Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.10.2010

WSA: Wydanych nagród nie trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej

Z uzasadnienia: W świetle art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług - w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów. Zatem, czynność nieodpłatnego wydania nagród przez spółkę uczestnikom programu lojalnościowego nie stanowi dostawę towarów i nie ma obowiązku ewidencjonowania jej za pomocą kas rejestrujących.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Skwierzyńska (spr.), Sędziowie NSA Jerzy Małecki WSA Karol Pawlicki, Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Szydłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi "A" SA w P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej upoważnionego przez Ministra Finansów do wydawania interpretacji z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

I. uchyla zaskarżoną interpretację w części dotyczącej uznania stanowiska strony skarżącej za nieprawidłowe w zakresie pytania nr 2 przedstawionego we wniosku;
II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej Spółki "A" kwotę [...] zł ([...]), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2009 r. Spółka Akcyjna "A" z siedzibą w P. wystąpiła, na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - upoważnionego przez Ministra Finansów do wydawania w jego imieniu interpretacji indywidualnych, z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wnioskodawczyni przedstawiła wskazanemu organowi podatkowemu następujące okoliczności faktyczne, które Sąd orzekający w niniejszej sprawie przyjął jako podstawę rozstrzygnięcia.

Spółka prowadzi akcje promocyjne objęte zakresem projektu "X", adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, których celem jest zachęcanie do zwiększania wiedzy, czytania i poszerzania horyzontów. W ramach tej akcji oferuje ona jej uczestnikom korzyści wynikające z programu lojalnosciowego "X". Program ten ma na celu generowanie ruchu partnerom, poprzez zwiększanie czytelnictwa w ich serwisach informacyjnych. Partnerami mogą być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, będąca wydawcą lub właścicielem serwisu informacyjnego, którym jest mass medium w postaci internetowego serwisu informacyjnego, portalu, wortalu, gazety internetowej, bloga tematycznego, serwisu konsumenckiego lub innego serwisu, którego dysponentem jest partner. Wskazanemu programowi przyświeca hasło "zamieniaj wiedzę na nagrody", które ma zachęcać do zwiększania wiedzy, czytania i poszerzania horyzontów przez Polaków.

Wnioskodawczyni nie sprzedaje wirtualnych bytów w postaci punktów, wejść użytkowników, czy odsłon artykułów w serwisie informacyjnym partnera. Świadczy ona usługi w zakresie obsługi programu lojalnościowego "X" i generowania ruchu na serwisie informacyjnym partnera.

Po zaksięgowaniu płatności, Spółka przyznaje partnerowi odpowiednią liczbę punktów, które zasilają jego konto. Punkty te, poprzez panel partnera, są przydzielane użytkownikom zgodnie z regułami określonymi przez partnera. Użytkownicy mogą zbierać punkty poprzez odwiedzanie serwisów informacyjnych partnera. Punkty "za czytanie" naliczane są zgodnie z regułami. Wnioskodawczyni i partner mogą ustalić inne, dodatkowe akcje promocyjne, które będą umożliwiały zebranie dodatkowych punktów przez użytkowników. Punkty każdego użytkownika są ewidencjonowane w ramach konta. Użytkownik może zamienić zebrane na swoim koncie punkty "X" na nagrodę, która może mieć postać materialną lub inną, np. bonu na usługi świadczone przez określone serwisy informacyjne albo też może obejmować kwotę pieniężną, przeznaczaną na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

Wnioskodawczyni prowadzi również w ramach programu lojalnościowego "X" konkurs nazywany "Y", realizowany w ramach programu "Y". W ramach tego konkursu będą prowadzone rankingi poszczególnych kategorii szkół, które jako uczestnicy konkursu "Y" będą zbierały punkty za udzielane przez ich uczniów odpowiedzi na pytania konkursowe oraz za liczbę uczniów danej szkoły, którzy przystąpią do programu "Y" i jednocześnie zarejestrują się jako użytkownicy programu "X". Szkoła, która zbierze w danej kategorii szkół najwięcej punktów - zostanie zwycięzcą konkursu "Y" dla danej kategorii szkół i otrzyma nagrodę. Istotą nagrody jest możliwość zadysponowania kwotą pieniężną wynikającej z liczby zebranych przez szkołę punktów lub inną nagrodą rzeczową, wybraną z listy nagród, na wskazany przez zwycięską szkołę cel charytatywny, które zostaną przekazane przez Spółkę - działającą w imieniu i na rzecz takiej szkoły - na ten cel.

Wnioskodawczyni wskazała, że jest podatnikiem VAT czynnym. Prowadzona przez nią działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dokonuje ona sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od lipca 2009 r. W okresie od lipca do października 2009 r. wartość tej sprzedaży wyniosła [...]. Spółka poinformowała również, że przy nabyciu nagród przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym stanem faktycznym wnioskodawczyni zadała organowi podatkowemu dwa pytania: po pierwsze - czy świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaktualizuje obowiązek Spółki do wprowadzenia ewidencji sprzedaży tych usług przy pomocy kas rejestrujących? Po drugie zaś - czy wydawanie przez Spółkę nagród rzeczowych - w ramach programu lojalnościowego "X" osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - takich jak np.: sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny, fotograficzny, płyty CD, DVD, karty pamięci, MP3, MP4 - zaktualizuje obowiązek Spółki do wprowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących i czy limit zwolnienia z tego obowiązku wynoszący 40.000 zł nie będzie miał tu zastosowania?

W opinii Spółki, świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaktualizuje jej obowiązek do wprowadzenia ewidencji sprzedaży tych usług przy pomocy kas rejestrujących, w dniu przekroczenia kwoty 20.000 zł z tytułu sprzedaży usług na rzecz partnerów, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Odnośnie do nieodpłatnego przekazania na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - będących użytkownikami - nagród wydawanych w ramach programu "X", wnioskodawczyni stwierdziła, że nie podlega ono rejestrowaniu przy pomocy kas rejestrujących.

Przywołując treść przepisów art. 2 pkt 22 i art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zainteresowana stanęła na stanowisku, iż sprzedaż rozumiana jako odpłatna dostawa towarów i usług winna być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej. Natomiast nieodpłatne przekazanie na cele związane z prowadzonym przez nią przedsiębiorstwem towarów lub usług jako nagrody - nie mieści się w pojęciu "sprzedaży", ponieważ przekazanie takie nie może być uznane za dostawę towarów na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, ani za świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i jako wyłączone spod regulacji ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega opodatkowaniu.

Dla poparcia swojego stanowiska w sprawie Spółka przywołała szereg sygnatur wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych, w tym m. in.: I SA/Wr 152/07, III SA/Wa 1444/07, III SA/Wa 1255/07, III SA/Wa 984/07, I SA/Rz 875/07 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2008 r. sygn., akt I FSK 600/07.

W interpretacji indywidualnej z dnia [...] 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko "A" S. A. wyrażone w powyższym wniosku za prawidłowe - w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług przy pomocy kas rejestrujących oraz za nieprawidłowe - w zakresie nieistnienia analogicznego obowiązku w odniesieniu do wydawania przez Spółkę nagród rzeczowych w ramach przedstawionego przez nią programy lojalnościowego "X".

W uzasadnieniu ww. aktu wskazano na treść przepisów: art. 5 ust. 1, 2 pkt 22, art. 111 ust. 1 i ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) i stwierdzono - w zakresie pytania pierwszego - że wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2009 r., jednak w przypadku przekroczenia kwoty obrotu z działalności z tytułu świadczonych usług i sprzedawanych towarów, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, w wysokości 20.000 zł, zwolnienie to obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty. Tym samym, nie ma on obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia przekroczenia ww. kwoty obrotu.

Natomiast w zakresie pytania drugiego organ wskazał, iż w przypadku nieodpłatnego przekazania nagród rzeczowych, która to czynność zrównana jest z odpłatną dostawą podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy - w przypadku istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego - o braku możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej decyduje, zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, charakter przekazywanych towarów. Stwierdzono zatem, iż jeśli Spółka nieodpłatnie przekazuje n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »