Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.11.2010

WSA: Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne

Tezy: Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania wywołanego wnioskiem o zdjęcie zajęcia. Organ drugiej instancji nie powinien więc z tego powodu umarzać postępowania odwoławczego.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Sędziowie sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, Protokolant Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 października 2010 r. sprawy ze skargi D. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego odmowy uchylenia zabezpieczenia majątkowego należności pieniężnych 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku na rzecz skarżącego D. K. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Decyzją z [...] stycznia 2008 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego

w B. zabezpieczył na majątku Pana D. K. (dalej zwanego również jako Skarżący) kwotę zobowiązania w podatku od towarów i usług za 2006 r. w wysokości 1.479.381,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę należnymi od tego zobowiązania w przybliżonej kwocie 167.329,00 zł. Na podstawie tej decyzji organ wydanym [...] stycznia 2008 r. zarządzeniem nr [...] dokonał zajęcia zabezpieczającego majątku, obejmującego ruchomości oraz wierzytelności wynikające z dwóch rachunków bankowych. Następnie postanowieniem z [...] kwietnia 2008 r. organ przedłużył termin zabezpieczenia zajętych ruchomości na 3 miesiące, natomiast środków pieniężnych – na czas nieokreślony.

Pismem z 10 sierpnia 2009 r. Skarżący zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. z wnioskiem o uchylenie zabezpieczenia majątkowego na ruchomościach, jak i wierzytelnościach z rachunków bankowych. Zdaniem Skarżącego, zabezpieczenie należało uchylić, bowiem decyzja zabezpieczająca z [...] stycznia 2008 r. nie została właściwie doręczona. Rozpatrując ten wniosek organ wydał datowane na [...] września 2008 r. postanowienie nr [...], w którym uchylił zabezpieczenie majątkowe w zakresie zajętych w postępowaniu zabezpieczającym ruchomości.

Na powyższe postanowienie pełnomocnik Skarżącego wniósł zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w B., zaskarżając je w części dotyczącej nieuwzględnienia wniosku o uchylenie zabezpieczenia środków pieniężnych. Podniósł, że jego wniosek dotyczył uchylenia zabezpieczenia zarówno środków pieniężnych, jak i ruchomości. Jednak na wezwanie organu odwoławczego Pełnomocnik Skarżącego wyjaśnił, że jego pismo, nazwane zażaleniem, należy potraktować jako wniosek o uzupełnienie postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego wydanego w przedmiocie uchylenia zabezpieczenia. W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w B. przekazał tę sprawę do rozpatrzenia Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w pierwszym rzędzie sprostował z urzędu oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą daty wydania postanowienia o uchyleniu zabezpieczenia majątkowego w zakresie zajętych w postępowaniu zabezpieczającym ruchomości. W postanowieniu z [...] listopada 2009 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki organ wskazał, że prawidłowa data postanowienia o uchyleniu zabezpieczenia majątkowego to [...] września 2009 r. Następnie postanowieniem z [...] stycznia 2010 r., nr [...], organ uzupełnił postanowienie z [...] września 2009 r., w ten sposób, że odmówił uchylenia zabezpieczenia w zakresie wierzytelności bankowych. Na powyższe postanowienie Pełnomocnik Skarżącego wniósł zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w B., w którym ponownie nawiązał do faktu nieprawidłowego doręczenia decyzji zabezpieczającej z [...] stycznia 2008 r.

Postanowieniem z [...] marca 2010 r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w B., powołując się na przepis art. 138 § 1 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - w dalszej części "k.p.a."), umorzył postępowanie odwoławcze jako bezprzedmiotowe. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w niniejszej sprawie orzeczenie organu odwoławczego nie mogło już wywrzeć wpływu na bieg postępowania, bowiem zmienił się stan faktyczny i stan prawny. Organ wskazał, że w przedmiotowej sprawie decyzja o zabezpieczeniu wygasła 16...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »