818 (dwa tysiące osiemset osiemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uwzględnił skargę B.A. i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2004.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

W zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2004 skarżąca wykazała stratę w pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie 12.978,45 zł, w tym z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej pod firmą E. w kwocie 5.816,06 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. decyzją z dnia 23 lutego 2009 r. określił wysokość zobowiązania podatkowego skarżącej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. na kwotę 33.085 zł oraz odsetek za zwłokę od niezapłaconych w terminie zaliczek na kwotę 3.782 zł, stwierdzając nierzetelność podatkowej księgi przychodów i rozchodów spółki E. w części dotyczącej przychodów, bowiem dokonane w niej zapisy nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego. Po dokonaniu oszacowania przychód w części przypadającej na skarżącą określił na kwotę 194.973,24 zł zamiast zadeklarowanego w wysokości 54.741,99 zł. Ponadto organ podatkowy ustalił, że w zeznaniu podatkowym skarżąca nie odliczyła składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące od stycznia do grudnia 2004 r. Ponieważ z pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2006 r. wynikało, że skarżąca w 2004 r. na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego wpłaciła łącznie kwotę 3.245,75 zł, w tym na ubezpieczenie dwóch pracowników kwotę 622,92 zł, składki skarżącej wyniosły kwotę 1.999,91 zł, a składki możliwe do odliczenia od podatku dochodowego - kwotę 1.878,70 zł.

Dyrektor Izby Skarbowej w B. decyzją z dnia 7 maja 2009 r. decyzję organu podatkowego pierwszej instancji utrzymał w mocy, akceptując ustalenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, a także aprobując wybraną metodę szacowania przychodów, polegającą na odniesieniu ich do przychodów uzyskiwanych przez wspólników skarżącej, świadczących usługi stomatologiczne w ramach odrębnie prowadzonej prywatnej praktyki stomatologicznej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skarżąca zarzuciła, że nie było podstaw do szacowania przychodów, gdyż istnieją dowody dające możliwość ich wyliczenia, a ponadto kwestionując przyjętą metodę szacowania jako opierającą się na danych zawyżonych przez jej wspólników. Podniosła także, że organy podatkowe błędnie ustaliły wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, która podlegała odliczeniu od podatku, ponieważ składka zapłacona w roku 2004 dotyczy ubezpieczenia skarżącej w okresie grudzień 2003 r. - listopad 2004 r. i jest wykazana w deklaracji PIT-36 za 2004 r., natomiast składka zapłacona za pracowników dotyczy okresu styczeń - grudzień 2004 r. i jest wykazana w deklaracji PIT-11; dlatego też organy podatkowe z naruszeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (obecnie Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) dokonały matematycznie błędnej operacji rozliczenia różnych okresów ubezpieczeniowych.

Uzasadniając uwzględnienie skargi i uchylenie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) zarówno zaskarżonej decyzji, jak i poprzedzającej ją decyzji organu podatkowego pierwszej instancji ze względu na naruszenie art. 27b u.p.d.o.f. oraz art. 122 i art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: O.p.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wskazał, że celem ustalenia składki podlegającej odliczeniu od podatku niedopuszczalne było odjęcie składek "pracowniczych" od ogólnej kwoty składek wpłaconych na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ponieważ zgodnie z art. 27b ust. 3 u.p.d.o.f. wysokość wydatków na powszechne ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, którymi są przede wszystkim dowody wpłat kwot składek oraz potwierdzenia przelewów, względnie - jeśli chodzi o składki pobierane przez płatników - informacje o dochodach (PIT-8), gdzie uwidocznione są kwoty składek pobranych w roku podatkowym. Natomiast sposób obliczania składki przyjęty przez organy podatkowe nie odpowiada tym regułom i narusza także art. 122 i art. 187 § 1 O.p. w sposób mogący mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Zarazem Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił pozostałych podniesionych w skardze zarzutów, odnoszących się do zagadnienia ustalenia wysokości przychodów i kosztów ich uzyskania.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiódł Dyrektor Izby Skarbowej w B., wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku do ponownego rozpoznania.

Na podstawie art. 174 pkt 1 P.p.s.a. postawił zarzut naruszenia art. 27b ust. 1, 2 i 3 u.p.d.o.f. przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że do dokumentów stwierdzających poniesienie wydatku w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne nie można zaliczyć pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości dokonanych wpłat na to ubezpieczenie, a dowodem takim może być informacja o dochodach PIT-8, nie przewidziana w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w roku 2004.

Ponadto na podstawie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. postawił zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) P.p.s.a. przez uchylenie decyzji pomimo braku naruszenia prawa materialnego przez organy podatkowe oraz naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a. przez uchylenie decyzji pomimo, że organy podatkowe nie naruszyły art. 122 i art. 187 § 1 O.p., a także naruszenia art. 131 § 1 w związku z art. 47 § 1, art. 67 § 2 i art. 75 P.p.s.a. oraz art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, polega...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »