Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.09.2010

Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej narusza przepisy unijne

Z uzasadnienia: Art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług jest sprzeczny z prawem wspólnotowym. Warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, od którego uzależniona jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (w konsekwencji obniżenie podatku należnego) stanowi środek krajowy naruszający w nadmiernym stopniu cele i treść Dyrektywy 112. Brak spełnienia tego warunku powoduje obciążenie ciężarem VAT podatnika, niezależnie od jego rzeczywistej sytuacji podatkowej. Stanowi to naruszenie podstawowych zasad podatku VAT takich jak proporcjonalność, neutralność czy opodatkowanie konsumpcji.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka Sędziowie: sędzia WSA Dariusz Dudra (spr.) sędzia WSA Urszula Wiśniewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marcin Frydrych po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2010 r. sprawy ze skargi T. Z. M. O. S.A. w T. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
2. określa, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości,
3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz T. Z. M. O. S.A. w T. kwotę 200 zł (dwieście) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Dnia [...] grudnia 2009 r. został złożony wniosek do Ministra Finansów o udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktur korygujących.

Wnoszący wniosek przedstawił następujący stan faktyczny. Spółka dokonuje transakcji sprzedaży na terytorium kraju, dokumentując transakcje fakturami VAT. W sytuacji, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatu lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku bądź innej pozycji faktury, Spółka wystawia faktury korygujące. Oryginał i kopia faktury korygującej są przesyłane do kontrahentów z prośbą o podpisanie kopii faktury i odesłanie na adres Spółki. W wielu przypadkach strona nie otrzymuje potwierdzonych/podpisanych kopii faktur korygujących z przyczyn od niej niezależnych. Często wysyłany jest duplikat faktury korygującej ponownie za potwierdzeniem odbioru, ale taki sposób także nie zawsze prowadzi do otrzymania potwierdzenia.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

W rozliczeniu za który okres, Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z wystawionej faktury korygującej, zmniejszającej wartość obrotu i podatku należnego?

W opinii wnioskodawcy w przedmiotowym stanie faktycznym należy wskazać, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług określające warunki niezbędne do obniżenia podstawy opodatkowania w istotny sposób naruszają Prawo Wspólnotowe. Chodzi tutaj przede wszystkim o przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej. Strona powołała się na wyroki sądów administracyjnych wskazujące na podobne stanowisko. Zdaniem wnioskodawcy warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, od którego uzależniona jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania stanowi krajowy środek naruszający w nadmiernym stopniu cele i treść Dyrektywy 112. Niespełnienie tego warunku powoduje obciążenie ciężarem podatku od towarów i usług podatnika, w oderwaniu od jego rzeczywistej sytuacji podatkowej. W ocenie strony narusza to podstawowe zasady podatku VAT takie jak proporcjonalność, neutralność oraz opodatkowanie konsumpcji. We wniosku wskazano także, iż treść art.90 Dyrektywy 112 wskazuje na prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, lecz udzielenie państwom członkowskim kompetencji co do sformułowania warunków takiego obniżenia nie może oznaczać dowolności działania Państwa Polskiego. W ocenie strony środek przewidziany w art.29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług przekracza ramy tego, co konieczne dla osiągnięcia celu Dyrektywy. W związku z powyższym wnioskodawca uznał, iż ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą, również przy braku potwierdzenia odebrania faktury korygującej przez kontrahenta.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia [...] marca 2010 r., [...], uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu wskazano, że mając na względzie powołane na wstępie normy prawne należy stwierdzić, iż wbrew twierdzeniu strony nie można mówić o niezgodności w przedmiotowej kwestii treści przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z treścią Dyrektywy 112. Organ wskazał, iż art.90 Dyrektywy 112 daje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na warunkach określonych przez poszczególne państwa członkowskie. Sam fakt wystawienia faktury korygującej w świetle obowiązujących przepisów nie może wystarczyć do obniżenia podstawy opodatkowania. Z treści powołanych przepisów cyt. ustawy oraz rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług wynika, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatek należny muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Celem takiej faktury jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Jak wskazał organ uregulowanie zawarte w art.29 ust.4a ustawy o VAT ma na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. W ocenie organu oczywistym winno być, iż skoro dostawca zmniejsza będący podstawą opodatkowania obrót, to czynność taka powoduje konieczność zmniejszenia kwoty podatku naliczonego u nabywcy. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę jest wyrazem akceptacji zmiany wartości zawartych na fakturze i uprawnia wystawcę faktury korygującej do wynikającego z niej obniżenia podstawy opodatkowania. Organ podkreślił również, iż potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega dokonaniu nieuzasadnionego i samowolnego obniżenia podstawy opodatkowania u dostawcy. faktura korygująca musi bowiem dotrzeć do nabywcy, który musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Organ wskazał, że ustawodawca nie określił jaką formę ma mieć potwierdzenie, więc należy przyjąć że może mieć formę dowolną. Musi jednak pozwolić jednoznacznie określić, że sprzedawca to potwierdzenie otrzymał. W związku z powyższym w ocenie organu nie jest możliwe dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym zostaje wystawiona przez Wnioskodawcę faktura korygująca, jeśli okres ten nie będzie również okresem, w którym nabywca otrzymał tę fakturę korygującą, co musi wynikać z potwierdzenia jej odbioru przez kontrahenta. Posiadanie takiego potwierdzenia to zdaniem organu warunek bezwzględny.

Pismem z dnia 22 marca 2010 r. strona wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w którym wniosła o zmianę interpretacji indywidualnej z dnia [...] marca 2010 r., zarzucając jej niezgodność z prawem wspólnotowym. Zdaniem Spółki wskazane w interpretacji warunki, niezbędne do obniżenia podstawy opodatkowania, w efekcie uzależniają to prawo od zachowań podmiotów trzecich, takich jak operator pocztowy oraz kontrahent. Regulacja taka jest niezgodna przede wszystkim z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W ocenie strony argumentacja Ministra Finansów pomija nadrzędne zasady proporcjonalności i neutralności podatku od towarów i usług. Strona nie zgodziła się także z interpretacją treści art.90 cyt. Dyrektywy dokonaną przez organ wydający zaskarżony akt.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie w piśmie z dnia 15 kwietnia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w [...] z upoważnienia Ministra Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany powyższej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w kwestii prawa do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktur korygujących.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia [...] maja 2010 r. na interpretację indywidualną Ministra Finansów, strona wniosła o uchylenie zaskarżonej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w całości, zarzucając jej naruszenie przepisów art. 73 oraz art.90 (1) Dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

W uzasadnieniu strona podniosła, że dokonana w zaskarżonej interpretacji wykładnia art.29 ust.4a i 4c ustawy o podatku od towarów i usług jest błędna. Zdaniem strony skarżącej ograniczenie tam zawarte pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa unijnego, które w razie kolizji mają przecież pierwszeństwo przed prawem polskim. Powołane przepisy art. 73 oraz art.90 (1) Dyrektywy 112 nie przewidują warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia doręczenia faktury korygującej jego kontrahentowi w celu skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o wartość tego podatku wynikającą z faktury korygującej. Strona powołując się na bogate w tej kwestii orzecznictwo sądów administracyjnych wskazała, że naruszenie przez podatnika obowiązków formalnych nie może stanowić jedynej podstawy do wprowadzenia ograniczeń naruszających zasadę neutralności podatku VAT.

Zdaniem Spółki art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług narusza zasadę neutralności opodatkowania podatkiem VAT, która oznacza, że przep...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »