Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.03.2011

WSA: Kilkanaście pożyczek może być usługą sporadyczną w VAT

Z uzasadnienia: Udzielenie przez spółkę kilkunastu pożyczek w porównaniu z zasadniczą jej działalnością miało charakter sporadyczny (pomocniczy), nie stanowiło ono bowiem koniecznego, stałego rozszerzenia jej działalności oraz niewykorzystującego niemal w ogóle aktywów od których odliczono VAT naliczony . Pożyczki te stanowiły jedynie ograniczony w czasie sposób lokaty kapitału. Tak więc wypełniały dyspozycję art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem odsetki od udzielonych przez spółkę pożyczek nie powinny być wliczone do ustalenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

SENTENCJA

Dnia 24 listopada 2010 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Beata Cieloch (spr.), Sędzia: WSA Paweł Dąbek, Sędzia: WSA Agnieszka Jakimowicz, Protokolant: Piotr Paździor, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2010 r., sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. w K., na indywidualną interpretację Ministra Finansów, z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
II. określa, że zaskarżona interpretacja nie może być wykonana w całości,
III. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej 457, 00 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100), tytułem zwrotu kosztów.

UZASADNIENIE

Strona skarżąca - "S" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. złożyła w dniu 11 marca 2008 roku wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy udzielenie kilkunastu pożyczek może być uznane za sporadyczną usługę finansową w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2004 r. Nr 54 poz.535 ze zm.- oznaczana dalej ustawa VAT) i czy odsetki od udzielanych pożyczek powinny być uwzględniane przy kalkulacji współczynnika sprzedaży (art.90 ust.2 i 3 ustawy o VAT).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że strona skarżąca, prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest eksploatacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz produkcja i sprzedaż kruszyw hutniczych oraz skrzepowego złomu żelaza. W latach 2005-2006 skarżąca spółka udzieliła kilkunastu oprocentowanych pożyczek trzem innym podmiotom gospodarczym. Transakcje te traktowane były przez skarżącą jako zyskowny i bezpieczny sposób zagospodarowania wolnych środków finansowych. Nie były one związane z prowadzeniem regularnej działalności finansowej i nie miały charakteru stałego, czy też koniecznego rozszerzenia działalności skarżącej spółki i dokonywane były na marginesie zasadniczej działalności produkcyjnej. Strona skarżąca podniosła, że przedmiotowe usługi finansowe (pożyczki), są klasyfikowane do grupowania PKWiU 65.22 (usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym) i w konsekwencji są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy. Wnioskodawca traktuje je jako zwolnione z VAT.

Skarżąca przywołała we wniosku treść art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym do obrotu (na podstawie którego kalkuluje się współczynnik) nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3 (usługi pośrednictwa finansowego, w tym pożyczki), w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie. Z kolei w świetle art. 174 ust. 2 lit. b) Dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dyrektywa 2006/112 WE), przy wyliczaniu współczynnika nie wlicza się wysokości obrotu uzyskanego z transakcji związanych z pomocniczymi transakcjami finansowymi.

Przedstawiając swoje stanowisko stwierdziła, że udzielenie przez nią kilkunastu pożyczek w ciągu 2 lat (w 2005 r. oraz 2006 r.) może być potraktowane jako czynności dokonywane sporadycznie. Skarżąca argumentowała, że jej główną działalnością jest eksploatacja i rewitalizacja terenów po przemysłowych oraz produkcja i sprzedaż kruszyw, przy czym przychody z zasadniczej działalności stanowią niemal całość jej przychodów. Toteż udzielanie pożyczek przez skarżącą nie było regularną działalnością finansową i stanowiło jedynie sposób lokowania środków finansowych przyrównywany do lokowania nadwyżki finansowej na rachunku tylko bardziej efektywny. Udzielenie pożyczek nie było zatem ani koniecznym, ani stałym, ani też bezpośrednim rozszerzeniem jej działalności. Ponadto wskazała, że angażowała swoje aktywa w działalność polegającą na udzieleniu pożyczek w bardzo niewielkim stopniu. Skarżąca spółka podniosła, że użyte w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT słowo "sporadycznie" nie może być interpretowane w sprzeczności z pojęciem "pomocnicze transakcje finansowe", użytym w Dyrektywie 112 (art. 174 ust. 2 lit. b). W tym kontekście, za wyłączone ze współczynnika należy uznać te transakcje finansowe, które są wykonywane poza głównym zakresem działalności, w sposób niestanowiący jej koniecznego, stałego i bezpośredniego rozszerzenia oraz nieangażujący istotnej części aktywów. Na poparcie tego stanowiska skarżąca przywołała orzecznictwo ETS, tj. wyrok w sprawie C-306/94 (Regie Dauphinoise) oraz wyrok w sprawie C-77/01 (EDM).

Odnosząc się do przedstawionego orzecznictwa Trybunału i pism organów skarbowych, skarżąca stanęła na stanowisku, że:

1. przedstawiony stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, że pożyczki udzielane były sporadycznie, incydentalnie, jako pomocnicza działalność finansowa skarżącej spółki,

2. odsetki od pożyczek udzielanych przez skarżącą w sposób niezwiązany ściśle z jej główną działalnością nie powinny być uwzględniane we współczynniku sprzedaży (proporcji), o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

W zaskarżonej interpretacji indywidualnej z dnia z dnia 11 czerwca 2008 roku [...] Dyrektor Izby Skarbowej działający z upoważnienia Ministra Finansów stwierdził, że stanowisko strony skarżącej jest nieprawidłowe. Organ podatkowy odwołując się do słownikowej definicji pojęcia "sporadyczny" podniósł, że pomimo iż udzielanie pożyczek przez skarżącą spółkę nie było związane z prowadzeniem regularnej działalności finansowej, to jednak czynności te noszą cechy powtarzalności. Organ podatkowy przyznał, że ewentualna "sporadyczność" tej działalności wynikać mogła z niesystematycznego osiągania zysków jednakże wziąwszy pod uwagę, iż skarżąca systematycznie otrzymywała od pożyczkobiorców wynagrodzenie w formie odsetek to jej działania nie mają cech sporadyczności. Organ uznał także, że usługi udzielania pożyczek stanowiły uzupełnienie podstawowej działalności skarżącej, w związku z czym, obrót z tego tytułu winien być uwzględniony w mianowniku proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Ponadto, przywołując treść art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej organ podatkowy wskazał, że czynności sporadyczne określone w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT nie odnoszą się jedynie do częstotliwości ich wykonywania, ale raczej należałoby je rozumieć jako czynności poboczne do działalności gospodarczej podatnika. Co do przywołanego przez stronę skarżącą orzecznictwa ETS organ stwierdził, że dotyczy ono odmiennych stanów faktycznych i nie może mieć wpływu na treść wydanej interpretacji.

W następstwie, strona skarżąca wezwała Dyrektora Izby Skarbowej do usunięcia naruszenia prawa w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W odpowiedzi na ww. wezwanie Dyrektor Izby Skarbowej odpierając zarzuty skarżącej, podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko zawarte w interpretacji.

Na zaskarżoną interpretację strona skarżąca złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w której wniosła o jej uchylenie. Skarżąca zarzuciła naruszenie:

• przepisów prawa materialnego tj. art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2004 r. Nr 54 poz.535 ze zm.- oznaczana dalej ustawa VAT) oraz art. 174 ust. 2 lit. b Dyrektywy Rady UE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dyrektywa 2006/112 WE), dalej: Dyrektywa 112), które miało wpływ na wynik sprawy,

• przepisów postępowania, tj. art. 14c § 1 i § 2 oraz art. 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm.- oznaczana dalej jako Ordynacja podatkowa), które miało istotny wpływ na wynik sprawy.

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podniosła, że Dyrektor Izby Skarbowej bez podania argumentacji uznał, że udzielane przez skarżącą pożyczki nie były czynnościami sporadycznymi. Stanowisko organu nie ma zdaniem skarżącej poparcia w stanie faktycznym, jest sprzeczne z orzecznictwem ETS i jest rezultatem nieprawidłowej wykładni art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. Zdaniem skarżącej nie jest istotne czy udzielanie pożyczek było - w ogólności - rozszerzeniem działalności skarżącej, ale czy to rozszerzenie miało charakter stały, konieczny i bezpośredni, do organ nie odniósł się w interpretacji. Skarżąca zarzuciła, że fałszywe jest twierdzenie zawarte w interpretacji jakoby przywołane przez nią we wniosku orzecznictwo ETS dotyczyło odmiennego stanu faktycznego i nie mogło mieć wpływu na treść interpretacji. Zdaniem skarżącej kluczowe zagadnienie w sprawie rozstrzyganej interpretacją oraz w sprawach, w których zapadły powołane orzeczenia ETS było analogiczne, a organ podatkowy nie wskazał różnic w stanie faktycznym, które jego zdaniem spowodowały odrzucenie orzeczeń ETS, jako nie mających znaczenia w sprawie.

Skarżąca zarzuciła nadto, że błędne jest stanowisko Ministra Finansów jakoby przepisy dyrektyw unijnych nie były obowiązującymi wprost. Zdaniem skarżącej na treść dyrektyw można się powołać bezpośrednio ilekroć są wystarczająco precyzyjne i bezwarunkowe, a przepisy ustawy o VAT należy tak interpretować, aby nie stały w sprzeczności z Dyrektywą. Skarżąca zarzuciła też, że skarżona interpretacja nie ma właściwego uzasadnienia prawnego wskazującego dlaczego stanowisko spółki jest zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej nieprawidłowe. Zdaniem skarżącej brak jest też odniesienia do przytoczonego we wniosku orzecznictwa ETS. Skarżąca stwierdziła również, że skarżona interpretacja została wydane po terminie przewidzianym w przepisach ordynacji podatkowej albowiem jej zdaniem, na gruncie art. 14d Ordynacji podatkowej, wydanie decyzji jest tożsame z doręczeniem.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko. Organ podatkowy dodał, że różnica między brzmieniem przepisu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT i przepisu art. 174 ust. 2 lit. b Dyrektywy z dnia 28 listopada 2008 r. sprowadza się do zastosowania odmiennych sformułowań określających pewne czynności. Przepis dyrektywy mówi o wyłączeniu z mianownika proporcji "pomocniczych transakcji finansowych", zaś przepis art. 90 ust. 6 ustawy o VAT stanowi, iż do obrotu o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »