Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.11.2010

WSA: W latach 2007-2008 pożyczka od udziałowca spółki była zwolniona z PCC

Skoro Polska z dniem akcesji do Unii Europejskiej na mocy art. 9 pkt 10 lit. h ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniła z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielane spółce przez jej udziałowców, to nie mogła ponownie - wbrew klauzuli stand still - wprowadzić takiego opodatkowania od dnia 1 stycznia 2007 r.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Dudra (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Mirella Łent Sędzia WSA Izabela Najda - Ossowska Protokolant starszy sekretarz sądowy Małgorzata Antoniuk po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 września 2010 r. sprawy ze skargi F. w M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych:

1. uchyla zaskarżoną decyzję,
2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości,
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz F. w M. kwotę 3495 zł (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...]. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w M. z dnia [...]. nr [...] odmawiającą F. Sp. z o.o. w M. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W uzasadnieniu organ wskazał, że dnia [...] r., [...] r., [...] r., [...] r. i [...]r. wpłynęły do siedziby Urzędu Skarbowego w M. deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3, z tytułu zawarcia odpowiednio w dniu [...]r., [...]r., [...] r., [...] r. i [...] r. przez skarżącą (jako pożyczkobiorcy) umów pożyczek ze współudziałowcami na łączną kwotę [....] zł. Podatek w wysokości [...] zł został zapłacony wraz z odsetkami za zwłokę.

Pismem z dnia [...] r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w kwocie [...] zł i zwrot uiszczonego podatku, składając jednocześnie korekty deklaracji PCC-3. Jej zdaniem, biorąc pod uwagę literalną wykładnię Dyrektywy Komisji Europejskiej 69/335, a szczególnie treść art. 7 ust. 1, stosowanie przez organy skarbowe przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych do umów pożyczek udzielonych przez współudziałowców na rzecz spółki w świetle prawa wspólnotowego zasługuje na krytykę. Wnioskujący przywołał jednocześnie orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 619/09.

Decyzją z dnia [...] r., Nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w M. odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych stwierdzając, iż w dacie dokonania czynności podlegała ona opodatkowaniu na mocy obowiązującego prawa polskiego.

Od tej decyzji zostało złożone odwołanie, w którym pełnomocnik spółki wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy zgodnie z wnioskiem z dnia [...] r.

Rozpatrując wniesione odwołanie Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 450), w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008, podatkowi temu podlegają umowy spółki (akty założycielskie) oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Za zmianę umowy spółki (w przypadku spółki kapitałowej), w myśl art. 1 ust. 3 pkt 2 powołanej wyżej ustawy, uważa się m. in. pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika (akcjonariusza). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy) i w rozpatrywanym przypadku ciąży na spółce (art. 4 pkt 9 ustawy). Następnie wyjaśnił, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy podstawę opodatkowania stanowi, przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika lub akcjonariusza, kwota lub wartość pożyczki, natomiast stawka podatku wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 powołanej wyżej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

W związku z powyższym Dyrektor stwierdził, iż w dacie zaciągnięcia przez F. Sp. z o.o. pożyczek od jej wspólników, nie były one zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Następnie organ odwoławczy wskazał na art. 7 ust. 1 Dyrektywy 69/335, który stanowi, iż Państwa Członkowskie zwolnią z podatku kapitałowego operacje, inne niż operacje określone w art.9, które w dniu 1 lipca 1984 r. były zwolnione z podatku lub opodatkowane stawką 0,50% lub niższą. Zwolnienie zależy od warunków, które w tamtym dniu były stosowane do przyznania zwolnienia lub, zależnie od okoliczności, nałożenia podatku według stawki 0,50% lub niższej. Organ podkreślił, że jak wynika z przytoczonego przepisu, Państwa Członkowskie zobowiązane są do zwolnienia z podatku kapitałowego (w Polsce nazywanego podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wcześniej opłatą skarbową) wszystkich czynności, które w dniu 1 lipca 1984 r. były zwolnione z podatku lub opodatkowane stawką 0,50% lub niższą.

Dyrektor stwierdził, że czynności dokonane przez F. Sp. z o. o., tj. pożyczki zaciągnięte od wspólników, nie były obligatoryjnie zwolnione z podatku kapitałowego mocą przepisów Dyrektywy 69/335, mieściły się natomiast w katalogu czynności podlegających zwolnieniu fakultatywnemu. Wskazał, że katalog ten został zawarty w art. 4 ust. 2 Dyrektywy, który stanowi m. in., że operacje takie jak zaciągnięcie pożyczki przez spółkę kapitałową, jeżeli wierzyciel uprawniony jest do udziału w zyskach spółki (lit. c) oraz zaciągnięcie pożyczki przez spółkę kapitałową u członka, współmałżonka lub dziecka członka, a także zaciągnięcie pożyczki u strony trzeciej, jeżeli jest ona gwarantowana przez członka, pod warunkiem, że takie pożyczki mają taką samą funkcję jak zwiększenie kapitału spółki (lit. d), mogą nadal podlegać podatkowi kapitałowemu w zakresie, w jakim były opodatkowane stawką 1 % w dniu 1 lipca 1984 r. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 2 Dyrektywy 69/335, Państwa Członkowskie mogą zwolnić z podatku kapitałowego wszystkie operacje inne niż określone w ust. 1 lub naliczyć od nich podatek o jednolitej stawce nie przekraczającej 1%. Przepis ten pozostawił Państwom Członkowskim swobodę w podjęciu decyzji co do opodatkowania m. in. pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez jej wspólnika (akcjonariusza).

Organ odwoławczy podkreślił, że data 1 lipca 1984 r. traktowana jest jako data odniesienia, która wiąże Rzeczpospolitą Polską od dnia 1 maja 2004 r. W przypadku przystępowania do Wspólnot Europejskich, zawarte w prawie wspólnotowym odesłanie do określonej daty, wobec braku postanowienia o przeciwnej treści w akcie przystąpienia lub innym akcie prawa wspólnotowego, dotyczy również państwa przystępującego, nawet jeśli ta data jest wcześniejsza od daty przystąpienia. Dyrektor zaznaczył, że w odniesieniu do Rzeczpospolitej Polskiej nie ma w tym zakresie żadnego innego postanowienia ani w akcie przystąpienia (traktat z 16 kwietnia 2003 r. oraz akt dotyczący warunków przystąpienia i dostosowań z 23 września 2003 r.) ani w jakimkolwiek innym akcie. Dyrektywa 69/335 została zaimplementowana do polskiego porządku prawnego z dniem 1 maja 2004 r. Dostosowanie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do przepisu art. 7 Dyrektywy odnosiło się do ust. 2. W związku z tym wprowadzona została jedna stawka podatku w wysokości 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 powołanej wyżej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), przy określonej przez Dyrektywę maksymalnej stawce 1 %.

Na potwierdzenie tej argumentacji Dyrektor powołał się na stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w wyroku z dnia 21 czerwca 2007 r., w sprawie C-366/05, orzekł, iż art. 7 ust. 1 Dyrektywy 69/335, w brzmieniu nadanym Dyrektywą 85/303, musi być interpretowany w ten sposób, że przewidziane w nim obowiązkowe zwolnienie dotyczy tych wszystkich czynności objętych zastosowaniem tej Dyrektywy, które w dniu 1 lipca 1984 r. były w danym Państwie Członkowskim zwolnione od podatku kapitałowego lub które były opodatkowane tym podatkiem według stawki obniżonej wynoszącej 0,50% lub niższej.

Zatem, w ocenie organu, w celu ustalenia, czy pożyczka udzielona spółce przez wspólnika powinna być zwolniona z podatku kapitałowego stosownie do treści art. 7 ust. 1 Dyrektywy 69/335, konieczne było odwołanie się do przepisów krajowych, które obowiązywały w dniu 1 lipca 1984 r., czyli do ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 45, poz. 226, ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 34, poz. 161, ze zm.). Organ wyjaśnił, że zgodnie z przepisami powołanej ustawy o opłacie skarbowej, opłatę skarbową pobiera się m. in. od czynności cywilnoprawnych dotyczących umowy pożyczki udzielanej przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej (art. 1 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy) oraz od pism stwierdzających zawiązanie spółki przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej (art. 1 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy). Dyrektor zauważył, że przywołane wyżej rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłaty skarbowej stanowi, zgodnie z § 53 ust. 1, iż opłata skarbowa od umowy pożyczki udzielonej przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie będącą jednostką gospodarki uspołecznionej, jeżeli pożyczka przekracza kwotę 25.000 zł, wynosi 2% od kwoty pożyczki. Natomiast w myśl § 54 ust. 1 pkt l i 2 rozporządzenia, opłata skarbowa od umowy spółki wynosi - od podstawy obliczenia opłaty:

1. od wkładów, których przedmiotem jest nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania 10%,
2. od innych wkładów 5%.

Według ust. 3 § 54 cytowanego rozporządzenia podstawę obliczenia opłaty skarbowej stanowi:

1) przy zawiązaniu spółki - kapitał zakładowy,
2) przy powiększeniu kapitału zakładowego spółki - kwota, o którą powiększono kapitał zakładowy.

Z kolei stosownie do treści ust. 5 § 54 cytowanego rozporządzenia za kapitał zakładowy uważa się również pożyczki udzielone spółce przez jednego ze wspólników lub udziałowców, jeżeli ogólna suma niespłaconych pożyczek w dniu udzielenia pożyczki przekracza 50% kapitału zakładowego. Od pism stwierdzających udzielenie pożyczek uznanych za kapitał zakładowy nie pobiera się opłaty skarbowej należnej od pożyczki (§ 54 ust. 6 rozporządzenia).

Dyrektor stwierdził, że tym samym ustawa o opłacie skarbowej i rozporządzenie do niej wskazywały, iż pisma stwierdzające udzielenie pożyczek uznanych za kapitał zakładowy objęte są 5% stawką podatku. Natomiast pozostałe pożyczki udzielane spółce przez jej wspólników (w innych okolicznościach niż wymienione w § 54 ust. 5 powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów) podlegały opłacie skarbowej na zasadach ogólnych (według stawki 2%), jeżeli przekraczały niewielką wówczas kwotę 25.000 zł.

W związku z powyższym organ odwoławczy nie zgodził się z twierdzeniem Spółki, iż opodatkowaniu w tym okresie podlegały jedynie pożyczki spełniające warunki wymienione w § 54 ust. 5 rozporządzenia. Wskazał, że uregulowane zostały również pozostałe przypadki, a w każdym z nich stawka podatku przekracza stawkę 0,5% przewidzianą w Dyrektywie 69/335/EWG. Dyrektor wyjaśnił, że przedmiotowe pożyczki w kwotach [...] zł, [...] zł, [...] zł, [...] zł i [...] zł mieściły się w zakresie opodatkowania na dzień 1 lipca 1984 r. Zatem w świetle uregulowań zawartych w art. 4 ust. 2 i art. 7 ust. 1 Dyrektywy Rady 69/335 państwo polskie uprawnione było do opodatkowania w/w czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przewidziana zaś w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku w wysokości 0,5% nie przekraczała stawki (0,5%) określonej w art. 7 ust. 2 Dyrektywy.

W ocenie organu podatkowego jako niezasadny należało ocenić również zarzut naruszenia tzw. klauzuli standstill. Wyjaśnił, że taka klauzula nie jest wyrażona expressis verbis w Dyrektywie 69/335. Została ona sformułowana dopiero w art. 7 Dyrektywy Rady 200817/WE z dnia 12 lutego 2008 r. i stanowi, iż Państwa Członkowskie nie mają prawa wprowadzać nowych podatków kapitałowych od operacji wymienionych w przedmiotowej Dyrektywie, jeżeli wcześniej nie zdecydowały się na ich wprowadzenie. Państwa Członkowsk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100