Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.03.2011

WSA: Darowizna nie musi być przekazana na konto dziecka

Z uzasadnienia: Jeżeli przedmiotem darowizny były środki pieniężne, to podlega zwolnieniu ich nabycie, jeżeli zostało ono zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania - nawet na rachunek bankowy prowadzony dla innego niż obdarowany podmiotu, ale na rzecz obdarowanego. Warunek o jakim mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. przekazania środków na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, jest wymogiem wyłącznie technicznym, związanym z przewidzianą przez ustawodawcę potrzebą udokumentowania faktycznego przeprowadzenia darowizny; warunek ten nie może być utożsamiany z istotą przedmiotowego zwolnienia podatkowego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Kwarcińska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędzia NSA Alicja Stępień, Protokolant Starszy Sekretarz sądowy Agnieszka Rupińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 1 marca 2011 r. sprawy ze skargi A.C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 15 listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn:

1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 13 sierpnia 2010 r., nr [...];
2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana;
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 2 926 (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z 13 sierpnia 2010 r., na podstawie art. art. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.; dalej jako u.p.s.d.), art. 3, art. 5 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) oraz art. 207 § 1, art. 21 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej jako O.p.), ustalił skarżącemu A. C. podatek od spadków i darowizn od umowy darowizny środków pieniężnych w kwocie 200 000 zł - w wysokości 12 709 złotych.

W wyniku rozpoznania odwołania strony Dyrektor Izby Skarbowej, decyzją z dnia 15 listopada 2010 r., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 O.p., art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 3, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1-2 i ust. 3 pkt 1, art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 u.p.s.d. oraz art. 3 ust. 1, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Podstawą rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny:

Skarżący A. C. w dniu 25 lipca 2008 r. złożył do Urzędu Skarbowego zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy/praw majątkowych (SD-Z1), w którym zgłosił nabycie, tytułem darowizny od swojej matki H. C., kwoty pieniężnej w wysokości 200000 zł. W pozycji 155 SD-Z1 skarżący wskazał, że kwota darowizny została przekazana przez darczyńcę bezpośrednio na rachunek firmy A, sp. z o.o. z siedzibą w G. tytułem wpłaty na poczet obligacji, co pozwoliło mu nabycie określonego prawa majątkowego od A, sp. z o.o. Do zgłoszenia skarżący dołączył umowę darowizny z 23 lipca 2008 r. oraz potwierdzenie przyjęcia przelewu do realizacji z dnia 24 lipca 2008 r., zgodnie z którym H. C. dokonała przelewu środków pieniężnych w kwocie 200 000 zł na rzecz A, sp. z o.o. z siedzibą w G. z oznaczeniem tytułu: wpłata A. C. na poczet obligacji.

Postanowieniem z 2 czerwca 2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia skarżącemu zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn i decyzją z dnia 13 sierpnia 2010 r. ustalił stronie wysokość w tym podatku w kwocie 12 709 złotych (po odliczeniu kwoty wolnej od podatku stosowanej wobec nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej tj. 9 637 zł, nadwyżka do opodatkowania to kwota 190 363 zł). W uzasadnieniu organ wskazał, że skarżący nie spełnił warunku o jakim mowa w dyspozycji art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., brak bowiem dowodu przekazania kwoty przedmiotowej darowizny bezpośrednio na rachunek skarżącego albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Dyrektor Izby Skarbowej, rozpoznając odwołanie strony, podzielił stanowisko organu pierwszej instancji i stwierdził, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, stosownie do zapisu art. 1 ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., jest nabycie tytułem darowizny przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw znajdujących się bądź wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych (art. 5 u.p.s.d.) i powstaje - w przypadku zawarcia umowy bez zachowania formy aktu notarialnego - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia (art. 6 ust. 1 pkt 4 u.p.s.d.). Podstawę opodatkowania stanowi czysta wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych (art. 7 ust. 1 u.p.s.d.). Organ odwoławczy wskazał, że dyspozycja art. 4a u.p.s.d. uzależnia uzyskanie przedmiotowego zwolnienia podatkowego w przypadku dokonania darowizny pieniężnej od łącznego spełnienia kilku warunków:

(1) darowizna musi być dokonana między osobami wymienionymi w tym przepisie,
(2) obdarowany musi złożyć zgłoszenie o nabyciu darowizny w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz
(3) musi udokumentować otrzymanie darowizny - z woli ustawodawcy - (...) na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielcza kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Skoro przepis ustawy wymienia ww. warunki jako podstawę skorzystania ze zwolnienia podatkowego, to nie spełnienie któregokolwiek z nich oznacza jego utratę. W ocenie organu odwoławczego bezspornym jest fakt spełnienia przez podatnika przesłani (1) wobec zgłoszenia o nabyciu darowizny w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze znajdujących się w aktach sprawy dowodów wynika, że H. C. przelała kwotę 200 000 zł bezpośrednio na rachunek bankowy osoby trzeciej, będącej emitentem obligacji. Tym samym, w ocenie organu, nie został zrealizowany warunek (2) konieczny do zastosowania zwolnienia z podatku określonego w art. 4a ust. 1 u.p.s.d. bowiem użyte w tym przepisie słowo jego określa właściciela rachunku; przytoczony zwrot należy odczytywać literalnie, w przeciwnym wypadku mamy do czynienia z nierównością podatników. Organ odwoławczy, powołując się na wyrok WSA w Warszawie z 31 sierpnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 471/09 oraz wyrok WSA w Gdańsku z 27 kwietnia 2010 r., w sprawie sygn. akt I SA/Gd 99/10, stwierdził, że zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i w piśmiennictwie dominują poglądy o preferowaniu w wykładni przepisów prawa podatkowego wykładni językowej, gdy przepisy dotyczą ulg i zwolnień podatkowych; skoro darczyńca przekazał kwotę darowizny na inny rachunek niż rachunek skarżącego, to tym samym warunki zwolnienia nie zostały spełnione.

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, domagając się jej uchylenia i zasądzenia kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że zarówno organ pierwszej jak i drugiej instancji naruszył przepisy prawa materialnego w zakresie art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. poprzez jego błędną wykładnię, tj. wykładnią uwzględniającą wyłącznie literalne brzmienie tego przepisu, z wyłączeniem analizy celu regulacji prawnej, która to błędna wykładnia doprowadziła do wadliwego uznania, że sformułowanie użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. (...) na rachunek nabywcy (...) oznacza, że musi to być rachunek, jaki bank prowadzi dla obdarowanego w rozumieniu art. 49 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665), co w konsekwencji doprowadziło do utrzymania w mocy decyzji organu podatkowego pierwszej instancji. W ocenie skarżącego literalna wykładnia przepisu art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. jest racjonalna jedynie w części udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania zaś odbiega od racjonalności, gdy ustawodaw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »