Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.03.2011

WSA: Wniesienie nieruchomości do spółki osobowej nie jest przychodem

Z uzasadnienia: Wniesienie wkładu niepieniężnego spółki komandytowej nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zamian za wnoszony aport podatnik otrzymuje udziały w spółce. One zaś, mimo, że posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia. Otrzymując udziały wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sformalizowanym w ramach spółki komandytowej. Po jego stronie nie pojawia się jednak dochód mogący podlegać opodatkowaniu.

SENTENCJA

Dnia 23 lutego 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Joanna Tarno Sędziowie sędzia WSA Bożena Kasprzak sędzia WSA Tomasz Adamczyk (spr.) Protokolant asystent sędziego Jarosław Szkudlarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2011 roku sprawy ze skargi A. F. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1. uchyla zaskarżoną interpretację;
2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz [...] kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia [...] r. Pan A. F. zwrócił się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przestawiając zdarzenie przyszłe podatnik wskazał, że zamierza wnieść wspólnie z żoną wkład niepieniężny w postaci nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do mającej powstać spółki komandytowej. Objęte wkładem nieruchomości stanowią majątek wspólny małżonków i są jednocześnie wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez pytającego. Mająca powstać spółka będzie składać się z osób fizycznych i osób prawnych.

Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego sformułowano pytanie - czy wniesienie nieruchomości aportem do spółki komandytowej będzie skutkowało powstaniem po stronie wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W ocenie podatnika w związku z zaistniałym zdarzeniem nie powstanie po jego stronie przychód w rozumieniu ustawy podatkowej od osób fizycznych.

W argumentacji przemawiającej za wywiedzionym poglądem strona wskazała na treść art. 10 ust 1 pkt 8 lit a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz.U. z 2010 r. nr 51 , poz. 307 ze zm. ) dalej w skrócie "updof" , z którego wynika, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części, lecz w dalszej treści przepis ten odsyła do regulacji ust 2 pkt 2 , gdzie wskazano ,że nie stosuje się go do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych , środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Podatnik skonstatował zetem ,że z mocy tej ostatniej regulacji następuje wyłączenie możliwości uznania wkładu niepieniężnego wnoszonego do spółki jako źródła przychodów, w przedstawionym stanie faktycznym.

Dokonując następnie analizy dokonywanej czynności na gruncie art. 11 ust. 1 updof wywiódł, że nie można dokonać jej kwalifikacji jako otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń albowiem wnoszący aportem nieruchomości, w chwili jej wniesienia nie otrzymuje żadnych świadczeń o jakich mowa wcześniej. Nie otrzymuje żądnych korzyści poza tym ,że ma jedynie z tego tytułu prawo do udziału w ewentualnych, przyszłych zyskach spółki.

W uzupełnieniu zwrócił uwagę na regulacje art. 17 ust. 1 pkt 9 updof akcentując, że i on nie będzie miał w opisanych zdarzeniu przyszłym zastosowania gdyż wynika z niego tyle i tylko tyle, że przychód z wniesienia wkładu niepieniężnego powstanie wyłącznie w sytuacji wniesienia takiego wkładu do spółki posiadającej osobowość prawną jak również w przypadku spółdzielni. Do tej kategorii nie należy jednak spółka komandytowa będąca spółką osobową.

Za słusznością tego stanowiska mają przemawiać interpretacje prawa podatkowego oraz rozstrzygnięcia sądów administracyjnych powołane przez wnioskodawcę.

Dyrektor Izby Skarbowej w P. działający z upoważnienia Ministra Finansów w wydanej interpretacji z dnia [...] r. znak [...] Gr uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

U podstaw interpretacji legło przyjęcie ,że w sprawie mieć będzie zastosowanie przepis art. 14 updof, stanowiący w ust. 1, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast wśród wymienionych w ust 2 pkt 1 przychodów z działalności gospodarczej są między innymi te, które mają swe źródło w odpłatnym zbyciu wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi (...).

Wobec tego ,że spółka komandytowa jako spółka osobowa na mocy przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz. 1037 ze zm.) dalej "ksh.", może we własnym imieniu nabywać prawa, to wniesienie do niej wkładu niepieniężnego powoduje przeniesienie własności tegoż wkładu na spółkę. A zatem na mocy art. 50 ksh wnoszący wkład otrzymuje udział kapitałowy równy wartości wkładu określonej w umowie spółki, stanowiący podstawę do określenia praw i obowiązków wnoszącego jako wspólnika. W ocenie organu w efekcie tego, z punktu widzenia prawa cywilnego, dojdzie do odpłatnego zbycia rzeczy lub prawa.

Konkludując organ stwierdził, że wniesienie nieruchomości do spółki osobowej jako wkład niepieniężny, składnika wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowi odpłatne zbycie, a zatem jej wartość w rozumieniu art. 14 updof należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej u wnioskodawcy.

W kwestii powołanych innych stanowisk organów i sądów uznano, że wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowanie do zadanego zaistniałego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego.

W wystosowanym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa strona ponad argumentacje zawartą we wniosku o interpretację podniosła, cytując stanowisko wyrażone w uzasadnieniach sądów w poruszanej kwestii, iż w sytuacji jaka ma miejsc w sprawie wystąpi zbycie, w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci składników majątkowych, gdyż dochodzi przy tej czynności do przeniesienia własności na spółkę, lecz nie powstaje od razu z tego tytułu przychód i o określonej wartości. Dopiero poprzez akt wniesienia wno...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »