Firma nie odliczy kosztów naprawy auta prowadzonego przez pijanego pracownika

Wydatki na pokrycie kosztów remontu powypadkowego samochodu, będącego naprawieniem szkody spowodowanej prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia WSA (del.) Beata Cieloch, Protokolant Janusz Bielski, po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20 października 2009 r. sygn. akt I SA/Rz 291/09 w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 27 stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od J. W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w R. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 20 października 2009 r., sygn. akt I SA/Rz 291/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę J. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 27 stycznia 2009 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że decyzją z dnia 27 stycznia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w R., po rozpoznaniu odwołania J. W., uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z dnia 5 listopada 2008 r. i określił zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w kwocie 3.859 zł. Organ odwoławczy podniósł, że dokonując analizy zebranego materiału dowodowego oraz rozpatrując zarzuty podniesione w odwołaniu uwzględnił złożone przez podatnika wyjaśnienia dotyczące wydatku udokumentowanego fakturą VAT nr 4152/06 z dnia 21.11.2006 r. w kwocie 2.276,23 zł. Natomiast odnośnie wydatków w kwocie 33.593,61 zł zasadnie, zdaniem organu odwoławczego, Naczelnik Urzędu Skarbowego, nie uznał ich za koszt uzyskania przychodu w świetle art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.). Wydatki te dotyczyły napraw samochodu ciężarowego o nr rej. [...] po wypadku spowodowanym przez zatrudnionego przez podatnika pracownika. Wydatki te zostały udokumentowane następującymi fakturami VAT: o nr [...] z dnia 09.11.2006 r. wartość netto 459,84 zł, VAT 101,16 zł wystawiona przez P. za usługę holowania pogotowiem technicznym samochodu ciężarowego o nr rej. [..], nr [...] z dnia 11.12.2006 r. wartość netto 77,05 zł, VAT 16,95zł wystawiona przez R. Sp. z o.o. M., za dodatkowe badanie techniczne - po wypadku, oraz o nr 1286/06 z dnia 18.12.2006 r. wartość netto 33.056,72 zł, VAT 7.272,48 zł wystawiona przez W. Sp. z o.o. Rzeszów za naprawę samochodu i części. Samochód, który uległ wypadkowi był ubezpieczony (zapłacona składka OC oraz autocasco AC). Podatnik nie posiadał dokumentów potwierdzających wypadku oraz nie zgłaszał szkody do firmy ubezpieczeniowej, ponieważ wypadek spowodowany był przez nietrzeźwego kierowcę i z tego tytułu nie przysługiwało odszkodowanie. Ponadto przeciwko pracownikowi nie występował do sądu o naprawienie szkody.

Organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.f. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Organ stwierdził, że z treści wyżej powołanych przepisów wynika, iż ustawodawca uzależnił możliwość uznania wydatków na remont powypadkowy samochodu za koszt podatkowy od objęcia go dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Nie oznacza to jednak, iż podatnik może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wszystkie wydatki związane z remontem powypadkowym samochodu. Podkreślił, że działalność gospodarcza podejmowana jest w celu osiągnięcia przychodów (dochodów, zysków) i obejmuje takie działania, które mają na celu przynoszenie określonych dochodów. Zakupiony środek trwały, w tym przypadku samochód, służył osiąganiu przychodów, a na podatniku ciążył obowiązek prawidłowego zabezpieczenia tego środka trwałego. Ponadto powołane wyżej przepisy prawa podatkowego, zdaniem organu, nie zawierają żadnych bliższych przesłanek zaliczenia straty oraz kosztów remontu samochodów powypadkowych do kosztów uzyskania przychodów (za wyjątkiem dobrowolnego ubezpieczenia), ale należy badać okoliczności w jakich doszło do powstania szkody środka trwałego, tj. czy nie jest to strata zawiniona przez podatnika przez celowe czy nawet przestępcze działanie lub zaniechanie podatnika. Niewątpliwie skoro doszło do wypadku, a kierowca był nietrzeźwy, to w przedmiotowej sprawie na koszty powypadkowe wpływ miało wykroczeniowe lub przestępcze działanie zatrudnionego pracownika. W takim przypadku Skarb Państwa nie może ponosić obciążeń finansowych związanych z naprawą samochodu i popierać zabronionego przez prawo postępowania.

Organ wskazał także, że zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; zwanej dalej: Ordynacja podatkowa) tylko księgi prowadzone rzetelnie i niewadliwie stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Ponieważ w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zaniżony został przychód o kwotę 12.238,07 zł, a koszty uzyskania przychodu zawyżone zostały o kwotę 33.593,61 zł, zasadnie organ pierwszej instancji nie uznał za dowód w sprawie podatkowej księgi w zakresie przycho...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »