Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.11.2010

WSA: Sprzedaż rzeczy używanych na aukcjach internetowych

Z uzasadnienia: Używanie towarów w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 2 podatku od towarów i usług należy rozumieć jako korzystanie z nich w sensie fizycznym, a nie wystarczy samo tylko ich posiadanie w sensie cywilistycznym. Chodzi tutaj o używanie przez bezpośredniego zbywcę przez wymagany okres 6-ciu miesięcy. Z art. 120 ust. 1 pkt 2 lit b w związku z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wynika natomiast wprost, że ustawodawca monety ze złota, srebra lub innego metalu uznał za przedmioty kolekcjonerskie. Gdyby okazało się, że towary sprzedawane nie mają jednak charakteru kolekcjonerskiego to należałoby uznać je za towary używane. Bowiem przez towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 4 ww. ustawy pojęcie „używane” należy rozumieć w dosłownym tego słowa znaczeniu, a więc wyłącznie z ich posiadaniem. Nie istotne jest kto ich używał ani przez jaki okres. W tym znaczeniu za towary używane nie mogły by więc być uznane towary nowe.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Kazimierz Włoch Sędziowie WSA Małgorzata Niedobylska SO del. Tomasz Smoleń /spr./ Protokolant st.sek.sąd. Teresa Tochowicz po rozpoznaniu w Wydziale I Finansowym na rozprawie w dniu 28 października 2010 r. spraw ze skarg M. G. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] lipca 2010 r. nr ... w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r.:

1) uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego z ... nr...,
2) określa, że decyzje wymienione w pkt. 1) nie mogą być wykonane do chwili uprawomocnienia się wyroku,
3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego M. G. kwotę 479 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonymi decyzjami z dnia [...] lipca 2010 r., Nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w R. utrzymał w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] kwietnia 2010 r. [...] w sprawie określenia M. G. zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od czerwca do grudnia 2008 r.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 233 § 1 pkt 1, art. 23 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 50 ze zm.), art. 15 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 13 pkt 6, art. 29 ust. 1, art. 99 ust. 12, art. 113 ust. 1, 9 i 13 pkt 1 lit. 1 oraz art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - powoływanej dalej w skrócie u.p.t.u.

Na podstawie dokumentów rejestracyjnych ustalono, że M.G. w dniu 3.11.2003 r. zgłosił w Urzędzie Skarbowym w K. rozpoczęcie prowadzenia od dnia 10.11.2003 r. działalności gospodarczej w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych. W dniu 3.11.2003 r. złożył również oświadczenie o wyborze zwolnienia od podatku od towarów i usług na formularzu VAT-6, a w dniu 28.11.2003 r. oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-R.

Następnie w dniu 24.02.2006 r. złożył zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT-Z. Jako przyczynę zaprzestania wykonywania czynności wskazał likwidację, a jako datę zaprzestania wykonywania czynności dzień 17.02.2006 r. W okresie prowadzenia działalności gospodarczej składane były deklaracje VAT-7.

Ponadto w latach 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 r. za pośrednictwem serwisu Allegro dokonywał sprzedaży, korzystając z konta użytkownika jasnowidz 1974. Wartość dokonanej sprzedaży brutto w 2005 r. (tylko grudzień) wyniosła 9.058,50 zł, w 2006 r. 11.206,23 zł, w 2007 r. 10.219,93 zł, w 2008 r. 126.339,65 zł, zaś w 2009 r. za miesiące styczeń i luty 25.169,01 zł

Sprzedaż dotyczyła starych bagnetów, mundurów, hełmów, szabli, starej biżuterii (sygnety, naszyjniki), monet, pieczęci, elementów dekoracyjno-użytkowych (patery, świeczniki, naczynia) i przedmiotów sakralnych (ikony, krzyże). Towary te dostarczane były nabywcom za pośrednictwem Poczty Polskiej - poprzez dostawę wysyłkową lub za pobraniem pocztowym. Płatności za dostarczone towary dokonywane były na rachunek bankowy a M.G. Z zapisów zamieszczonych przy poszczególnych aukcjach internetowych organy ustaliły, że M.G. nabywał sprzedawane towary u przygodnych osób lub sam je wyszukiwał.

Od dokonanych transakcji M.G. nie odprowadzał podatku od towarów i usług. Dokonywał czynności sprzedaży towarów w sposób częstotliwy, na co wskazuje liczba zrealizowanych w roku 2008 transakcji internetowych - 878. Ponadto oferował do sprzedaży towary, który wcześniej nabył, świadczą o tym chociażby adnotacje:

• aukcja z dnia 31.08.2008 r. "... stary haftowany niemiecki orzeł odpruty z munduru marynarza - taką mam wiadomość od kobiety, która odsprzedała mi tego orła"; "... stary nieśmiertelnik włoski z 2-giej wojny światowej sanitariuszki włoskiej - takie mam info od człowieka, który odsprzedał mi to cudo",

• aukcja z dnia 01.09.2008 r. - "grot sztandaru Lwów 1892 - przedmiot został przywieziony po wojnie - odkupiłem go od rodziny, w której był przechowywany jako pamiątka rodzinna",

• aukcja z dnia 05.09.2008 r.: "kłódka - 1863 rok stara jak świat kłódka z Cytadeli Warszawskiej - ledwo ją odkupiłem od gospodarza - traktował ją jak skarb",

• aukcje z dnia 10.09.2008 r.: "śliczny stary mechanizm zegarowy - odkupiłem od starego a..."; "stary zegar - podobno miał go strażnik leśny z lasów Potockich - tak mi powiedziała rodzina, od której go odkupiłem"; "stara buława hetmańska - odkupiłem to od młynarza..."; "śliczny kałamarz łowiecki z Puszczy Kampinoskiej - odkupiłem go od handlowca...".

Organy nie dały w tym zakresie wiary umowom darowizn zawartym pomiędzy M. G., a H.K., H.G.i J. G., które miały świadczyć o tym, że towary pochodziły z rodzinnej kolekcji. Umowy te zdaniem organów zostały sporządzone na potrzeby postępowania i przy wykorzystaniu informacji ustalonych przez organ tj. wykazów sprzedanych przedmiotów. Świadczy o tym kolejność przedmiotów ujętych w zestawieniu do umowy darowizny sporządzonej pomiędzy M. G. a J. G. a także H.G. odpowiadająca kolejności przedmiotów wymienionych w tabeli zawartej w decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r., Nr [...].

Jako niezasadny organy oceniły zarzut nieuwzględnienia umowy pomiędzy małżonkami o korzystanie z konta, która pomimo wezwania organu nie została przedłożona, a organ I instancji dodatkowo ustalił, że żona M.G. nie posiadała odrębnego rachunku. Rachunkiem, na który wpływały środki pieniężne z tytułu dokonanych transakcji na portalu Allegro było konto osobiste M.G.

W oparciu o te ustalenia organy zgodnie przyjęły, że podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu Allegro był wyłącznie M.G.

Organy ustaliły również, że z dniem 4 czerwca 2008 r. M.G. utracił prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (zwolnienia podmiotowego) określonego w przepisach art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe było wynikiem następujących ustaleń:

Powołując się na art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług organy zgodnie wskazały, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. Zwolnienie jak wskazały dalej organy obejmuje zgodnie z ust. 1 art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Dokonując wykładni wskazanych przepisów organy wskazały, iż aby móc ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT wartość sprzedaży opodatkowanej nie może przekroczyć łącznie kwoty stanowiącej równowartość 10.000 euro w roku poprzedzającym rok, w którym przypada data ponownego wyboru zwolnienia, określonego w ww. art. 113 ust. 11. Powyższy warunek musi być spełniony także w odniesieniu do wartości sprzedaży osiągniętej w roku wyboru zwolnienia.

Skoro M.G. zrezygnował ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w dniu 28.11.2003 r. to organy jako punkt odniesienia przyjęły wartość sprzedaży za 2005 r., w którym to roku wartość sprzedaży towarów i usług uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 229, poz. 1949 - wynosiła 39.200 zł.

Tymczasem według ustaleń organów M.G. w 2005 r. osiągnął obrót z tytułu sprzedaży na Allegro w wysokości 9.058,50 zł oraz z tytułu ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »