Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.12.2010

WSA: Od dystrybutora też jest podatek od nieruchomości

Z uzasadnienia: Zbiorniki na paliwo czy gaz są generalnie budowlą w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, a przypisane im odpowiednio dystrybutory i agregaty pompowe należy uznać za urządzenia techniczne w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, związane ze zbiornikami i zapewniające możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż dopiero ujmowane łącznie stanowią one odpowiednią całość techniczno-użytkową i bez znaczenia jest to, iż mogą być one zdemontowane i przeniesione w inne miejsce. Art. 3 pkt 9 nie wprowadza nakazu trwałego związania z gruntem lub wytworzenia urządzenia w wyniku prac budowlanych. Dystrybutor i agregat wraz ze zbiornikiem służy funkcjonalnie do dokonywania detalicznej sprzedaży paliw, co wynika bezpośrednio z faktu, iż urządzenia te obsługiwać mają stację paliw (których główną i w zasadzie jedyną funkcją jest detaliczna sprzedaż), a nie są przeznaczone do czynności dotyczących wyłącznie magazynowania.

SENTENCJA

Dnia 16 grudnia 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Kosewska Sędziowie WSA Małgorzata Górecka (spr.) WSA Szymon Widłak Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Wojtkowiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 grudnia 2010 roku przy udziale sprawy ze skargi Spółka Akcyjna w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia ....r. nr w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007 rok oddala skargę.

UZASADNIENIE

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Burmistrz Miasta decyzją z dnia 30.03.2010 r. określił na podstawie art. 21 § 1 pkt. 1, § 3, art. 47 § 3, art. 207 Ordynacji podatkowej oraz art. 2, 3 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 6 ust. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.- D. U. z 2006 r., Nr 121 poz. 844 ze zm.) S.A. z siedzibą w P. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości położonej w T. na 2007 r. w wysokości 8857 zł.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż wyniku kontroli z dnia 18.09.2007 r. organ stwierdził nieprawidłowości w zakresie deklarowania i opodatkowania przez spółkę budynków i budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (powierzchnia użytkowa budynku na stacji paliw - 41 m kw. zamiast dotychczas deklarowanych 265,30 m kw. oraz brak opodatkowania agregatu pompowego i 6 sztuk dystrybutorów). Podatnik zakwestionował opodatkowanie agregatu i dystrybutorów, nie stanowiących w jej ocenie budowli, ani urządzenia budowlanego związanego z obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - nie są to urządzenia trwale zespolone z obiektem budowlanym, nie tworzą też całości techniczno-użytkowej.

W ocenie organu sporne elementy podlegają opodatkowaniu jako elementy składowe obiektu budowlanego - stacji paliw. Powołany przez organ biegły - rzeczoznawca budowlany inż. M. uznał w swojej opinii, iż agregat i dystrybutory paliw stanowią jako urządzenia techniczne całość techniczno-użytkową zapewniającą właściwe użytkowanie budowli oraz nie są związane z budynkami stacji, lecz z budowlami stacji paliw - zbiornikami paliw. Spółka przedłożyła niezależne opinie techniczne - prof. J. oraz dr J. P., wykluczające możliwość uznania spornych urządzeń za budowle lub urządzenia w rozumieniu prawa budowlanego. Są to urządzenia mieszczące się w kategorii tzw. części technologicznej urządzenia technicznego. Nie są to obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 1 lit. b w zw. z art. 3 pkt. 3 Prawa budowlanego. Nie tworzą one wymaganej całości techniczno-użytkowej, ani nie wykazują związku techniczno-funkcjonalnego ze zbiornikiem paliw lub budynkami stacji. Dystrybutory nie są niezbędne dla zbiornika do magazynowania w nim paliw. W ocenie spółki przedmiotem opodatkowania mogą być zatem jedynie fundamenty jako części budowlane urządzeń technicznych oraz zbiorniki paliw w przypadku dystrybutorów.

Biegły M. dokonał na wezwanie organu uzupełnienia swojej opinii, stwierdzając iż pompy i dystrybutory są urządzeniami technicznymi tworzącymi całość techniczno-użytkową ze zbiornikami paliw, połączonymi instalacją rurową i elektryczną dla włączania odpowiednich układów i pomiaru pobranego paliwa. Bez zbiorników paliw dystrybutory nie mogą działać. Na skutek kolejnych zastrzeżeń spółki do aneksu opinii organ wezwał biegłego do złożenia wyjaśnień w charakterze świadka - w trybie art. 155 § 1 Ordynacja podatkowa.

Organ I instancji uznał ostatecznie, iż uzupełniona opinia biegłego M. jest prawidłowa i spełnia kryteria stawiane opiniom biegłych. Uzasadnia też przyjęcie tezy o konieczności opodatkowania spornych urządzeń podatkiem od nieruchomości. Biegły nie uznał dystrybutorów i pomp za odrębne budowle czy urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, definiując je jako urządzenia techniczne stanowiące całość techniczno-użytkową oraz zapewniające właściwe użytkowanie budowli - stacji paliw (art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy Prawo budowlane). Zbiorniki paliw nie pełnią przy tym jedynie funkcji magazynowania, gdyż głównym celem przedmiotowej stacji jest sprzedaż paliw, do której potrzebne są dystrybutory. Dystrybutory nie mogą funkcjonować samodzielnie bez zbiornika paliw. Organ podkreślił, iż wszystkie opinie zebrane w sprawie uznawały sporne urządzenia za urządzenia techniczne. Opinie przedstawione przez stronę pomijały w zasadzie kwestię powiązania spornych urządzeń ze zbiornikami paliw, nie stanowiąc przez to wystarczającego źródła wiadomości specjalnych.

Organ uwzględnił przy ustalaniu podstawy opodatkowania również zbiorniki gazu LPG jako budowle oraz przypisane im odpowiednio dystrybutor LPG i agregat pompowy jako urządzenia budowlane, związane ze zbiornikami.

W odwołaniu od tej decyzji spółka zarzuciła organowi I instancji naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 1 a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (poprzez nieuzasadnione przyjęcie, iż dystrybutory, agregat pompowy i zbiornik gazu LPG na stacji paliw w Turku podlegają opodatkowaniu) oraz przepisów o postępowaniu - art. 121 §1 i art. 123 §1 Ordynacji podatkowej (poprzez przekazanie biegłemu pytań, które miały być mu zadane podczas przeprowadzania dowodu z opinii), art. 122 w zw. z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej (poprzez przyjęcie za dowód opinii biegłego nie dysponującego wiadomościami specjalnymi, nieuwzględnienie dowodów przedłożonych przez stronę i bez oparcia się o wiadomości specjalne z zakresu zbiorników LPG), art. 121 § 1, 123 §1, 129, 294 § 1 pkt. 2 w zw. z art. 298 pkt. 6 Ordynacji podatkowej (poprzez udostępnienie biegłemu pism procesowych spółki po sporządzeniu przez niego opinii), art. 126 Ordynacji podatkowej (poprzez brak ujęcia w formie pisemnej przekazania pism spółki biegłemu) oraz art. 121 i art. 124 Ordynacji podatkowej (poprzez niewyjaśnienie spółce przesłanek przyjętych przez organ I instancji przy doborze tylko niektórych zbiorników do opodatkowania oraz wydanie decyzji sprzecznej z ustaleniami biegłego oraz wskazówkami organu II instancji). Strona wniosła o uchylenie decyzji organu I instancji i orzeczenie co do istoty sprawy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 06.07.2010 r. utrzymało w mocy decyzję organu I instancji, podzielając generalnie jego ustalenia faktyczne i rozważania prawne.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż organ I instancji odniósł się w uzasadnieniu swojego orzeczenia szczegółowo do wszelkich zarzutów spółki dotyczących wiedzy biegłego oraz sporządzonej przez niego opinii, przez co nie doszło do naruszenia art. 123 §1, 190 § 1 i § 2 i art. 192 Ordynacji podatkowej. Przekazanie biegłemu pytań zadawanych następnie podczas przeprowadzania dowodu z opinii nie mogło mieć istotnego wpływu na wynik sprawy, gdyż nie ograniczało to w żaden sposób praw procesowych strony. Organ podatkowy może na zasadzie art. 298 pkt. 6 ordynacji podatkowej przekazywać biegłym akta sprawy w niezbędnym zakresie. Biegły nie odniósł się w swojej opinii do zbiorników LPG, gdyż nie stanowiły one przedmiotu wnioskowanej opinii, a co do ich kwalifikacji na tle przepisów ustawy podatkowej organ nie miał wątpliwości. W trakcie przesłu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »