Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.12.2010

WSA: Sama faktura nie tworzy prawa do odliczenia VAT

Z uzasadnienia: Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczyć może wyłącznie tych czynności, które faktycznie zostały dokonane; sama faktura bowiem nie tworzy prawa do odliczenia VAT na niej wykazanego. Wynikające z przepisów VI Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej prawo do odliczenia podatku naliczonego nie znajduje zastosowania do podatku, który jest należny wyłącznie z tego powodu, że został wykazany na fakturze.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Alicja Stępień, Sędziowie Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędzia NSA Ewa Kwarcińska (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Zalewska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 września 2010 r. sprawy ze skargi D. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 29 stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2006 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia 15 października 2008 r., nr [...] określił skarżącemu D. P., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Handlowo-Usługowa A w G., obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług za marzec 2006 r. w kwocie 4.074 zł i stwierdził, że kwota podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług za marzec 2006 r. w wysokości 247 zł podlega rozliczeniu w następnym okresie rozliczeniowym. Jako podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia wskazano art. 21 § 1 pkt 1 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., zwanej dalej O.p.), oraz art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a) i ust. 19, art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a), art. 99 ust. 12, art. 103 ust. 1, art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., zwanej dalej u.p.t.u.).

Organ pierwszej instancji stwierdził, że skarżącemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w wystawionych przez B, sp. z o.o. z siedzibą w G. sześciu fakturach VAT ...

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono bowiem, że przedmiotowe faktury stwierdzają transakcje, które nie zostały dokonane. W konsekwencji uznano, że skarżący za marzec 2006 r. zawyżył podatek naliczony o kwotę 25.872 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego zakwestionował również wystawione przez podatnika w marcu 2006 r. faktury VAT na rzecz ... Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie potwierdza, że opisane w przedmiotowych fakturach czynności zostały przez skarżącego faktycznie dokonane.

Po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez D. P., Dyrektor Izby Skarbowej zaskarżoną decyzją z dnia 20 listopada 2009 r., wydaną na podstawie art. art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 220 § 2 O.p., art. 86 ust. 1, ust. 10 pkt 1 i ust. 19, art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) i art. 108 ust. 1 u.p.t.u., utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Organ odwoławczy w całości podzielił stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego, w świetle którego podatnik nie wykonał usług udokumentowanych zakwestionowanymi fakturami VAT wystawionymi na rzecz C, sp. z o.o., D J. B., R. B. oraz kontrahenta fińskiego. Przyjął także, że zdarzenia opisane w fakturach wystawionych na rzecz podatnika przez podwykonawcę - B, sp. z o.o. nie miały miejsca.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej za takim stanowiskiem przemawiają - ustalone na podstawie dokumentów (faktur VAT, umów cywilnoprawnych, oświadczeń) zebranych w trakcie kontroli przeprowadzonych w C, sp. z o.o., D J. B., R. B. oraz B, sp. z o.o., w wyniku czynności sprawdzających dokonanych w F S.A., G S.A. oraz H, sp. z o.o. (I Sp. z o.o.), postępowań wyjaśniających przeprowadzonych w Agencji Handlowo-Usługowej A, B Sp. z o.o. i PW M. S. S. G., a także dowodów z przesłuchań podatnika w dniu 22 maja i 9 października 2006 r., prezesa zarządu B, spółki z o.o. P. K. w dniu 26 czerwca i 27 września 2006 r., prezesa spółki C F. S. w dniu 25 września 2006 r., informacji przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - następujące okoliczności faktyczne: przede wszystkim za przyjęciem tezy, że Agencja Handlowo-Usługowa A D. P. nie mogła samodzielnie wykonać usług polegających na wykonaniu i dostarczeniu elementów rur oraz budowie kadłuba jednostki pływającej opisanych w zakwestionowanych fakturach VAT przemawia okoliczność, że skarżący nie zatrudniał żadnych pracowników, nie posiadał magazynu i nie wynajmował pomieszczeń magazynowych. Podkreślono przy tym, że wykonywane przez skarżącego rury miały być montowane na jednostkach pływających, co oznacza, że powinny one posiadać atest Towarzystwa Klasyfikacyjnego, który następnie przekazywany jest do stoczni odpowiedzialnej za budowę jednostki pływającej. W sytuacji, gdy skarżący nie posiadał odpowiedniego zaplecza do produkcji nie mógłby otrzymać wymaganego atestu. Organ odwoławczy zwrócił uwagę, że z prowadzonej przez skarżącego ewidencji zakupów za marzec 2006 r. wynika, że nie dokonał on jakichkolwiek zakupów związanych z wykonaniem rur i ich obróbką. Wskazano także, że firma D, która według wystawionych przez skarżącego faktur VAT w marcu 2006 r. była odbiorcą rur, a następnie miała dokonywać ich montażu w G S.A. faktycznie nie dokonywała żadnych dostaw dla tego podmiotu. Za budzącą wątpliwości uznano okoliczność sprzedaży w kwietniu i maju 2006 r. części wykonanych przez skarżącego rur firmie PW M. S. S. Z przedłożonych faktur zakupu rur przez podatnika od B, sp. z o.o. oraz faktur sprzedaży firmie PW M wynika, że wartość zakupu dwukrotnie przewyższała wartość sprzedaży. Nadto, okres czasu pomiędzy transakcjami nie pozwalał na wykonanie przez podatnika rur o określonej w zamówieniu specyfikacji.

Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że sam skarżący wskazał, że nie wykonywał osobiście przedmiotowych usług, w szczególności związanych z budową kadłuba a zlecał ich wykonanie spółce B, co - w jego ocenie - potwierdzają zakwestionowane faktury zakupu. Jednak, zdaniem organu odwoławczego, sporne usługi nie mogły zostać wykonane przez wskazanego przez podatnika podwykonawcę B, sp. z o.o. jak również przez jej jedynego kontrahenta H, sp. z o.o. Żaden z wymienionych podmiotów nie zatrudniał bowiem pracowników. Nadto prezes spółki B zeznał, że nie posiada uprawnień w zakresie budowy jednostek pływających, zaś prezes spółki H oświadczył, że nie współpracował ze spółką B i nie wystawiał na rzecz tego podmiotu faktur i innych dokumentów, co potwierdziła prowadzone przez spółkę ewidencja sprzedaży VAT za grudzień 2005 r. oraz za okres od stycznia do marca 2006 r. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że żaden z podmiotów, który miał świadczyć usługi opisane w zakwestionowanych fakturach VAT na rzecz spółki C i firmu D J. B., R. B., tj. podatnik jako wykonawca, oraz dwóch podwykonawców nie znał szczegółów co do podmiotu, który faktycznie usługi te wykonał, podnosząc upływ czasu od momentu wykonania usług do prowadzenia postępowania przez organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił uwagę na rozbieżności w składanych przez podatnika, P. K. i M. S. wyjaśnieniach w kwestii obioru informacji i dokumentacji dotyczących spornych usług. Nadto, w odniesieniu do faktur VAT wystawionych na rzecz spółki C ustalono, że z treści kontraktu zawartego przez spółkę z F S.A. wynika, że opisana na fakturze VAT usługa wykonana została przez spółkę, bez udziału podatnika. Organ odwoławczy wskazał, że w ostatecznej decyzji z dnia 28 kwietnia 2008 r., nr [...] wydanej na spółkę B w przedmiocie podatku od towarów i usług za I kwartał 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że faktury sprzedaży wystawione przez spółkę B na rzecz D. P. (faktury VAT nr 2/03/06, 6/03/06, 8/03/06, 9/03/06, 11/03/06, 13/03/06) nie dokumentują rzeczywistych transakcji. Uznano, że usługi dotyczące prac budowlanych, dostarczenia rur, budowy kadłuba jednostki, dzierżawy urządzeń, prowizji oraz innych nie zostały nabyte od spółki H, jak również nie zostały wykonane przez spółkę B. Zatem nie mogły być przedmiotem dalszej odsprzedaży. Skoro transakcje sprzedaży nie miały miejsca, to faktury VAT wystawione na rzecz Agencji Handlowo-Usługowej A D P opisują czynności, które w rzeczywistości nie zostały wykonane.

W odniesieniu do faktury VAT dokumentującej świadczenie przez podatnika usług na rzecz kontrahenta finlandzkiego E, J. N. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że usługi w niej opisane, tj. robocizna za okres od 25 stycznia do 19 marca 2006 r., 1756 roboczogodzin i inne koszty zgodnie z umową nie zostały wykonane. Poza okolicznościami już powoływanymi takie jak brak pracowników i podwykonawców, oświadczenie podatnika w przedmiocie niewykonania usług osobiście, zwrócił uwagę na wymieniony w fakturze okres. Biorąc pod uwagę, że dzień roboczy wynosi 8 godzin na wykonanie tej usługi potrzebne było 219 dni. Wskazany w zakwestionowanej fakturze VAT obejmował 38 dni roboczych. Tym samym sporną usługę musiałoby wykonywać 6 osób, a jak ustalono podatnik nie zatrudniał żadnych pracowników. Podatnik nie wykazał podatku należnego.

Mając na uwadze zebrany w sprawie materiał dowodowy Dyrektor Izby Skarbowej odmówił wiarygodności nie tylko fakturom VAT wystawionym przez Skarżącego oraz przez B, sp. z o.o. ale także wyjaśnieniom złożonym przez przedstawicieli spółki C oraz firmy D J.B., R.B. w części dotyczącej wykonania przez Agencję Handlowo-Usługową A D. P. usług wymienionych w zakwestionowanych fakturach wystawionych na ich rzecz, zeznaniom podatnika i P. K., uzyskanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego protokołom zdawczo-odbiorczym, bankowym potwierdzeniom zapłaty za część faktur sprzedaży.

W tak ustalonym stanie faktycznym organ odwoławczy stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie w części dotyczącej zakwestionowanych sześciu faktur VAT wystawionych na rzecz podatnika zastosowanie mają przepisy art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a) i ust. 10 pkt 1 oraz 88 ust. 3 pkt 4 lit. a) u.p.t.u. oraz § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798 ze zm.), których brzmienie przywołał. W konsekwencji ujęcie przez podatnika w ewidencji zakupów VAT za marzec 2006 r. spornych sześciu faktur o łącznej wartości podatku VAT 25.872 zł, wystawionych przez B, sp. z o.o. oraz rozliczenie tych faktur w deklaracji VAT-7 za marzec 2006 r. nie daje mu prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wykazany.

Natomiast w odniesieniu do faktur wystawionych przez skarżącego, które dokumentują czynności, które nie zostały wykonane, Dyrektor Izby Skarbowej przywołał przepisy art. 5, art. 19 ust. 1 i ust. 4, art. 86 ust. 19, art. 106 oraz art. 108 ust. 1 u.p.t.u., które zastosować należało w niniejszej sprawie. Nadmienił przy tym, że art. 108 u.p.t.u. jest zgodny z regulacją zawartą w art. 21.1 (c) VI Dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. Organ odwoławczy stwierdził, iż skoro podatnik wystawił i wprowadził do obrotu prawnego sporne faktury, w których wykazał podatek VAT to z tym momentem zobowiązany był do zapłaty wykazanego w nich podatku tj. za marzec 2006 r. w kwocie 4.074 zł. Z uwagi na fakt, że sporne faktury dokumentują czynności, które nie zostały faktycznie dokonane to podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku wykazanego w wystawionych przez niego fakturach VAT. Kwota podatku naliczonego za marzec 2006 r., która wynosi 247 zł podlega przeniesieniu na następny miesiąc, tj. kwiecień 2006 r.

Na potwierdzenie swojego stanowiska ww. kwestiach organ odwoławczy powołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1462/09, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 879/07 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2000 r., sygn. akt I SA/Ka 680/99.

Dyrektor Izby Skarbowej nie podzielił żadnego z podniesionych przez stronę zarzutów odwołania. Organy obu instancji w celu prawidłowego ustalenia stanu faktycznego podjęły szereg czynności zmierzających do wyjaśnienia sprawy, co potwierdza zgromadzony w jej aktach materiał dowodowy. Tym samym zarzut, w świetle którego prezentowane przez organy podatkowe stanowisko oparte zostało wyłącznie na wyjaśnieniach M. S., co skutkuje naruszeniem art. 122 O.p. uznać należało, zdaniem organu odwoławczego, za bezzasadny; ponadto powoływana przez Skarżącego opinia bankowa, której treść, zdaniem podatnika, prowadzi do wniosku, że wyjaśnienia złożone przez M. S. są nieprawdziwe pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy, bowiem wydana została w dniu 7 września 2005 r., czyli pół roku przed przeprowadzeniem przez skarżącego zakwestionowanych transakcji.

Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że zgłoszone przez skarżącego wnioski o przeprowadzenie dowodów z karty wzorów podpisu złożonej przez M. S. w J Banku I Oddział w G. Filia nr 3 w R., przesłuchania prezesa zarządu B, sp. z o.o. P. K. na okoliczność znajomości i współpracy gospodarczej z M. S. i jego spółką, zostały przez organ rozpatrzone postanowieniem z 27 stycznia 2010 r., nr [...], którym odmówiono ich przeprowadzenia.

Za nieznajdujący odzwierciedlenia w aktach sprawy uznano także zarzut naruszenia art. 192 O.p. poprzez brak możliwości wypowiedzenia ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »