VAT: Sprzedaż terenów niezabudowanych bez planu zagospodarowania przestrzennego

Z uzasadnienia wyroku WSA: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego. Jest to bowiem akt kierownictwa wewnętrznego, którego postanowienia nie mogą jednak wpływać na sytuację obywateli i ich organizacji, a więc podmiotów, które nie są adresatami przedmiotowego studium, jako że nie zaliczają się do kategorii organów administracji. Nienormatywność studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego powoduje, że na jego podstawie nie może być określony przedmiot opodatkowania ani pozostałe elementy stosunku prawnopodatkowego. Zatem, w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, w celu ustalenia czy teren, na którym położona jest konkretna nieruchomość, jest terenem budowlanym lub przeznaczonym pod zabudowę należy odwołać się do zapisów zamieszczonych w ewidencji gruntów i budynków.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Jacek Surmacz /spr./ Sędziowie WSA Kazimierz Włoch WSA Grzegorz Panek Protokolant st.sekr.sąd. Teresa Tochowicz po rozpoznaniu w Wydziale I Finansowym na rozprawie w dniu 16 września 2010 r. sprawy ze skargi W.G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) uchyla zaskarżoną interpretację,
2) określa, że zaskarżona interpretacja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku,
3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącego W. G. kwotę 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Interpretacją indywidualną z dnia (...) kwietnia 2010 r., nr (...), Minister Finansów uznał za nieprawidłowe stanowisko W. G., odnośnie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm., zwanej dalej: ustawą o podatku od towarów i usług), w zakresie nabytej przez wnioskodawcę nieruchomości.

Wnioskiem z dnia 25 lutego 2010 r. W. G. zwrócił się do Ministra Finansów o wydanie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, formułując pytanie: czy sprzedaż nieruchomości, którą nabył, podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że "A" w dniu 18 stycznia 2010 r. przeprowadziła przetarg na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka o nr [...], położonej w miejscowości W., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...). Niezabudowana działka o nr [...] została zakwalifikowana w ewidencji gruntów i budynków do kategorii: łąki trwałe.

Wnioskodawca wygrał przetarg na zakup opisanej wyżej nieruchomości i uiścił cenę w wysokości 276 063 zł, po czym, na podstawie umowy w formie aktu notarialnego z dnia 10 lutego 2010 r., nabył przedmiotową nieruchomość. W dniu 16 lutego 2010 r. została wystawiona faktura VAT, dokumentująca dokonaną transakcję sprzedaży nieruchomości.

Działka [...] nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie została też wydana w stosunku do niej decyzja o warunkach zabudowy. Istnieje tylko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka [...] jest zlokalizowana na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

Wnioskodawca dodał także, że nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług, a opisaną we wniosku nieruchomość nabył celem powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia przekracza 1 ha.

Zdaniem podatnika sprzedaż przez "A" działki o nr [...] nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnił z opodatkowania tym podatkiem dostawę terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. Poszukując zaś znaczenia pojęcia "teren" należy się odwołać do ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 177, ze zm., zwanej dalej: ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym), z której art. 9 ust. 5 wynika, że charakter danego terenu wyznacza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, lub też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku takiego planu. W tej sytuacji, mając na uwadze fakt, że działka nr 2333 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani nie została wydana w stosunku do niej decyzja o warunkach zabudowy logicznym, zdaniem wnioskodawcy, jest odwołanie się, celem ustalenia znaczenia pojęcia teren niezabudowany, do zapisów zawartych ewidencji gruntów i budynków. Nie można natomiast bazować w tym zakresie na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie jest aktem prawa miejscowego, ale aktem planowania o charakterze wewnętrznym.

Minister Finansów, interpretacją z dnia 27 kwietnia 2010 r., uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W jego ocenie, skoro ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "przeznaczenie pod zabudowę" dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do jego definicji słownikowej tego pojęcia, zgodnie z którą przeznaczenie oznacza praktyczny cel, do którego coś zostało zakwalifikowane, określenie celu, któremu coś ma służyć. Pod pojęciem zabudowy należy natomiast rozumieć budynki znajdujące się na określonym terenie, w planach urbanistycznych przewidywane zabudowanie określonego terenu (Mały Słownik Języka Polskiego. Wydawnictwo PWN. Warszawa 1994 r.). Definicję budowy można odnaleźć także w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, ze zm., zwanej dalej: prawem budowlanym), zgodnie z którą przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

W tej sytuacji, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług należy przyjąć, że pod pojęciem terenów przeznaczonych pod zabudowę należy rozumieć obszary, na których przewidziane są różne formy zabudowy, począwszy od zabudowy zagrodowej włącznie.

Z brzmienia ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wynika z kolei, że przed wszczęciem postępowania kończącego się uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rada gminy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »