WSA: Czynsz inicjalny i zerowy jednorazowym kosztem

Z uzasadnienia: Jeżeli z umowy leasingowej nie wynika, by tzw. opłaty wstępne zostały poniesione jako należność na poczet usługi wykonywanej w następnych okresach sprawozdawczych, należy je klasyfikować jako koszt jednorazowy, związany ze skutecznym zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji, wydaniem samego przedmiotu leasingu. Zatem, rozważając możliwość jednorazowego zaliczenia tzw. wstępnych opłat z umowy leasingu do kosztów podatkowych należy mieć każdorazowo na uwadze takie elementy stanu faktycznego sprawy, jak brak wyraźnego zastrzeżenia umownego, że opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, jak również to, czy poniesiona została przed przejęciem przedmiotu leasingu do używania.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Lidia Błystak, Sędziowie Sędzia NSA Halina Betta, Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska (sprawozdawca), Protokolant Edyta Luniak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 lutego 2011 r. sprawy ze skargi I. B. na interpretację Ministra Finansów działającego przez Dyrektor Izby Skarbowej w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną;
II. stwierdza, że zaskarżona interpretacja nie podlega wykonaniu;
III. zasądza na rzecz I. B. od Ministra Finansów kwotę 457,00 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku o interpretację stanu faktycznego wynika, że I.B. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu tekstyliami (A.). W dniu 26.04.2010 r. zawarł z Europejskim Funduszem Leasingowym umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem są regały wysokiego składowania, niezbędne do funkcjonowania magazynu firmy. Zawarta umowa spełniała warunki określone w art. 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.) - dalej: updf. Zgodnie z umową wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu inicjalnego oraz czynszu zerowego, które stanowiły 5 % i 15 % wartości ofertowej przedmiotu leasingu. Czynsz inicjalny płatny był w momencie podpisania umowy, a czynsz zerowy w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Pozostałą cześć wartości przedmiotu leasingu korzystający będzie uiszczać w 59 ratach. Dokonanie wpłaty na rzecz finansującego tytułem czynszów: inicjalnego i zerowego było warunkiem podpisania umowy leasingowej i wydania przedmiotu leasingu korzystającemu. Strona w dacie poniesienia tych czynów zaliczyła je do kosztów uzyskania przychodów.

Na żądanie organu wnioskodawca wyjaśnił, że prowadzi księgi handlowe dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na gruncie tak opisanego stanu faktycznego zapytano czy w świetle art. 23b updf, można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodu czynsze inicjalny i zerowy w dacie ich poniesienia.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, strona stwierdziła, że czynsz inicjalny i zerowy może zaliczyć do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, ponieważ stanowią wpłaty wstępne, przygotowujące strony umowy do realizacji postanowień umowy leasingu. Są to opłaty samoistne, bezzwrotne i niezależne od rat leasingowych opłacanych podczas trwania umowy. Wnioskodawca powołał się na wyrok NSA z dnia 23.03.2010 r. sygn. akt II FSK 1733/08.

Zaskarżoną interpretację Minister Finansów stanowisko wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe. Zastrzegł, że jeśli istotnie umowa leasingu spełnia warunki określone w art. 23b updf, to poniesione przez korzystającego opłaty ustalone w tej umowie w podstawowym okresie umowy, z tytułu używania przedmiotu leasingu, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Jednak przy zaliczeniu czynszu inicjalnego i zerowego do kosztów podatkowych, przez podmiot rozliczający koszty metodą właściwą dla ksiąg rachunkowych, należy uwzględnić zasady potrącenia kosztów uregulowane w art. 22 ust. 5-5d updf. Powołał się na art. 22 ust. 5 i stwierdził, że w myśl art. 22 ust.5c updf koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącenie w dacie ich poniesienia. Jeśli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie jaka ich cześć dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią one koszty podatkowe proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zdaniem organu, wstępnych opłat leasingowych nie można powiązać bezpośrednio z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż są uiszczane jednorazowo przed lub przy podpisywaniu umowy, ale przed wydaniem rzeczy, a ich zapłata jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. Co do zasady opłaty wstępne pomimo, że ponoszone są jednorazowo, dotyczą ściśle określonego okresu wynikającego z umowy leasingu. Jeśli uiszczenie wynikającej z umowy leasingu kwoty jest warunkiem zawarcia umowy i wydania przedmiotu leasingu, to z uwagi na tę właśnie rolę należy przyjąć, są to koszty dotyczące całej umowy i ściśle określonego czasu trwania tej umowy, z reguły przekraczającego rok podatkowy. Z tych powodów wnioskodawca winien podzielić poniesione jednorazowo wydatki z tytułu czynszu inicjalnego i zerowego proporcjonalnie do długości okresu, którego one dotyczą, tj. proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu.

Po bezskutecznym wezwaniu organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa wnioskodawca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. W skardze I.B. wniósł o uchylenie interpretacji, stwierdzenie, że nie może być wykonana i zasądzenie kosztów postępowania sądowego, zarzucając dokonanie przez organ podatkowy niewłaściwej wykładni art. 23b updf w części dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu czynszu inicjaln...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »