Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.12.2010

WSA: Oprocentowanie nadpłaty powstałej w wyniku uchylenia decyzji

Tezy: 1. Odesłanie zawarte w art. 78 § 3 pkt 1 o.p. do "przypadków przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a-d", jest odesłaniem do "kategorii" nadpłat określonych w tym przepisie. Kwestia określenia różnych terminów zwrotu nadpłat w art. 77 § 1, 3 i 4 o.p. nie ma żadnego znaczenia w kontekście regulacji zawartej w art. 78 § 3 pkt 1 o.p., według której oprocentowanie w tych przypadkach przysługuje od dnia powstania nadpłaty. 2. O niezwróceniu nadpłaty w terminie w rozumieniu art. 78 § 3 pkt 2 o.p. można mówić w sytuacji uchybienia przez organ podatkowy odpowiednio terminom określonym zarówno w § 1, jak również w § 3 i 4 art. 77 o.p.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, Sędziowie sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.), Protokolant Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 1 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi G. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu oprocentowania od zwróconej nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości, 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz skarżącej G. K. kwotę 3.395 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w B. z [...] lipca 2010 r. Nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. z [...] kwietnia 2010 r. Nr [...], w której odmówiono Pani G. K. zwrotu oprocentowania od nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r.

Organ odwoławczy wskazał, że w sprawie został ustalony następujący stan faktyczny.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. decyzją z [...] września 2008 r. Nr [...] ustalił Pani G. K. zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w kwocie 203.353 zł. Wpłaty powyższego zobowiązania dokonano 22 września 2008 r. Decyzja ta została następnie uchylona w całości przez Dyrektora Izby Skarbowej w B. decyzją z [...] marca 2009 r. Nr [...] i sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. w decyzji z [...] czerwca 2009 r. Nr [...] ponownie ustalił zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w kwocie 203.353 zł. W wyniku rozpatrzenia odwołania Dyrektor Izby Skarbowej w B. decyzją z [...] października 2009 r. Nr [...] uchylił w całości decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

Pełnomocnik strony w dniu 2 lutego 2010 r. złożył wniosek o dokonanie zwrotu wpłaconej 22 września 2008 r. kwoty w wysokości 203.353 zł tytułem zapłaty zobowiązania wynikającego z decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. na rachunek bankowy podatnika. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. dokonał zwrotu nadpłaty w dniu 22 lutego 2010 r.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. w dniu [...] lutego 2010 r. wydał decyzję Nr [...], w której ustalił Pani G. K. zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w kwocie 203.353 zł z terminem płatności na 2 marca 2010 r.

Następnie pismem z 4 marca 2010 r. pełnomocnik strony wezwał Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. do usunięcia naruszeń prawa poprzez dokonanie zwrotu należnych odsetek od powstałej i zwróconej nadpłaty wynikającej z decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z [...].06.2009 r. za okres od dnia ich powstania tj. 22 września 2008 r. do dnia zwrotu nadpłaty tj. 22 lutego 2010 r.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. decyzją z [...] kwietnia 2010 r. Nr [...] odmówił zwrotu wnioskowanego oprocentowania wskazując, że w przypadku dokonania zwrotu nadpłaty na podstawie art. 77 § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – dalej w skrócie "o.p." podatnikowi nie przysługuje oprocentowanie, gdyż sytuacja taka nie jest wymieniona w katalogu zawartym w art. 78 o.p.

Dyrektor Izby Skarbowej podzielając stanowisko organu I instancji stwierdził, iż zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 o.p. za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Podstawą wpłaty kwoty 203.353 zł była decyzja ustalająca Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z [...] września 2008 r., która podlegała wykonaniu. W rozpatrywanej sprawie istnienie nadpłaty należy oceniać poprzez regulacje art. 77 o.p. Z uwagi na treść przepisu art. 77 § 3 o.p. uchylenie decyzji nie jest jednoznaczne z powstaniem nadpłaty.

W przedmiotowej sprawie nadpłata powstała z dniem upływu trzymiesięcznego terminu do wydania nowej decyzji przez organ I instancji tj. 21 stycznia 2010 r. Decyzja organu I instancji z [...] lutego 2010 r. wydana była po upływie trzymiesięcznego terminu określonego w art. 77 § 3 o.p.

Po przekroczeniu trzymiesięcznego terminy na wydanie decyzji, zgodnie z art. 77 § 4 o.p. organ zwraca nadpłatę bez zbędnej zwłoki. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego na żądanie pełnomocnika dokonał zwrotu nadpłaty 22 lutego 2010 r.

Mając na uwadze przepisy art. 77 § 4 w zw. z art. 78 o.p. w rozpatrywanej sprawie, zdaniem organu, nie występuje oprocentowanie nadpłaty. Przepisy art. 78 § 3 i 5 o.p. enumeratywnie wyliczają sytuacje, w których przysługuje oprocentowanie nadpłaty i nie przewidują naliczania oprocentowania w przypadku określonym w art. 77 § 4 o.p.

Mając na uwadze przepisy art. 77 § 3 i 4 o.p. w sprawie nie miało miejsca przetrzymywanie pieniędzy podatnika niezgodnie z prawem. Stosownie postanowień art. 77 § 4 o.p. nadpłatę zwrócono bez zbędnej zwłoki.

W skardze do sądu administracyjnego pełnomocnik Skarżącej wniósł o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. w całości i zasądzenie kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi jej autor wskazał, że w wyniku uchylenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w B. decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z [...] czerwca 2009 r. ustalającej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. powstała nadpłata stanowiąca kwotę zapłaconą na podstawie tej decyzji. Przemawia za tym treść ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »