Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.05.2011

WSA: Zwrot kosztów dojazdu musi być dokumentowany fakturą

Z uzasadnienia: Koszty przejazdów, noclegu oraz diety są ściśle związane z wykonywaną przez podatnika usługą, polegającą na obsłudze prawnej kontrahenta, tym samym stanowią jeden z elementów kalkulacyjnych otrzymanego wynagrodzenia, tj. część odpłatności za usługę. Koszty te są elementem rachunku kosztów zmierzających do ustalenia kwoty odpłatności za wykonaną usługę. Powinny być zatem włączone do podstawy opodatkowania, stanowiącej obrót i opodatkowane według stawki właściwej dla wykonanej na rzecz kontrahenta usługi. Całość należnego od kontrahenta świadczenia z tytułu wykonanej usługi winna być ujęta w fakturze.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Halina Betta, Sędziowie Sędzia WSA Marek Olejnik, Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska (sprawozdawca), Protokolant Kamilla Gos-Górska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi Kancelarii Prawniczej A Spółka Jawna na interpretację Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi Kancelarii Prawniczej - A. - spółka jawna jest interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia 13 lipca 2010 r., wydana w indywidualnej sprawie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego z upoważnienia Ministra Finansów, doręczona stronie w dniu 16 lipca 2010 r.

Z akt sprawy wynika, że wniosek o wydanie pisemnej interpretacji został złożony 22 kwietnia 2010 r.

Opisując we wniosku zdarzenie przyszłe, wnioskodawca stwierdził, że prowadzi Kancelarię prawniczą. Kontrahentów obciąża kosztami wyjazdów, które ujmuje w fakturach VAT i rozlicza przy zastosowaniu 22 % stawki podatku od towarów i usług. Dotyczy to kosztów przejazdów według stawki kilometrowej, noclegów na podstawie otrzymanej z hotelu faktury oraz diet. Część klientów Kancelarii kwestionuje taki sposób rozliczeń, uznając, że koszty te stanowią wydatki i powinny być ujęte w notach księgowych obciążeniowych.
Ponadto wnioskodawca zleca innym podmiotom, (radcom prawnym, adwokatom) w ramach prowadzonej działalności, część obsługi, podmioty te przedstawiają do rozliczenia koszty dojazdów, tj. koszty zakupionego paliwa. Koszty te wnioskodawca chce refakturować na klientów, z którymi ma podpisane umowy o obsługę prawną.

Na gruncie tak przedstawionych zdarzeń przyszłych, sformułowano we wniosku dwa pytania:

1) Czy koszty przejazdów, noclegów i diet Kancelaria może rozliczyć w oparciu o notę księgowa obciążeniową?
2) Czy koszty zakupu paliwa, jakie ponoszą zleceniobiorcy Kancelarii można refakturować na klientów Kancelarii z którymi ma ona podpisane umowy o obsługę prawną?

Zaskarżoną interpretacją objęte zostało zagadnienie dotyczące pierwszego z pytań. Przedstawiając we wniosku własne stanowisko, odnoszące się do tego zagadnienia, Kancelaria wskazała, że zgodnie z art. 5 i art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535 ze zm.) - dalej: ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m in. świadczenie usług na terytorium kraju, zaś przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy. Zobowiązanie klientów Kancelarii, którzy pokrywają koszty przejazdów, noclegów i diet nie stanowi usługi. Nie istnieje w tym zakresie świadczenie wzajemne, gdyż nie istnieje podmiot będący beneficjantem tego rodzaju zobowiązania. Nie jest nim Kancelaria, ponieważ nie uzyskuje z tego tytułu korzyści. Zwrot kosztów stanowi ekwiwalent bezpośrednio ponoszonych wydatków (opłat), a nie element kalkulacyjny wynagrodzenia.

We wniosku powołano się na interpretację Izby Skarbowej w Gdyni nr PI/005-1178/CIP/01.

Minister Finansów, w zaskarżonej interpretacji, stanowisko wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe, przywołał brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT oraz wskazał na art. 29 ust. 1 tej ustawy, w myśl którego podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Organ wskazał także na art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, z którego wynika obowiązek wystawienia przez podatnika podatku od towarów i usług faktury dokumentującej wykonana usługę.

Odnosząc powołane przepisy do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Minister Finansów stwierdził, że koszty przejazdów, noclegu oraz diety są ściśle związane z wykonywaną przez wnioskodawcę usługą, polegającą na obsłudze prawnej kontrahenta, tym samym stanowią jeden z elementów kalkulacyjnych otrzymanego wynagrodzenia, tj. część odpłatności za usługę. W ocenie organu, na całość świadczenia należnego od nabywcy składają się na równi z wypłaconym wynagrodzeniem także koszty przejazdów, noclegów i diet ponoszone przez Kancelarię w związku ze świadczeniem usług. Koszty te są elementem rachunku kosztów zmierzających do ustalenia kwoty odpłatności za wykonaną usługę. Powinny być zatem włączone do podstawy opodatkowania, stanowiącej obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i opodatkowane według stawki właściwej dla wykonanej na rzecz kontrahenta usługi. Całość należnego od kontrahenta świadczenia z tytułu wykonanej usługi winna być ujęta w fakturze. W konsekwencji organ stwierdził, że wnioskodawca zwrotu kosztów przejazdów według stawki kilometrowej, noclegów na podstawie faktury otrzymanej z hotelu oraz diet nie może rozliczać notą księgową obciążeniową.

Pismem z dnia 20 lipca 2010 r. Kancelaria wezwała Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa poprzez wydanie interpretacji zgodnej z przepisami prawa obowiązującymi w Unii Europejskiej. W uzasadnieniu wskazano, że w interpretacji organ pominął regulacje art. 79 pkt c) Dyrektywy VAT 2006/12/WE, w myśl której podstawa opodatkowania VAT nie obejmuje: kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym (tj. tzw. kosztów wykładanych w imieniu i na rzecz kontrahenta). Kancelaria stwierdziła, że w ustawie o VAT brak odpowiedniej regulacji w tym zakresie, a zatem zasadnym jest zastosowanie wprost ww. przepisu Dyrektywy. Zdaniem Kancelarii, ponoszenie przez podatnika kosztów w imieniu i na rzecz kontrahenta, oznacza w praktyce uregulowanie przez wnioskodawcę jedyne płatności, zaś faktura wystawiana jest bezpośrednio na faktycznego nabywcę lub usługobiorcę (z pominięciem podatnika wykładającego koszty). Późniejszy zwrot kosztów (przepływ gotówki) na rzecz podatnika nie powoduje żadnych konsekwencji w zakresie podatku od towarów i usług, gdyż nie stanowi wynagrodzenia z tytułu wykonanej czynności opodatkowanej.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Minister Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Kancelaria Prawnicza A. spółka jawna wniosła o uchylenie interpretacji i zasądzenie kosztów postępowania, zarzucają naruszenie przez Ministra Finansów prawa materialnego, w szczególności:

- art. 79 pkt c) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz UE L z 2006 r. nr 347/1) - w skardze błędnie powoływanej jako 2006/12/WE - przez jego niezastosowanie,

- art. 29 ust. 1 ustawy o VAT przez jego wadliwe zastosowanie w stanie faktycznym sprawy i przez błędne przyjęcia, że kwota należna z tytułu sprzedaży (obrót) obejmuje całość świadczenia należn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »