Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.01.2011

NSA: Opodatkowanie VAT usług budowlano-montażowych

Montaż i wzniesienie budynku z prefabrykatów na indywidualne zamówienie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie jest dostawą towaru, lecz usługą budowlaną (PKWiU 45) w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co powoduje, że do 30 czerwca 2007 r. na podstawie § 2 pkt 1 w zw. z poz. 44 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących zaplata na poczet tej usługi na rachunek bankowy podatnika (usługodawcy), zwalniała go od ewidencjonowania tego obrotu za pomocą kasy rejestrującej pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia WSA (del.) Maciej Jaśniewicz, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Protokolant Marta Sokołowska-Juras, po rozpoznaniu w dniu 23 września 2010 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej "C. S." Sp. z o.o. w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt III SA/Gl 1570/08 w sprawie ze skargi "C. S." Sp. z o.o. w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 31 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach,
2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz "C. S." Sp. z o.o. w S. kwotę 1323 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia trzy złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z 5 maja 2009 r., sygn. akt III SA/GL 1570/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę C. Sp. z o.o. w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z 31 października 2008 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług.

1.2. Przedstawiając stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z 22 stycznia 2008 r., określającą Spółce nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za maj 2007 r. do zwrotu na rachunek bankowy w kwocie niższej, niż zadeklarowana przez tę Spółkę. Organy podatkowe wykazały bowiem, że w rozliczeniu za ten okres Spółka zaniżyła podatek należny oraz zawyżyła wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Powyższe - w ocenie organów - wynikało z tego, że w kwietniu 2007 r. Spółka wystawiła trzy faktury korygujące dla kontrahenta z siedzibą w Rydze, w których zmieniono stawkę podatku z 7% na 0%, i ujęła je w rozliczeniu za maj 2007 r., zamiast w rozliczeniu za kwiecień 2007 r. - zgodnie z treścią § 17 ust. 6 w związku z § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm., dalej "rozporządzenie M.F. z 25 maja 2005 r."). Ustalono ponadto, że w maju 2007 r. na rachunek bankowy Spółki wpłynęły zaliczki potwierdzone fakturami VAT od osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami. Zaliczki te - zdaniem organów -podatnik winien był zarejestrować za pomocą kasy fiskalnej, a to zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej "u.p.t.u."). Konsekwencją naruszenia tego przepisu, zgodnie z art. 111 ust. 2 u.p.t.u., było zastosowanie sankcji wobec podatnika.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. Spółka w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wniosła o uchylenie decyzji organów podatkowych obu instancji, zarzucając im naruszenie art. 29 ust. 4 u.p.t.u. w związku z § 16 ust. 4 rozporządzenia M.F. z 25 maja 2005 r., art. 1 ust. 2 oraz art. 168 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, art. 8 u.p.t.u. w związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 ze zm., dalej "rozporządzenie M.F. z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących"), art. 121, art. 122 i art. 187 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm., dalej "O.p.").

Skarżąca przekonywała, że nie naruszyła § 16 ust. 4 oraz § 17 ust. 6 rozporządzenia MF z 25 maja 2005 r., ponieważ w tym wypadku przedmiotem korekty nie była wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, lecz sprzedaż krajowa, a zatem Skarżąca ewidencjonując faktury korygujące, zobowiązana była uzyskać potwierdzenie ich odbioru i rozliczyć te faktury korygujące w miesiącu, w którym ww. potwierdzenie otrzymała.

Dalej Skarżąca podnosiła, że organy podatkowe wadliwie zakwalifikowały czynności przez nią dokonywane (dostawa elementów domów mieszkalnych wraz z ich montażem) na rzecz kontrahentów, będących osobami fizycznymi, jako dostawę towarów, podczas gdy czynności te stanowiły świadczenie usług w rozumieniu art. 7 u.p.t.u., a zatem Skarżącej przysługiwało zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej określone w § 2 pozycja 44 załącznika do rozporządzenia M.F. z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących. Powyższe rozbieżności, co do kwalifikacji czynności dokonywanych przez Spółkę - jej zdaniem - wynikały z tego, że organ odwoławczy nie podjął wszelkich niezbędnych działań w celu wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy.

Ponadto Spółka wskazała, że organy podatkowe uchybiły art. 1 ust. 2 oraz art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE poprzez zastosowanie sankcji z art. 111 ust. 2 u.p.t.u., co stanowiło naruszenie zasady neutralności tego podatku. W ocenie Spółki, wskazany przepis krajowy, jako niezgodny z prawem wspólnotowym, powinien zostać pominięty przy rozstrzyganiu tej sprawy.

2.2. W odpowiedzi Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując tym samym dotychczasowe stanowisko w sprawie.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że skarga jest bezzasadna.

3.2. W pierwszej kolejności Sąd odniósł się do zarzutu naruszenia przez organy podatkowe przepisów rozporządzenia M.F. z 25 maja 2005 r. W tym zakresie Sąd stwierdził, że skoro Skarżąca 26 kwietnia 2007 r. wystawiła trzy faktury korygujące dane zawarte w fakturach dokumentujących zawarcie transakcji wewnątrzwspólnotowej w zakresie zmniejszenia kwoty podatku należnego, i skoro tym samym zmieniła się podstawa opodatkowania za ten miesiąc - poprzez jej zwiększenie o kwotę będącą sumą kwot podatku należnego wykazanego w fakturach pierwotnych, to zgodnie z art. 99 ust. 1 u.p.t.u., tę okoliczność należało uwzględnić w rozliczeniu za kwiecień, a nie maj 2007 r. Wystawione faktury korygujące w tym wypadku spowodowały podwyższenie ceny, ponieważ całkowicie zmniejszyły kwoty podatku należnego. Przez korektę bowiem kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona została o kwotę należnego podatku, który wskutek zastosowania stawki 0% wyniósł zero.

Sąd podał dalej, że wystawienie faktury korygującej dane zawarte w fakturze dokumentującej pobranie części należności otrzymanych przed wydaniem towaru w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rodzi określone obowiązki po stronie sprzedawcy bez konieczności posiadania potwierdzenia faktury korygującej przez nabywcę. Obowiązki nabywcy są w takiej sytuacji uregulowane prawem państwa członkowskiego, na którego terytorium ma nastąpić wywóz towarów z terytorium kraju sprzedawcy. W świetle tych niespornych faktów, oraz mając na uwadze obowiązujące regulacje prawne za bezpodstawny Sąd uznał zarzut skargi opierający się na twierdzeniu, że przedmiotem korekty nie była wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, lecz sprzeda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »