Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.01.2011

WSA: Warunki korzystania ze zwolnienia z PCC przy pożyczkach pomiędzy osobami bliskimi

Tezy: Udokumentowanie faktu przekazania pieniędzy na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, umożliwia jednoznaczne stwierdzenie, że pożyczka miała w rzeczywistości miejsce. Cel ten jest osiągnięty nie tylko poprzez przekazanie pożyczki na rachunek bankowy prowadzony na imię i nazwisko pożyczkobiorcy, ale także na każdy inny wskazany przez niego rachunek bankowy. Nie musi to być konto, które bank prowadzi na rzecz pożyczkobiorcy.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Sędziowie sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy pożyczki 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Uzasadnienie

Decyzją z [...] sierpnia 2010 r. nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. z [...] maja 2010 r. Nr [...] określającą Panu J. K. (dalej powoływanemu również jako Skarżący) zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.550,00 zł z tytułu zawarcia umowy pożyczki.

Jak wynika z ustaleń dokonanych przez organy podatkowe, Skarżący zawarł ze swoją matką – J. A. K. umowę pożyczki datowaną na 7 sierpnia 2009 r. na kwotę 137.137,51 zł. W dniu 10 sierpnia 2009 r. Skarżący złożył w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w B. deklarację PCC-3, wykazując w niej kwotę pożyczki w wysokości 137.000 zł i należny podatek w wysokości 0 zł. W toku wszczętego w tej sprawie postępowania podatkowego Skarżący wyjaśniał, że celem tej umowy była pomoc o charakterze nieodpłatnym i bezinteresownym, polegająca na korzystaniu z określonej sumy pieniędzy niezbędnej do spłacenia zobowiązania wobec byłej żony. Skarżący podkreślił, iż umowa nie zmierzała do przeniesienia na własność kwoty pieniężnej w wysokości 137.137,51 zł i zobowiązania do zwrócenia jej. Była to umowa użyczenia, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Skarżący powołał się przy tym na aneks do umowy, wyjaśniający, że umowa pożyczki była w istocie umową użyczenia pieniędzy.

Orzekające w tej sprawie organy podatkowe nie uwzględniły tych wyjaśnień. Stwierdziły, że umowa sporządzona 7 sierpnia 2009 r. została nazwana przez strony jako umowa pożyczki. Treść tej umowy wskazuje, iż strony ustaliły, w jaki sposób mają zostać przekazane pieniądze będące przedmiotem pożyczki, określiły również konieczność jej zwrotu wraz z odsetkami. Tak sporządzona umowa zawiera elementy istotne dla umowy pożyczki określone w art. 720 § 1 kodeksu cywilnego. Ponadto w złożonej deklaracji PCC-3 w części C, Skarżący sam określił przedmiotową czynność cywilnoprawną jako umowę pożyczki. Natomiast aneks do umowy z 20 lutego 2010 r., został sporządzony po upływie prawie pół roku od zawarcia umowy, w trakcie trwania postępowania podatkowego. Ponadto, pieniądze jako środek płatniczy, ze względu na swój charakter nie mogą być przedmiotem użyczenia, o którym mowa w art. 710 kodeksu cywilnego.

W konsekwencji organy uznały, że zawarta przez Skarżącego umowa jest umową pożyczki, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, stosowanie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.), w dalszej części uzasadnienia powoływanej w skrócie "u.p.c.c."

Nie zgadzając się z decyzją Dyrektora Izby Skarbowej, Pan J. K. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w której wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej jej wydanie decyzji organu pierwszej instancji. Skarżący podniósł zarzuty naruszenia następujących przepisów:

– art. 65 kodeksu cywilnego, poprzez nie uwzględnienie zgodnego zamiaru stron i celu umowy oraz ograniczenie się do dosłownego jej brzmienia;

– art. 710 kodeksu cywilnego, z uwagi na niezastosowanie go w sprawie;

– art. 720 kodeksu cywilnego oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.p.c., poprzez bezzasadne ich zastosowanie i uznanie, że Skarżący zawarł z matką umowę pożyczki.

W uzasadnieniu Skarżący argumentował, że nie zawarł z matką umowy pożyczki. W umowie tej nie chodziło o przeniesienie na własność Skarżącego sumy 137.135, 51 zł, tylko o udzielenie pomocy w spłacie świadczenia zasądzonego od Skarżącego na rzecz jego byłej żony – D. H. Skarżący zwrócił też uwagę na przysługujące mu zwolnienie od podatku.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w B. wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Skargę należało uwzględnić, aczkolwiek nie wszystkie podniesione w niej zarzuty okazały się trafne.

Przede wszystkim nietrafny jest zarzut skargi dotyczący dokonania przez organy podatkowe błędnej kwalifikacji umowy z 7 sierpnia 2009 r., zawartej przez Skarżącego z jego matką J. A. K. Pomijając jej nazwę – "Umowa pożyczki" oraz zawarte w niej określenie stron jako "pożyczkodawczyni" i "pożyczkobiorca", o charakterze tej umowy przesądza treść, okoliczności i sposób jej wykonania. Otóż zgodnie z treścią tej umowy pożyczko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »