Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.10.2010

Orzecznictwo: Uszkodzony samochód sprowadzony zza granicy – problemy z wyceną

Tezy: Pojęcie "znacznego" odstępstwa od średniej wartości rynkowej, do której odwołuje się przepis art.104 ust.8 u.p.a. nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku akcyzowym, tym samym przy ustalaniu jego znaczenia sięgnąć należało do jego znaczenia językowego. Według Słownika języka polskiego (PWN CD 2000) "znaczny" to dośc duży pod względem liczby, natężenia, pokaźny, niemały. Tym samym znacznym odstępstwem od śrdniej wartości rynkowej będzie tylko takie odstępstwo, które jest dość duże (istotne).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Piotr Pietrasz, Sędziowie sędzia WSA Jacek Pruszyński, sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska (spr.), Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 września 2010 r. sprawy ze skargi P. Ż. O. A. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości, 3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w B. na rzecz skarżącego P. Ż. – O. A. w B. kwotę 177 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Naczelnik Urzędu Celnego w B. decyzją [...] stycznia 2010 r. nr [...] określił P. Ż., prowadzącemu działalność gospodarcza pod nazwą O. w B. (dalej powoływany jako Skarżący), wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki [...] w wysokości 3.805,00 zł, w miejsce zadeklarowanego zobowiązania w tym podatku w wysokości 3.402,00 zł.

W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że z uwagi, iż zadeklarowana przez Skarżącego wysokość podstawy opodatkowania (18.289,00 zł) znacznie odbiegała od średniej wartości rynkowej tego samochodu (142.528,00 zł) Skarżący został wezwany do zmiany wysokości podstawy opodatkowania (skorygowania złożonej deklaracji) lub pisemnego wskazania przyczyn uzasadniających podanie wysokości podstawy opodatkowania w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej. W odpowiedzi na powyższe wezwanie, Skarżący przedłożył wycenę techniczną nr [...] z [...] września 2009 r. sporządzoną przez rzeczoznawcę samochodowego inż. K. L., z której wynika, że wartość rynkowa pojazdu uszkodzonego wynosi 29.600 zł brutto. Uwzględniając powyższą wartość organ wyliczył należny podatek akcyzowy w kwocie 3.805,00 zł.

Od powyższej decyzji Skarżący złożył odwołanie do Dyrektora Izby Celnej w B., w którym zarzucił skarżącej decyzji brak fachowej analizy materiału dowodowego, w tym błędne przyjęcie, że różnica pomiędzy wartością zadeklarowaną a wartością rynkową była rażąca - 29%. Jego zdaniem nie dokonano również analizy wartości rynkowej nabytego pojazdu ani jego wyposażenia, analizy ceny rynkowej pojazdu, analizy wydruków komputerowych cen z Allegro, Oto Moto czy z giełd samochodowych. Brak jest w tym zakresie materiału dowodowego w aktach sprawy. Decyzję podjęto na podstawie opinii biegłego wg notowań Info Ekspert, które są o 30% wyższe niż ceny rzeczywiste. Analiza powinna dotyczyć też rynku USA.

Po rozpatrzeniu odwołania, Dyrektor Izby Celnej w B., decyzją z [...] kwietnia 2010 r. nr [...], utrzymał mocy decyzję organu I instancji uznając, że właściwie zgromadzono i oceniono materiał dowodowy.

Organ odwoławczy wskazał, że Naczelnik Urzędu Celnego oparł się na opinii rzeczoznawcy posiadającego specjalistyczną wiedzę z zakresu motoryzacji, będącej przydatną do dokonania rozstrzygnięcia w zakresie właściwego określenia wysokości podstawy opodatkowania. Opinia dotyczyła określenia wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu na rynku krajowym. Za bezzasadne organ uznał zarzuty dotyczące braku analizy porównawczej wartości nabytego samochodu z wydrukami z cenami spotykanymi na Allegro, Oto Moto czy giełdach samochodowych oraz braku analizy wyposażenia nabytego pojazdu. Organ podkreślił, że opinia biegłego została sporządzona na zlecenie Skarżącego, w oparciu o konkretne dane przez niego przedstawione, z uwzględnieniem różnych korekt, a zatem odzwierciedla wartość rynkową pojazdu na rynku krajowym w dacie jego nabycia. Analiza cen z Allegro, Oto Moto czy giełdach samochodowych nie zawierałoby tak szczegółowych informacji dotyczących specyfikacji uszkodzeń oraz różnych korekt.

W skardze na powyższą decyzję, złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, pełnomocnik Spółki, zarzucił naruszenie:

– art. 122 i 180 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej w skrócie: "o.p.") poprzez niepodjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i wydanie rozstrzygnięcia na podstawie niepełnego, wybiórczego postępowania dowodowego,

– art. 187 § 1, art. 188 i 191 o.p. poprzez naruszenie obowiązku zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego i wydanie decyzji wyłącznie w oparciu o opinię rzeczoznawcy samochodowego z [...] czerwca 2009 r. Nr: [...], w sytuacji, gdy została ona sporządzona na podstawie niepełnych danych dotyczących uszkodzeń samochodu i jego stanu technicznego, w szczególności bez przeprowadzenia oględzin,

– art. 210 § 4 o.p. poprzez brak uzasadnienia faktycznego zaskarżonej decyzji poprzez nie wskazanie przyczyn odmowy przeprowadzenia dowodu z oględzin przedmiotowego samochodu, będącego najbardziej miarodajnym dowodem ustalenia stopnia uszkodzenia samochodu i jego stanu technicznego,

– art. 104 ust. 8 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11 ze zm. (dalej jako u.p.a.), poprzez jego bezpodstawne zastosowanie,

– art. 29 Rozporządzenia Rady EWG 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (dalej jako WKC), przez jego niezastosowanie.

W uzasadnieniu skargi jej podniósł, iż organ nie powinien rozstrzygać na niekorzyść strony wszelkich niejasności czy też wątpliwości dotyczących oceny stanu faktycznego. Do naruszenia powyższych zasad doszło poprzez oparcie decyzji wyłącznie na opinii rzeczoznawcy samochodowego dotyczącej ustalenia wartości rynkowej nabytego samochodu, sporządzonej jednak na podsta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »