Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.01.2011

WSA: Opodatkowanie dochodu ze znanych, choć niezgłoszonych źródeł przychodu

1. Jeżeli zebrane w toku postępowania dowody wskazują, że podatnik uzyskiwał w danym roku podatkowym przychody ze znanych, choć niezgłoszonych do opodatkowania źródeł przychodów (np. niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, lub wykonywania pracy najemnej), to przychody te powinny być opodatkowane według zasad właściwych dla tych źródeł, a nie jako przychody ze źródeł nieujawnionych.

2. Jeżeli podatnik zgromadził mienie w latach poprzednich, to nawet jeśli pochodziło ono ze źródeł nieujawnionych, może zostać opodatkowane podatkiem od dochodów ze źródeł nieujawnionych, ale za lata, w których mienie to zostało zgromadzone, a nie w kolejnych latach jego posiadania.

3. W stanie prawnym obowiązującym w 2005 roku, 75 % zryczałtowany podatek od dochodów ze źródeł nieujawnionych mógł być ustalany tylko w odniesieniu do dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i to niezależnie od tego, czy podatnik podlegał w tym czasie ograniczonemu, czy też nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, Sędziowie sędzia WSA Jacek Pruszyński, sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi R. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lipca 2010 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia [...]04.2010 r., nr [...], 2. stwierdza, że wymienione w pkt 1 decyzje nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz skarżącego R. C. kwotę 5.617 zł (pięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z [...] lipca 2010 r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z [...] kwietnia 2010 r., nr [...], ustalającą Panu R. C. (w dalszej części uzasadnienia powoływanemu również jako Skarżący) zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie 127.296,00 zł z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów.

W wyniku dwukrotnego rozpoznania sprawy organ pierwszej instancji ustalił, że Skarżący w 2005 r. poniósł wydatki i zgromadził mienie o łącznej wartości 211.075,56 zł. Na kwotę tą złożyły się wydatki na zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w wysokości 75.000 zł, opłaty notarialne w wysokości 2.110 zł, a także zgromadzone na dzień 31 grudnia 2005 r. oszczędności w kwocie 402, 61 zł oraz 40.953,90 USD. Jednocześnie organ ustalił, że Skarżący uzyskał w tym okresie dochody w wysokości 41.347,79 zł, pochodzące ze zbycia papierów wartościowych oraz otrzymanych darowizn od rodziców T. i J. C. Wykonując zalecenia zawarte w decyzji uchylającej poprzednie rozstrzygnięcie, organ pierwszej instancji ustalił, że Skarżący – mimo przebywania w tym okresie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – posiadał polską rezydencję podatkową. Pozwoliło to organowi uznać, że osiągnięte przez Skarżącego w roku 2005 dochody ze źródeł nieujawnionych podlegają opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 7 i ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – w dalszej części uzasadnienia powoływanej w skrócie "u.p.d.o.f."

Utrzymując w mocy wydaną po raz drugi decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł., organ odwoławczy stwierdził, iż obowiązujące w 2005 r. przepisy u.p.d.o.f. nie zawierały definicji miejsca zamieszkania. W związku z tym w celu ustalenia miejsca zamieszkania organy zastosowały definicję określoną w art. 25 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z regulacją tego przepisu miejsce zamieszkania ustala się w oparciu o dwie przesłanki: faktyczne fizyczne przebywanie w danym kraju oraz zamiar pobytu. W związku z tym wyjazd z kraju nawet na kilka lat nie powoduje automatycznie utraty miejsca zamieszkania w Polsce. O tym, że Skarżący posiadał miejsce zamieszkania w Polsce świadczą takie okoliczności jak: nielegalny pobyt w USA, nieposiadanie certyfikatu amerykańskiej rezydencji podatkowej, zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Polsce, podanie w akcie notarialnym zakupu ww. prawa do lokalu mieszkalnego jako adresu stałego miejsca zamieszkania w Polsce, posiadanie w Polsce rachunku w domu maklerskim, niewymeldowanie się z pobytu stałego w Polsce.

Dalej organ odwoławczy stwierdził, że w 2005 r. wystąpiły u Skarżącego przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych, bowiem w tym właśnie roku podatnik dokonał wydatków i zgromadził mienie, które przewyższało mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzące z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Zaistniały zatem przesłanki wymienione w art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. pozwalające na ustalenie wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu w sposób określony w art. 30 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. Zdaniem organu odwoławczego, wyjaśnienia Skarżącego odnośnie wykonywanej pracy na terenie USA, nie zostały poparte żadnymi wiarygodnymi dowodami. Skarżący nie podał, gdzie wykonywał pracę, a także u kogo ją wykonywał, stwierdzając jedynie, że dochody te nie były opodatkowane na terenie USA.

W celu ustalenia możliwości osiągnięcia wskazywanych przez Skarżącego dochodów na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej organ pierwszej instancji zwrócił się za pośrednictwem Izby Skarbowej w B. i Biura Wymiany Informacji Podatkowych w K. do władz podatkowych USA z zapytaniem: Czy Pan R. C. w czasie pobytu w latach 1999-2006 posiadał status rezydenta Stanów Zjednoczonych? Czy Pan R. C. w podanym okresie osiągnął dochody na terenie Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak to w jakiej wysokości i czy zostały zgłoszone do opodatkowania? W otrzymanej informacji od amerykańskiej administracji podatkowej stwierdzono, że Skarżący w kwietniu 2002 został zarejestrowany w R. pod adresem wskazanym we wniosku strony polskiej. Niestety władze podatkowe Stanów Zjednoczonych nie mają możliwości określenia, czy Skarżący fizycznie przebywał w USA we wnioskowanych latach. Skarżącemu nie został nadany amerykański numer identyfikacji podatkowej, a zatem jeśli osiągnął dochód podczas wnioskowanych lat, dochód ten został wytworzony na nielegalnych zasadach.

W złożonej do Sądu skardze Pan R. C. zarzucił decyzji Dyrektora Izby Skarbowej naruszenie:

– art. 120, 121, 122 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – dalej powoływanej w skrócie "o.p.", poprzez ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy niezgodnie z obowiązującym prawem materialnym jak i ustalonym w sprawie stanem faktycznym (materiałem dowodowym);

– art. 3 ust 1 i art. 4a u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w 2005 r., poprzez przyjęcie w rozstrzygnięciu decyzji, że strona w latach podatkowych 1999-2005, zwłaszcza w 2005 r. podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z racji zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

– art. 3 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 4 oraz art. 16 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki z dnia 8 października 1976 r. o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu;

– art. 20 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w 2005 r., w związku z tym, że podatnik uprawdopodobnił i udowodnił źródło przychodu, z którego sfinansowano wydatki.

W oparciu o powyższe zarzuty Skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podniosła również, że obecnie trwa postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopuszczających możliwość zastosowania zryczałtowanego 75% podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w B. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Skarga jest zasadna, aczkolwiek nie wszystkie podniesione w niej zarzuty zasługują na uwzględnienie.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że bez wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy pozostaje fa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »