WSA: Motocykl wykorzystywany w działalności – odzież motocyklowa w KUP

Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznały, że skarżąca wykorzystuje motocykl w działalności gospodarczej, to niezrozumiałe jest dlaczego organy nie uznały za koszty uzyskania przychodów wydatków na odzież specjalistyczną motocyklową, w szczególności na nabycie butów, kurtki skórzanej, kamizelki, spodni i rękawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jeżdżenie motocyklem wymaga używania odzieży specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowiącymi ochronę przed niższymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych, a ponadto zasady bezpieczeństwa wymagają, aby motocyklista był ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem, to w konsekwencji należy zgodzić się z tym, że wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej, że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej.

Aczkolwiek wśród przepisów z zakresu bhp nie można wskazać takiego, który nakazywałby wprost pracodawcy dostarczania pracownikowi korzystającemu z motocykla odzieży ochronnej, to jednak ogólne regulacje prawa pracy nakazują pracodawcy dostarczanie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej. A, przecież odzież ochronna na motocykl spełnia te same cele, jakie pełni hełm ochronny, rękawice, buty, czy ubranie robocze na budowie, które pracodawca zobligowany jest dostarczyć pracownikowi. Pracodawca zobowiązany jest dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej nawet wówczas, gdy żaden przepis o tym nie stanowi wprost, ale w sytuacjach, w których doświadczenie życiowe wskazuje na potrzebę korzystania z takich środków (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1959 r. , sygn. akt III CR 907/58, publ. w PiZS 1961/1/60). Nie inaczej należy oceniać funkcję, jaką pełni odzież motocyklowa, gdy motocykl wykorzystuje w działalności gospodarczej sam przedsiębiorca.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Kowalewska Sędziowie Sędzia WSA Kazimierz Maczewski Sędzia WSA Alicja Polańska (spr.) Protokolant Gabriela Porzezińska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi A.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w S., po rozpatrzeniu odwołania A.K. od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S. z dnia [...] nr [...] określającej podatniczce wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. w kwocie [...], utrzymał w mocy tę decyzję.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazano, że wobec A.K. wszczęto postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r., w toku którego ustalono, że podatniczka w 2008 r. prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą: "P" A.K. w S., której przedmiotem była finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, oraz posiadała 90% udziałów w spółce cywilnej założonej w dniu 12 września 2006 r. z I.K., funkcjonującej pod nazwą: "A" A.K., I.K., s.c. w S., której przedmiotem działalności były, m. in.: ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

I. W odniesieniu do firmy "P", w toku postępowania kontrolnego Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w S. ustalił, że A.K. nieprawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki w łącznej kwocie [...], poniesione z tytułu:

- nabycia usług cateringowych oraz wynajmu sali w kwocie [...];

- nabycia usług noclegowych oraz opłat za parking w kwocie [...], natomiast w spółce cywilnej "A" nieprawidłowo zaliczono do kosztów uzyskania przychodów wydatki w łącznej kwocie [...], poniesione z tytułu:

- nabycia usług cateringowych w kwocie [...];

- kosztu biletu samolotowego dotyczącego przelotu T.W. w kwocie [...];

- nabycia odzieży motocyklowej w kwocie [...];

- nieprawidłowego zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez NBP w związku z nabyciem akcesoriów motocyklowych w kwocie [...].

Podatniczka, w odpowiedzi na wezwanie organu do wskazania związku ww. wydatków z przychodami, wyjaśniła, że wydatki dotyczące zakupu usług cateringowych oraz wynajmu sali związane były z organizacją spotkań biznesowych, na których przedstawiono nowe produkty firm leasingowych i miały na celu przekonanie klientów, aby nie rozwiązywali i nie zrywali zawartych umów leasingowych oraz wskazała, że trudno jest jej ustalić kto uczestniczył w tych spotkaniach. Na kolejne wezwanie organu, podatniczka wyjaśniła, że zaproszenia na tego typu spotkania biznesowe przekazywane były za pośrednictwem poczty, e-mail’em, część telefonicznie, a czasem zwykła pocztą. Odbiorcami zaproszeń byli właściciele firm, wspólnicy spółek cywilnych i jawnych jak również członkowie zarządów spółek z o.o. i akcyjnych. Przy realizacji zaproszeń korzystano z bazy danych klientów "E". W spotkaniach tych uczestniczyły te osoby, które były zaproszone lub przez nie delegowane. Nie sporządzano żadnych list uczestników, gdyż byłoby to nietaktem. Nie proszono również o okazywanie zaproszenia, dlatego też nie można było jednoznacznie ustalić, kto w spotkaniu uczestniczył. W odniesieniu do składu usług cateringowych, podatniczka wyjaśniła, że były to przeważnie przekąski w formie szwedzkiego stołu, trudno natomiast jest jej przypomnieć sobie, co konkretnie i w jakich ilościach było podane, bowiem spotkania biznesowe są organizowane kilka razy w roku.

W tej sytuacji, organ zwrócił się do kontrahenta podatniczki, tj. "E" S.A., celem złożenia pisemnych wyjaśnień w zakresie wskazania do jakich podmiotów A.K. kierowała zaproszenia na spotkania biznesowe korzystając z bazy danych klientów "E" S.A., podając dane personalne oraz dokładny adres zamieszkania/siedziby firmy. "E" S.A. poinformował, że zgodnie z umową o współpracę, autoryzowany przedstawiciel zobowiązany jest, m. in. do przedstawienia klientom oferty handlowej w zakresie usług leasingowych oraz materiałów promocyjnych z nimi związanych, a także sprawowania opieki nad podległymi mu dealerami na obszarze prowadzonej przez siebie działalności, tj.: marketing, kompleksowa obsługa dostawców, natomiast metody pozyskiwania klientów pozostają w gestii współpracujących z "E" podmiotów i "E" nie posiada informacji na temat tego, do jakich osób podmioty te kierują zaproszenia na spotkania biznesowe. Ponadto, "E" wskazał, że nie ingeruje w bezpośrednie metody realizowania umów o współpracę przez poszczególnych autoryzowanych przedstawicieli, w tym terminy, formę i skład osobowy organizowanych przez nich spotkań biznesowych.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w S. zwrócił się również do kontrahenta podatniczki, tj. "H" K.S. w P. (sprzedawcy usług cateringowych), w celu przesłania informacji o wszystkich transakcjach zakupu i sprzedaży sfinalizowanych z "P" w 2008 r. Zwrócono się także o przesłanie informacji dotyczących zakresu rzeczowego wykupionych usług cateringowych, wskazania liczby uczestników odbytych imprez, daty ich nabycia. Przedsiębiorstwo to poinformowano organ, że umów dotyczących tych imprez nie posiada i nie pamięta, czy umowa taka była sporządzana. Z zapisów natomiast przekazanej przez to Przedsiębiorstwo kserokopii paragonu fiskalnego z dnia 27 września 2008 r. o nr 18932 wynika, iż w skład usługi cateringowej udokumentowanej fakturą VAT o nr [...] z dnia [...] wchodziły następujące produkty: alkohol (Balentines, Finlandia, Henssy, 7 Opera, Jim Beam, Martini), wartość netto [...], VAT (22%) [...], wartość brutto [...]; piwo wartość netto [...], VAT (22%), wartość brutto [...]; soki, coca-cola, woda z owocami, sprite, wartość netto opodatkowana wg stawki VAT 22% [...], VAT [...], wartość brutto [...], wartość netto opodatkowana wg stawki VAT 7% [...], VAT [...], wartość brutto [...]; kaczka z grilla, kiełbaski, frytki, rosół, sałatki, schab, zrazy, żeberka, zupa - wartość netto opodatkowana wg stawki 22% [...], VAT [...], wartość brutto [...], wartość netto opodatkowana wg stawki VAT 7% [...], VAT [...], wartość brutto [...]; tort weselny - wartość netto [...], VAT (7%) [...], wartość brutto [...].

Na podstawie tak zgromadzonego materiału dowodowego organ kontroli skarbowej stwierdził, że A.K. nie udokumentowała jak również nie uprawdopodobniła, ażeby powyższe wydatki miały związek z przychodem osiąganym przez jej firmę, gdyż podatniczka nie wskazała choćby jednego nazwiska osoby, która miałaby uczestniczyć w kursokonferencji przez nią organizowanej, a na jednym z tego typu spotkań uczestniczyło kilkadziesiąt osób, zaś "E" nie potwierdził, że uczestnicy kursokonferencji mieli być wskazywani przez tę firmę.

W odniesieniu do kolejnego wydatku ujętego w ewidencji "P", organ wskazał, że podatniczka wykazała wydatek na usługę poniesioną z tytułu noclegów i parkingu, zakupioną od "G" Hotel w P., co zostało udokumentowane fakturą VAT nr [...]z dnia [...], z której wynikało, że pobyt dotyczył okresu od 24 października do 25 października 2008 r. Organ wystąpił o informację do tego podmiotu, który - w odpowiedzi - poinformował organ, że nie jest w posiadaniu pisma, w którym zamawiano by usługę noclegową, ponieważ rezerwacja została dokonana telefonicznie, a dotyczyła usług noclegowych dla 35 osób. Wobec tego, organ kontroli skarbowej dwukrotnie wezwał podatniczkę do złożenia wyjaśnień w tej kwestii. Podatniczka nie przedstawiła listy osób korzystających z usług, ani w inny sposób nie wyjaśniła tej kwestii. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w S. stwierdził wobec tego, że podatniczka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawyżyła koszty uzyskania przychodów o kwotę [...] ([...]+[...]) z tytułu wydatków poniesionych na zakup usługi noclegowej oraz parkingowej od kontrahenta - "G" - Hotel w P.

W związku z powyższymi ustaleniami, według organu, wydatki poniesione na łączną kwotę [...] ([...]+[...]) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów "P".

II. W odniesieniu do wydatków spółki cywilnej "A", organ kontroli skarbowej stwierdził, że w 2008 r. ujęto wydatek na zakup usług cateringowych od ww. kontrahenta, tj. "H" K.S. w P. Podatniczka, odpowiadając na wezwanie organu do wykazania związku z uzyskaniem przychodów przez spółkę "A" z poniesionymi kosztami oraz określenie, na jaką okoliczność te usługi zostały zakupione, co wchodziło w ich skład oraz ile osób z tych usług skorzystało wraz podaniem danych personalnych i adresów tych osób, złożyła takie same wyjaśnienia jak w kwestii wydatku poniesionego na usługi cateringowe w firmie "P". W tej sytuacji, organ kontroli skarbowej wystąpił także do "E’ celem złożenia pisemnych wyjaśnień w zakresie wskazania do jakich podmiotów A.K. kierowała zaproszenia na spotkania biznesowe korzystając z bazy danych klientów "E", podając dane personalne oraz dokładny adres zamieszkania/siedziby firmy. "E" przekazał organowi taką samą informację, jak ww. dotyczącą usług cateringowych w firmie "P".

Na podstawie ww. materiału dowodowego, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w S. uznał, że w spółce cywilnej "A" zawyżone zostały koszty uzyskania przychodów o kwotę [...] z tytułu wydatków poniesionych na zakup ww. usług cateringowych udokumentowanych fakturami VAT o nr [...] z dnia [...] oraz [...] z dnia [...].

W odniesieniu do wydatku na zakup usług lotniczych od "W" Spółki z o.o. z siedzibą w W. (faktura VAT o nr [...] z dnia [...] na kwotę netto [...], VAT [...], kwota brutto [...]), organ wskazał, że wezwana do złożenia wyjaśnień w tej kwestii podatniczka oświadczyła, że wydatki związane z zakupem usług lotniczych dotyczyły podróży służbowej w celu odbycia spotkania z kontrahentem, a ponieważ T.W. biegle włada językiem niemieckim i w zakresie podstawowym językiem angielskim towarzyszył jej w podróży, gdyż ona nie posługuje się żadnym z tych języków dostatecznie swobodnie. Organ kontroli skarbowej ustalił natomiast, że T.W. w 2008 r. był pracownikiem firmy "P", w której był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w charakterze pracownika operacyjnego. Do załączonego do umowy o pracę kwestionariusza osobowego pracownika T.W. w pkt 11: "dodatkowe uprawnienia (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)" wskazano: obsługa komputera, prawo jazdy; nie wykazano natomiast znajomości jakiegokolwiek języka obcego w jakimkolwiek stopniu. Według organu, z dokumentacji źródłowej (umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia) jak również z zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów spółki cywilnej "A" nie wynika, aby T.W. świadczył usługi na rzecz tej spółki w charakterze tłumacza. Ponadto, w oświadczeniu A.K. wskazała, że T.W. w 2008 r. był pracownikiem firmy "P", natomiast pomiędzy nim a spółką "A", nie były zawierane żadne umowy cywilnoprawne, jak również umowy o pracę. Organ kontroli skarbowej uznał, że sam przelot samolotem nie przesądza o tym, że T.W. miałby świadczyć na rzecz spółki "A" usługi polegające na tłumaczeniu treści rozmów prowadzonych przez A.K. w języku obcym. Natomiast, charakter pracy świadczonej na rzecz pracodawcy wynikać powinien z zakresu obowiązków, a na rzecz zleceniodawcy - z umowy cywilnoprawnej.

Na podstawie powyższych ustaleń organ stwierdził, że T.W. odbywał podróż prywatną w charakterze osoby towarzyszącej A.K., dlatego też wydatek w kwocie [...], udokumentowany ww. fakturą VAT, w części dotyczącej T.W., nie stanowi kosztu uzyskania przychodów spółki cywilnej "A".

Także w odniesieniu do kolejnego wydatku, tj. na zakup części, akcesoriów do motocykla i odzieży, nabytych od kontrahenta "C" [...] (rachunek o nr [...] z dnia [...] na kwotę netto [...], VAT [...], kwota brutto [...], po przeliczeniu przez stronę na walutę polską, według kursu średniego ogłoszonego przez NBP tabela 191/A/NBP/2008 z dnia 30 września 2008 r. w wysokości 3,4083 zł/EUR, stanowi kwotę netto [...], VAT [...], kwotę brutto [...], zaewidencjonowaną w podatkowej księdze przychodów i rozchodów za wrzesień 2008 r.), organ wskazał, że wezwał A.K. do złożenia pisemnych wyjaśnień w celu wskazania związku uzyskanych przez spółkę "A’ przychodów z poniesionymi kosztami, podatniczka wyjaśniła, że ponieważ na stanie spółki "A’ jest motocykl, który jest środkiem transportowym i służy do przemieszczania się do klientów w sposób o wiele szybszy w sezonie niż przejazd samochodem, jak i w sposób znacznie bardziej ekonomiczny (mniejsze zużycie paliwa), ażeby móc z niego korzystać zmuszona była do zakupu odzieży motocyklowej oraz akcesoriów: filtra, akumulatora, paska napędowego. Podatniczka podkreśliła ponadto, że motocykl ten na dzień 31 grudnia 2008 r. widniał w ewidencji środków trwałych spółki oraz, że jest dumą firmy i doskonałą reklamą.

Z ustaleń organu w tej kwestii wynika, że - zgodnie z fakturą VAT MARŻA nr [...] z dnia [...]- została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą "P", a nabywcą spółką "A’, której przedmiotem był używany motocykl marki [...] na kwotę [...], który został ujęty w ewidencji środków trwałych spółki "A". A.K. oświadczyła, że użyte w ww. rachunku nazwy poszczególnych pozycji oznaczają odzież motocyklową: obuwie damskie, kurtka skórzana, zestaw ochraniaczy, dżinsy, koszulki, rękawice i pasek do spodni.

Oceniając ten wydatek, organ, po pierwsze - powołując się na treść art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stwierdził, że wydatek udokumentowany ww. rachunkiem w przeliczeniu na walutę polską (według kursu średniego ogłoszonego przez NBP tabela 190/A/NBP/2008 z dnia 29 września 2008 r.) winien wynosić kwotę brutto [...] (2.220,00 EUR x 3.3949 zł 7 EUR), a nie jak zaewidencjonowano w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kwotę [...], a zatem koszty uzyskania przychodów zostały zawyżone o kwotę [...]. Po drugie, organ stwierdził, że zakupiona odzież motocyklowa nie posiada cech odzieży ochronnej, lecz ma charakter osobisty. Ponadto, organ wskazał na zakres wykonywanej przez spółkę "A" działalności gospodarczej (sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami), który nie wymagał używania odzieży motocyklowej.

W konsekwencji powyższych ustaleń i wyrażonej oceny prawnej, organ uznał, że wydatek w kwocie [...] nie stanowi kosztów uzyskania przychodów spółki cywilnej "A", natomiast wydatek udokumentowany ww. rachunkiem w kwocie [...], dotyczący zakupu: kasku, wizjera kasku, filtra oleju, oleju napędowego, świec i akumulatora, jako związany z nabyciem motocykla marki [...]- w ocenie organu kontroli skarbowej - stanowi koszt uzyskania przychodów spółki.

Wobec tego, według organu, łączna kwota wydatków ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »