Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.05.2011

WSA: Powołując się na oszczędności, należy przedstawić dowody ich przechowywania

Tezy: W postępowaniu dotyczącym nieujawnionych źródeł przychodów podatnik chcąc uchronić się od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o p.d.o.f. zobowiązany jest do wykazania poniesienia zakwestionowanych w trybie tego przepisu wydatków z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Jeśli środki te pochodzą z oszczędności legalnych (opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania) winien przedstawić wiarygodne dowody świadczące o ich przechowywaniu. Środki finansowe uzyskane ze źródła opodatkowanego lub wolnego od podatku aż do momentu ich wydatkowania winny cechować się legalnością. Brak ciągłości w tym zakresie może zasadnie implikować tezę o pokryciu wydatków ze źródeł nielegalnych.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Pietrasik Sędziowie: Sędzia WSA Dariusz Dudra (spr.) Sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka Protokolant Asystent sędziego Joanna Jaworska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 maja 2011 r. sprawy ze skargi T. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. oddala skargę

Uzasadnienie

Wobec stwierdzenia nadwyżki poniesionych wydatków i zgromadzonego mienia nad posiadanymi środkami finansowymi w wysokości [...] zł, decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. ustalił T. R. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2006 w kwocie [...] zł.

Od tej decyzji strona złożyła odwołanie, w którym zawarła szereg zarzutów, dotyczących nie tylko oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, niepełnego jego zebrania, ale również naruszenia przepisów procedury.

Po uzupełnieniu materiału dowodowego przez organ I instancji Dyrektor Izby Skarbowej w B. decyzją z dnia [...]. uchylił decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...]. w całości i ustalił stronie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2006 w kwocie [...] zł.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ odwoławczy powołując się na brzmienie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz na orzecznictwo sądów administracyjnych zapadłe na tle tego przepisu podkreślił, że to na podatniku spoczywa ciężar dowodu, że otrzymane środki pochodzą z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej na tle zgromadzonego materiału dowodowego należało przyjąć, iż podatnik udowodnił, że część środków posiadanych na początek 2006 r. w wysokości [...] zł mogła pochodzić ze źródeł opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Zdaniem organu odwoławczego nie można było natomiast uznać, że zgromadzone na rachunkach bankowych pozostałe środki w wysokości [...] zł otrzymane przelewem od Pana K. w dniu [...] r. i przechowane do 2006 r., mogły pochodzić ze wskazywanego przez podatnika tytułu, a więc nie można było stwierdzić, że pochodzą ze źródeł opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Organ uznał bowiem, że działania podatnika w zakresie dotyczącym tej kwoty są sprzeczne z regułami doświadczenia życiowego. W tym kontekście Dyrektor Izby Skarbowej podzielił ocenę przedstawioną przez organ pierwszej instancji, że wbrew zasadom logiki i doświadczenia życiowego byłoby:

- deponowanie środków pieniężnych na rachunkach obcej osoby,

- brak dowodów przekazania środków pieniężnych obcej osobie, a tym samym brak gwarancji otrzymania zwrotu przekazanych kwot,

- pozbawienie się bezpośredniego dostępu do własnych środków,

- brak pełnej wiedzy na temat warunków, na jakich tworzona była lokata.

W ocenie organu, tego typu zachowania nie można uznać za racjonalne. Trudno także, zdaniem Dyrektora, było uznać skarżącego oraz jego matkę – S. R. za osoby nieznające istoty obrotu gospodarczego, w sytuacji prowadzenia przez niego jak i jego matkę działalności gospodarczej. Dodatkowo organ zwrócił uwagę na niespójności zeznań podatnika oraz świadków.

Dyrektor Izby Skarbowej zauważył, iż dopiero po przedstawieniu rozliczenia zamieszczonego w protokole z przebiegu kontroli, skarżący wskazał na przekazywanie środków K. K. Wcześniej podatnik nie powoływał się na przedmiotową okoliczność. W dniu [...] r. w toku składania zeznań oświadczył, iż środki otrzymane od S. R. wpłacił w części na książeczki oszczędnościowe, a w części przechowywał w domu. Podobnie żona skarżącego – A. R. składając w dniu [...] r. zeznania oświadczyła, iż środki jej z pracy oraz pracy jej męża, otrzymane od jej matki oraz matki skarżącego przechowywane były do 2005 r. w przysłowiowej skarpecie oraz na książeczkach oszczędnościowych. Dodatkowo, K. K. w dniu [...] r. zeznając potwierdził, iż środki wpłacali już rodzice skarżącego a później skarżący kontynuował tę praktykę, jednak wskazał na okres trzydziestu lat. Podatnik w tym samym dniu zeznał natomiast o okresie czterdziestu lat.

Kolejnym argumentem przemawiającym za niemożnością uwzględnienia przedmiotowej okoliczności za prawdopodobną jest w ocenie organu odwoławczego to, że przedstawiona przez skarżącego wersja zdarzeń mogłaby zaistnieć jedynie w przypadku uznania wszystkich poniżej wskazywanych przez niego źródeł gromadzenia oszczędności, to jest:

- z własnej pracy i majątku – [...] zł,

- ze środków przekazanych przez matkę – S. R.- [...] zł,

- ze środków żony, w tym przekazanych żonie przez jej matkę – [...] zł.

Możliwości otrzymania i przechowania kwoty [...] zł pochodzącej z oszczędności rodziców, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, przeczy wiele dowodów. W piśmie z dnia [...] r. S. R. oświadczyła, iż przekazała skarżącemu środki w wysokości około [...] zł dopiero w 2005 r. Następnie w dniu [...] r. zeznała, iż oszczędności przekazała K. K., jednakże kiedy jej mąż zachorował polecił oszczędności odebrać i przekazać skarżącemu (w toku postępowania ustalono, iż J. R. zmarł w [...] r.). W dniu [...] r. skarżący zeznał natomiast, iż środki otrzymał w następujących latach i kwotach: [...] r. – [...] zł, [...] r. – [...] zł, [...] r. – [...] zł.

Dodatkowo organ podkreślił, iż w dniu [...] r. skarżący oświadczył jednoznacznie, że z kwoty [...] zł około 80% wydatkował na budowę domu i kawiarni w J.

W ocenie organu odwoławczego, zgromadzony materiał dowodowy nie pozwalał także uznać za prawdopodobne otrzymania łącznie [...] zł od matki żony. Dyrektor wskazał, że w dniu [...] r. skarżący oświadczył, iż wspólnie z małżonką – A. R. otrzymał od jej mamy środki pieniężne w łącznej kwocie [...] zł w ramach majątku wspólnego, w tym:

* w [...] r. po zawarciu małżeństwa kwotę [...] zł,

* w [...] r. kwotę około [...] zł, która jednak została, przeznaczona na zakup aluminiowych okien w domu w J.,

* w [...] r. - kwotę [...]zł.

Organ przede wszystkim podkreślił, że możliwość otrzymania kwoty [...] zł (biorąc pod uwagę denominację była to kwota [...] zł.) w [...] r. nie jest prawdopodobna. Wprawdzie rodzicie A. R. dysponowali gospodarstwem o znacznym areale – [...] ha, żadne jednak dowody nie wskazują na posiadanie przez nich aż tak wysokich oszczędności.

W ocenie organu odwoławczego, całość powyższej argumentacji musiała więc prowadzić do zaprzeczenia, iż tytułem przekazania na rachunek bankowy skarżącego kwoty [...] zł był zwrot jego oszczędności oraz oszczędności zgromadzonych uprzednio przez rodziców i teściów.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, zebrany przez organ pierwszej instancji materiał dowodowy, uzupełniony w toku postępowania odwoławczego pozwalał natomiast za udowodnioną uznać możliwość zgromadzenia z opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania źródeł pozostałych środków znajdujących się na rachunkach bankowych na początek 2006 r. - to jest – [...] zł, jak również na uznanie innych źródeł gromadzenia oszczędności. Organ podkreślił, że jak wynika z zestawienia dochodów otrzymywanych przez skarżącego w latach [...]-[...] z tytułu renty rolniczej, osiągnął on dochód do dyspozycji w wysokości [...] zł. Stosownie do twierdzeń podatnika jak i jego żony, prowadzili wspólne gospodarstwo domowe z S. R. Według zaświadczenia wystawionego przez K. w B. z dnia [...] r. S. R. otrzymuje emeryturę od [...] r. Dla zobrazowania wysokości tego świadczenia organ wskazał, iż w latach [...]-[...], świadczenie to wynosiło od około [...] zł do prawie [...] zł miesięcznie.

Dodatkowo Dyrektor zwrócił także uwagę na fakt otrzymywania odsetek od lokat założonych w [...] r. Organ zgodził się także, iż źródłem gromadzenia oszczędności mogło być odszkodowanie otrzymane przez A. R., które otrzymała w[...] r. w związku budową na jej gruncie rurociągu paliwowego. Natomiast fakt otrzymania przez nią na podstawie aktu notarialnego Rep. [...] Nr [...] z [...] r. kwoty [...] starych zł ([...] zł nowych złotych) w związku ze zniesieniem współwłasności, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, co prawda nie budzi wątpliwości, brak jest jednak dowodów, że omawiana kwota mogła zostać przechowana przez tak długi okres czasu.

Powyższe dowody, w ocenie organu odwoławczego, uprawdopodabniają możliwość pochodzenia kwoty [...] zł ze źródeł opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania, i to także przy uwzględnieniu wydatków poniesionych na:

- wykup od spadkobierców nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. R. [...]

- remontu budynku położonego na tej nieruchomości.

Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że organ I instancji przyjął stan oszczędności na rachunkach bankowych na początek [...] r. w wysokości [...] zł. Wobec tego, że organ odwoławczy uznał kwotę oszczędności w wysokości [...] zł, podstawa opodatkowania uległa zmniejszeniu o [...] zł.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, podstawa opodatkowania winna ulec jednak kolejnemu zmniejszeniu o kwotę [...] zł, w związku z uznaniem twierdzeń skarżącego i jego małżonki dotyczących wysokości kosztów utrzymania w [...] r. Dyrektor wskazał, że w toku postępowania odwoławczego (zeznanie z dnia [...] r.) podatnik podniósł, iż w złożonym w toku postępowania przed Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej oświadczeniu o poniesionych wydatkach zawyżył o [...]% koszty utrzymania, ponieważ pominął to, że produkty na wyżywienie pozyskiwał z własnego gospodarstwa rolnego.

W tym miejscu Dyrektor Izby Skarbowej dodał, iż wskazywany w odwołaniu fakt zaciągnięcia kredytu w B.w K. na zakup niezabudowanej nieruchomości rolnej we wsi Z. w [...] r. został wzięty pod uwagę przez organ pierwszej instancji. Wśród przychodów ujęto bowiem przysporzenie z tego tytułu w wysokości [...] zł. Organ wskazał, że składając zeznania w dniu [...] r. skarżący oświadczył, że nie zaciągnął innych kredytów na zakup omawianej nieruchomości.

Reasumując, w ocenie organu odwoławczego, skoro obniżenie podstawy opodatkowania stanowiło łącznie kwotę [...] zł - to podstawa opodatkowania wynosi [...] zł. Stosując po jej zaokrągleniu, stawkę podatku w wysokości [...]%, należało ustalić zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok [...] w kwocie [...] zł.

Na zakończenie organ stwierdził, że zarzutów naruszenia art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisów dotyczących tajemnicy skarbowej nie można, jego zdaniem, uznać za zasadne.

W skardze do Sądu strona nie zgodziła się z ustaleniem jej zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok [...]. Wskazała, iż wniosła o ponowne przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka – K. K. Jej zdaniem zasadność przeprowadzenia tego dowodu była istotna z uwagi na to, że organ pierwszej instancji w żaden sposób nie ustosunkował się do stanu faktycznego podawanego przez świadka. Organ drugiej instancji, według podatnika, nie odniósł się jednak we właściwy sposób do wniosku o ponowne przeprowadzenie dowodu z jego przesłuchania.

Zdaniem skarżącego, Dyrektor Izby Skarbowej oceniając część materiału dowodowego związanego z zeznaniami świadków i strony, w zasadzie podważył składanie zeznań w zakresie odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego. Podkreślono jednocześnie spójność tych zeznań.

W kontekście powyższego, w ocenie T. R., organ odwoławczy wadliwie też wskazał, że oszczędności z lat wcześniejszych byłyby uwzględnione, o ile pochodziłyby ze źródeł podlegających opodatkowaniu. Skarżący podkreślił, że wskazywane, a nieuznane źródła pochodzenia oszczędności należały bowiem do źródeł legalnych, opodatkowanych.

Podatnik zwrócił uwagę, iż powołanie się na fakt otrzymania zwrotu depozytu rzeczywiście nastąpiło dopiero po otrzymaniu protokołu z kontroli, jednakże było to związane z tym, że okres kontroli dotyczył roku [...], a zwrot depozytu nastąpił w [...] r. Dodatkowo strona wskazała na fakt późniejszego ustanowienia pełnomocnika.

Jednocześnie dodano, iż zwrot depozytu nastąpił nie w formie gotówkowej, a na rachunek bankowy, w sposób legalny. W tym miejscu skarżący nie zgodził się z twierdzeniami, iż był pozbawiony woli dysponowania oraz wiedzy co do oddawanych w depozyt środków, a lokowanych na lokatach bankowych K. K. Podatnik w pełni miał wiedzę o zakładanych przez świadka lokatach, jak również dysponował prawem do swobodnego rozporządzania nimi. Ani Pan K. ani skarżący, nigdy nie wskazywali na okoliczność pozbycia się prawa do rozporządzania ulokowanymi środkami.

W odniesieniu do kwestii upraw rolnych podatnik podniósł, iż organ odwoławczy ograniczył się do ogólnego wykazania dochodowości uzyskanych plonów na podstawie danych statystycznych ujętych w decyzji organu pierwszej instancji, a tym samym całkowicie zignorował dane wykazane w dokumencie z dnia [...] r. wydanym przez O. D. R. w M. Ponadto, w ocenie strony wadliwie nie doprowadzono do wydania opinii specjalistycznej w odniesieniu do konkretnego gospodarstwa rolnego.

Podatnik nie zgodził się także z oceną, w świetle której jego rodzice nie mogli mieć oszczędności, które pozwalałyby im na przekazanie darowizn na rzecz jego i jego małżonki. Skoro matka – S. R. od [...] r. do chwili obecnej otrzymuje ren...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »