Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.11.2010

NSA i delegacje: Podatnik powinien uprawdopodobić związek wyjazdów służbowych z prowadzoną działalnością

Tezy informacyjne: I. W ramach swobodnej oceny dowodów na podstawie art. 233 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w związku z art. 106 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wojewódzki sąd administracyjny może krytycznie podejść do każdego dowodu zebranego przez organy podatkowe i do każdego twierdzenia na ich temat, które zostało sformułowane w kontrolowanej decyzji administracyjnej. II. Obowiązek nałożony na organy podatkowe przez art. 122 w związku z art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie ma charakteru bezwzględnego, lecz musi uwzględniać konstytucyjną zasadę sprawiedliwości wyrażoną w art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Anna Dumas, Protokolant Justyna Bluszko–Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 16 września 2010 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. K. i M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Łd 321/08 w sprawie ze skargi J. K. i M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 9 marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J. K. i następców prawnych zmarłej M. K., tj. E. K. i P. K., na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w L. kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Wyrokiem z dnia 8 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 321/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J. K. i M. K. (dalej: Skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 9 marca 2006 r., nr [...], wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej w skrócie: p.p.s.a.).

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji):

2.1. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie WSA w Łodzi podał, że Dyrektor IS w L., podjętą na podstawie art. 207 § 1, art. 220 § 2, art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej w skrócie: O.p.) w.w. decyzją z dnia 9 marca 2006 r. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 29 grudnia 2005 r., nr [...], określającą Skarżącym zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2001 w wysokości 77.876,80 zł.

2.2. W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy drugiej instancji podniósł, że decyzja Dyrektora IS w L. z dnia 17 maja 2004 r., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora UKS w L. z dnia 24 marca 2004 r., nr [...], określającą zobowiązanie w w.w. podatku w wysokości 77.886,40 zł, została uchylona wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 7 grudnia 2004 r., sygn. akt I SA/Łd 500/04.

Uwzględniając w.w. wyrok, Dyrektor IS w L. uchylił decyzję Dyrektora UKS w L. z dnia 24 marca 2004 r., nr [...], i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W wyniku przeprowadzenia dodatkowych czynności dowodowych w postępowaniu podatkowym i ponownej oceny zebranego materiału dowodowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskazań zawartych w wydanej przez Dyrektora IS w L. w decyzji nr [...] z dnia 24 marca 2005 r. i w.w. wyroku WSA w Łodzi z dnia 7 grudnia 2004 r., Dyrektor UKS w L. wydał w dniu 29 grudnia 2005 r. decyzję nr [...], określającą zobowiązanie w w.w. podatku w wysokości 77.876,80 zł.

2.3. Przechodząc do oceny merytorycznej organ odwoławczy stwierdził, że racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki są to te wydatki, o czym napisał organ kontroli skarbowej, które związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą i których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródeł przychodu. Podniósł nadto, że w zaskarżonej decyzji organ kontroli skarbowej nie podnosił kwestii spadku zyskowności, a na gruncie przepisów prawa podatkowego nie można dowieść, że koszty podróży służbowych stanowią koszt podatkowy dlatego, że m.in. dzięki ich poniesieniu firma zaadoptowała 500 m² powierzchni handlowej w lokalu przy ul. S. [...], poniosła koszty na wyposażenie sklepu, zwiększyła zatrudnienie pracowników, zwiększyła obroty w stosunku do lat ubiegłych, uruchomiła placówkę handlową, czyli osiągnęła sukces gospodarczy. Proces dowodzenia, że jakiekolwiek koszty, w tym koszty podróży służbowych, można było zaliczyć do kosztów podatkowych, miało w ocenie Dyrektora IS charakter indywidualny, w ramach tego procesu należało wskazać takie indywidualne dowody, które uprawdopodobniłyby, że w tym przypadku koszty podróży służbowych poniesione zostały w celu uzyskania przychodu.

Dyrektor IS zwrócił uwagę, że Skarżący nie przedstawił, pomimo znacznego upływu czasu od wszczęcia w dniu 4 lipca 2003 r. postępowania kontrolnego, żadnej dokumentacji kontraktowej, umowy przedwstępnej, zlecenia zamówienia, oferty, listu intencyjnego, protokołu rozmowy odbytej z kontrahentem, bądź też innych dowodów, które uprawdopodobniłyby, że odbyte przez córkę Skarżących – E. K. - podróże służbowe miały na celu osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodu.

3. Stanowiska stron w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji:

3.1. Wnosząc do WSA w Łodzi skargę na w.w. decyzję Dyrektora IS z dnia 9 marca 2006 r., Skarżący zarzucili naruszenie: (1) art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej powoływana jako: u.p.d.o.f.) i w konsekwencji bezpodstawne uznanie, że koszty podróży służbowych odbytych w 2001 r. przez E. K. nie stanowiły kosztów podatkowych oraz (2) art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1, art. 191 i art. 210 § 1 O.p., poprzez (a) brak wszechstronnego i zarazem wyczerpującego rozpatrzenia całego zgromadzonego w sprawie materiału, skutkującego w konsekwencji niepodjęciem wszystkich niezbędnych działań zmierzających do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy w sposób zgodny z zasadą prawdy obiektywnej, w tym zwłaszcza bezzasadnym oddaleniem wniosków dowodowych strony postępowania, które mogły być pomocne w usunięciu wątpliwości, co doprowadziło do oparcia decyzji na ustaleniach niezgodnych ze stanem rzeczywistym sprawy; (b) niedopuszczalne przerzucenie ciężaru i obowiązku dowodzenia procesowego na stronę postępowania oraz (c) przekroczeniem granic swobodnej oceny dowodów i dokonania w istocie oceny dowolnej.

Skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

3.2. W odpowiedzi na skargę Dyrektor IS w L. wniósł o jej oddalenie, argumentując jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

4. Wyrok Sądu pierwszej instancji:

4.1. Oddalając skargę WSA w Łodzi stwierdził, że nie zaistniały w sprawie przesłanki umożliwiające odstąpienie od oceny prawnej wyrażonej w poprzednio podjętym w tej sprawie wyroku tegoż Sądu z dnia 7 grudnia 2004 r., sygn. akt I SA/Łd 500/04, co oznaczało, że rozważania na temat legalności zaskarżonego aktu musiały być prowadzone w oparciu o stanowisko wyrażone w tym wyroku.

4.2. W pierwszej kolejności WSA w Łodzi podniósł, że sporną kwestią w rozpoznawanej sprawie jest okoliczność zaliczenia przez Skarżących do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2001 wydatków poniesionych na podróże służbowe E. K. oraz niewyjaśnienie przez organy podatkowe wszystkich okoliczności faktycznych związanych z tymi podróżami.

Powołując się na art. 22 ust. 1 zd. Pierwsze u.p.d.o.f., Sąd pierwszej instancji stwierdził, że Podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów pod warunkiem, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Na poprawcie tego poglądu Sąd pierwszej instancji powołał się m.in. na wyroki NSA: z dnia 7 grudnia 1999 r., sygn. akt SA/Gd 1331/92, z dnia 20 maja 1998r., sygn. akt SA/Sz 2303/97, z dnia 27 listopada 2000 r., I SA/Ka 1933/99, Lex nr 47120, z dnia 6 kwietnia 2000 r., sygn. akt I SA/Wr 1903/97, Lex nr 42449.

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd pierwszej instancji zauważył, że Skarżący jako dowód poniesienia w 2001 r. wydatku z tytułu podróży służbowej E. K. przedstawił, co wynikało z załączonych akt administracyjnych, polecenie delegacji służbowej oraz kopię niektórych kart z kalendarza. W ocenie WSA w Łodzi, zasadnie więc organy podatkowe uznały, że Skarżący nie uprawdopodobnił tej okoliczności. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że związek między wydatkiem a osiągnięciem przychodu - jeśli są wątpliwości - winien wykazać podatnik. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione, a więc faktycznie wydatkowane, co powinno być udokumentowane w sposób nie budzący wątpliwości. Nadto, powinien być to taki dowód, który pozwoli na sprawdzenie rzetelności poniesionego wydatku. W interesie Skarżących leżało przedstawienie materiału dowodowego, z którego wynikałoby jednoznacznie, że poniesione wydatki mają wpływ na powstanie lub powiększenie przychodu (por. wyrok NSA z dnia 27 stycznia 1998 r., sygn. akt III SA 1345/96, Lex nr 41554). Bez właściwego udokumentowania wydatku, nie można go uznać za przeznaczonego na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (por. wyrok NSA z dnia 9 grudnia 1997 r., sygn. akt I SA/Po 714/97, Lex nr 31760).

W ocenie Sądu pierwszej instancji, zapisy w kalendarzu czy samo wystawienie polecenia delegacji służbowej, wbrew twierdzeniom skargi, nie mogły stano...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »