Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.05.2011

Projekt racjonalizatorski bez 50-proc. kosztów

Projekt racjonalizatorski nie jest wynalazkiem w świetle przepisów ustawy z dnia 19.10.1972 roku o wynalazczości. Zatem, zgodnie z brzmieniem art. 22 ust 9 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie twórcy projektu racjonalizatorskiego za korzystanie z tego projektu nie stanowi przychodu, od którego odlicza się koszty uzyskania w zryczałtowanej wysokości 50 % - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Tomasz Zborzyński, NSA del. Jan Grzęda, Protokolant Ilona Waksmundzka, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2010 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 17 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1316/08 w sprawie ze skargi L. B. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i oddala skargę,
2) zasądza od L. B. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów kwotę 280,00 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie o sygnaturze akt I SA/Wr 1316/08, działając na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dz. U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1270 ze zm.,) dalej u.p.p.s.a., uchylił zaskarżoną przez L.B. interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaną przez Ministra Finansów w dniu 28 sierpnia 2008 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Sąd przedstawiając stan sprawy wskazał, że przedmiotem skargi L.B. była interpretacja indywidualna z dnia 28 sierpnia 2008 roku wydana przez Ministra Finansów w indywidualnej sprawie, doręczona wnioskodawcy w dniu 2 września 2008 r.

Z akt sprawy wynikało, że wniosek L.B. o wydanie interpretacji indywidualnej wpłynął do organu w dniu 2 czerwca 2008 r. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że jest współtwórcą projektu racjonalizatorskiego o nazwie "Układ kontroli napięć w obwodach napięciowych licznika do sieci trójfazowej czteroprzewodowej UKN - 3.1", który uzyskał ochronę patentową. Działalność racjonalizatorska nie należała do zakresu obowiązków wynikających ze stosunku pracy wnioskodawcy, nie zawierał on również w tym przedmiocie żadnej umowy ze swoim pracodawcą (w tym umowy o przeniesienie własności projektu, umowy o dzieło czy umowy zlecenia). Wnioskodawca wskazał, że pracodawca - Fabryka Aparatury Pomiarowej F. S.A. decyzją z dnia 22 sierpnia 1997 r. - przejął prawo do patentu stosownie do treści art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 ze zm.), zaś wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2008 r., zostało zasądzone od pracodawcy na jego rzecz wynagrodzenie tytułem zapłaty za stosowanie jego wynalazku w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2006 r. W związku z przedstawionym w sprawie stanem faktycznym, wnioskodawca zwrócił się z pytaniem czy dokonując rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych może korzystać z kosztów uzyskania przychodu w wysokości pięćdziesięciu procent zasądzonej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu kwoty, będącej wynagrodzeniem dla twórcy wynalazku za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę, któremu przysługuje prawo do patentu na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 roku o wynalazczości (Dz. U. z 1984 roku Nr 33, poz. 177 ze zm.,)? Zdaniem wnioskodawcy, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku twórcy projektu będą przysługiwały koszty uzyskania przychodu w wysokości pięćdziesięciu procent zasądzonej kwoty. Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca powołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2002 r., sygn. akt I SA/Ka 1281/01, w którym orzeczono, że do sytuacji wynikających z art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości ma zastosowanie przepis art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w P., działający w imieniu Ministra Finansów, w interpretacji z dnia 28 sierpnia 2008 r. uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Powołując art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej powoływanej jako updf), organ wskazał, że wynagrodzenie otrzymane przez wnioskodawcę z praw majątkowych stanowi jego przychód. Zdaniem organu, uregulowania zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące kosztów uzyskania przychodów przysługujących twórcom projektów wynalazczych należy oceniać w kontekście przepisów własności przemysłowej, określających status prawny twórców projektów wynalazczych w zakresie prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego oraz prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o wynalazczości, prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy. Stosownie zaś do ust. 2 wskazanego przepisu, prawo do patentu na wynalazek powstały na skutek wykonywania przez wynalazcę obowiązków wynikających ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, przysługuje pracodawcy, chyba że strony ustaliły inaczej. Ponadto, w myśl art. 20 ust. 3 tej ustawy, w przypadku dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy temu przysługuje prawo do korzystania z wynalazku we własnym zakresie. Odmienną sytuację, w której prawo do patentu przysługuje innej osobie niż twórca, przewiduje art. 98 wskazanej ustawy, zgodnie z którym twórca wynalazku, któremu przysługuje prawo do patentu, może je przenieść za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy lub przekazać wynalazek do korzystania przez tego przedsiębiorcę.

Powyższe uregulowania, zdaniem organu, dotyczą przysługującego twórcy pierwotnego prawa do uzyskania patentu oraz prawa do jego przeniesienia. Wobec tego, powołany przez wnioskodawcę przepis art. 22 ust. 9 pkt 1 updf odnosi się do tych sytuacji, w których wypłata wynagrodzenia twórcy projektu wynalazczego wiąże się z zawarciem przez niego umowy przenoszącej prawo własności tego projektu. Z przedstawionego stanu faktycznego, zdaniem organu, wynikało, że uzyskane przez wnioskodawcę wynagrodzenie jest wynagrodzeniem należnym twórcy, na podstawie art. 98 a ustawy o wynalazczości, za korzystanie przez praco...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »