WSA: Nie tylko aktualna sytuacja majątkowa jest istotna przy umarzaniu zaległości podatkowej

Tezy: Organy podatkowe dokonując rozstrzygnięcia w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa niewątpliwie zobowiązane były do ustalenia stanu faktycznego, stanu majątkowego skarżącego na dzień wydania decyzji, jednak w okolicznościach sprawy, kiedy to skarżący podnosił, że uzyskane środki finansowe stanowią skapitalizowaną rentę, mającą służyć skarżącemu przez okres 40 lat do czasu uzyskania wieku emerytalnego, winny z dbałością odnieść się do tej argumentacji, bowiem jest ona przejawem ważnego interesu podatnika. Nie można było w okolicznościach faktycznych sprawy ograniczyć rozważań do aktualnej sytuacji majątkowej skarżącego. Tym bardziej, jeśli się zważy, że wyliczony podatek stanowi prawie jedną trzecią uzyskanej jako odszkodowanie i zadośćuczynienie kwoty.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska Sędziowie: Sędzia WSA Dariusz Dudra (spr.) Sędzia WSA Mirella Łent Protokolant Asystent sędziego Waldemar Dąbrowski po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 02 listopada 2010 r. sprawy ze skargi Ł. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz Łukasza L. kwotę 740 (siedemset czterdzieści) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania 4. nakazuje zwrócić Ł. L.z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy kwotę 1812 (jeden tysiąc osiemset dwanaście) złotych tytułem nadpłaconego wpisu

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...]. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] r. Nr [...]umarzającą Ł. L. zaległość podatkową z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. w kocie [...] zł i odsetki za zwłokę w wysokości [...] zł oraz odmawiającą umorzenia pozostałej zaległości podatkowej w kwocie [...] zł i odsetek za zwłokę w wysokości [...] zł.

W uzasadnieniu organ wskazał, że skarżący wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. z wnioskiem o umorzenie zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż w dniu [...] r. uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. W związku z zawartą ugodą pozasądową otrzymał odszkodowanie w wysokości [...] zł, które miało stanowić skapitalizowaną rentę na okres [...] lat, tj. do momentu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, a także rekompensatę ponoszonych wysokich kosztów leczenia i rehabilitacji. W ocenie wnioskodawcy otrzymane odszkodowanie nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślił, iż konieczność zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymanego odszkodowania pozbawi go środków na dalsze leczenie, rehabilitację i bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenia na przyszłość.

Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. umorzył stronie zaległość podatkową z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. w kwocie [...] zł i odsetki za zwłokę w wysokości [...] zł oraz odmówił umorzenia pozostałej przedmiotowej zaległości podatkowej w kwocie [...] zł i odsetek za zwłokę w wysokości [...] zł.

Od powyższej decyzji skarżący złożył odwołanie, wnosząc o jej uchylenie w części dotyczącej odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. i umorzenia pozostałej zaległości podatkowej w kwocie [...] zł wraz z odsetkami za zwłokę. Strona zarzuciła naruszenie art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez brak wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego w sprawie. Stwierdziła, że organ pierwszej instancji ograniczył się jedynie do przedstawienia jej aktualnej sytuacji materialnej, pominął natomiast sytuację życiową, stan zdrowia i cel przeznaczenia otrzymanego odszkodowania. Skarżący wskazał, iż wątpliwości, co do zasadności opodatkowania podatkiem dochodowym ugód pozasądowych powziął również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2006 r. (SK 51/06, OTK-A 2006, nr 10, poz. 156).

W uzasadnieniu odwołania strona przedstawiła okoliczności zawarcia porozumienia wskazując, że informację o obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskała dopiero dwa dni po jego podpisaniu, bowiem wówczas notariusz doręczył notarialne poświadczenie zawartego porozumienia.

W dniu [...] r. pełnomocnik skarżącego – H. L. zapoznała się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie i nie wniosła żadnych uwag. Przedłożyła wynik badania z dnia [...] r. i zaświadczenie lekarskie z dnia [...] r., z których wynikało, że od połowy czerwca 2010 r. skarżący choruje na d. m.

Ustosunkowując się do zarzutów zawartych w odwołaniu Dyrektor Izby Skarbowej w pierwszej kolejności wskazał, że przedmiotem niniejszego postępowania jest umorzenie należnego podatku dochodowego w kwocie [...] zł z tytułu otrzymanego odszkodowania w kwocie [...] zł. Organ wyjaśnił, że w dniu [...] r. skarżący zawarł porozumienie ze sprawcą wypadku komunikacyjnego któremu uległ w dniu [...]r. Z treści porozumienia wynikało, że obie strony wyraziły wolę ugodowego rozwiązania sprawy. Sprawca wypadku zobowiązał się do zapłaty kwoty [...] zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za spowodowanie doznanej szkody. Ponadto sprawca zobowiązał się do pokrycia kosztów szkolenia przygotowującego skarżącego do egzaminu na doradcę inwestycyjnego oraz kosztów samego egzaminu na terenie Polski. W zawartym porozumieniu skarżący oświadczył, iż naprawienie szkody przez sprawcę poprzez wypłatę ww. kwoty wyczerpuje wszelkie roszczenia związane z naprawieniem szkody majątkowej i niemajątkowej, które powstały albo mogą powstać w przyszłości, a są bezpośrednio lub pośrednio związane ze zdarzeniem. W § 3 ugody skarżący wyraził zgodę na wydanie sprawcy wypadku wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy w rozumieniu art. 387 kodeksu postępowania karnego. Odszkodowanie zostało skarżącemu wypłacone w dniu zawarcia porozumienia, tj. [...]r. Porozumienie zostało zawarte w obecności notariusza, co potwierdziło przedłożone przez stronę poświadczenie notarialne z dnia [....] r. Repertorium A nr [...]. Organ zauważył, że z treści ww. poświadczenia notarialnego wynikało, że stronom zwrócono uwagę na przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dyrektor wyjaśnił, że na podstawie akt sprawy ustalono, że ze środków pochodzących z otrzymanego odszkodowania: - skarżący nabył lokal mieszkalny za kwotę [...] zł, zaś kwotę [...] zł oraz [...] euro ulokował w akcjach i lokatach bankowych: w N. B. S.A., BZ WBK, A. BZ WBK. Wnioskując o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowej skarżący przedłożył dowody potwierdzające poniesione wydatki na leczenie, rehabilitację i zakup sprzętu specjalistycznego na kwotę [...] zł. Dyrektor podkreślił, że uwzględniając poniesione przez skarżącego wydatki na leczenie i rehabilitację, organ pierwszej instancji umorzył zaległość podatkową w wysokości [...] zł stanowiącą 32% udokumentowanych przez niego ww. wydatków.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej podnoszone przez skarżącego zdarzenie - wypadek samochodowy któremu uległ w dniu [...] r., wypełnia przesłankę ważnego interesu podatnika. Jednakże biorąc pod uwagę aktualną sytuację materialną strony, tj. stałe dochody, posiadane udziału w Spółkach oraz wysokość otrzymanego odszkodowania, z którego znaczną część przeznaczył na ulokowanie środków w akcjach i lokatach bankowych oraz na zakup lokalu mieszkalnego, organ uznał, iż w tej sytuacji zapłata zależnego zobowiązania mieści się w granicach możliwości finansowych skarżącego.

Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił również uwagę, iż zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe. Zatem ugody pozasądowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, podnoszona przez skarżącego argumentacja dotycząca zasadności zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu odszkodowania otrzymanego na podstawie ugody pozasądowej nie stanowiła przesłanki uzasadniającej udzielania wnioskowanej ulgi. Wyjaśnił, że w przedmiotowym postępowaniu. organ podatkowy badał jedynie zasadność umorzenia zaległości podatkowej w świetle przesłanek art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, tj. ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej nie moż...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »