Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.09.2010

NSA: O sposobie opodatkowania zestawów (kompletów) wydawniczych decyduje podatnik

W świetle art. 19 ust. 13 pkt 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zw. z punktem 49 załącznika nr 3 do ustawy, w przypadku sprzedaży czasopism wraz z załączonymi do nich dodatkowymi przedmiotami nie ma podstaw do rozciągania regulacji odnoszących się do tych wydawnictw na inne załączone do nich towary, jedynie z tytułu ich łącznej sprzedaży, co oznacza, że - co do zasady - mamy do czynienia ze sprzedażą obejmującą dwa odrębne towary, opodatkowane podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych dla ich przedmiotu (moment powstania obowiązku podatkowego i stawka podatku).

Jedynie w przypadku, gdy pomiędzy czasopismem jako rzeczą główną i dodatkiem jako towarem pomocniczym, zachodzi faktyczna i trwała (stała) więź funkcjonalna, wskazująca, że dodatek musi być używany jako rzecz pomocnicza w stosunku do czasopisma, stanowiąc jego integralną część, i nie prowadzi to do nadużycia prawa, na zasadzie wyjątku od powyższej reguły, dostawę towarów ujętych w ramach tzw. zestawów (kompletów) wydawniczych, należałoby traktować jako jednolite świadczenie do celów stosowania podatku VAT, a więc stosować do niej normy opodatkowania określone dla dostawy mającej charakter zasadniczy (główny).

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (spr.), Sędzia NSA Ryszard Mikosz, Protokolant Anna Rembowska, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2010 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. B. Spółki z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 2502/08 w sprawie ze skargi W. B. Spółki z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 20 maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od W. B. Spółki z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w W. na rzecz Ministra Finansów kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z 20 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2502/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Wydawnictwa B. sp. z o.o. sp. k. w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 20 maja 2008 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług.

1.2. Sąd podał, że pismem z 25 lutego 2008 r. spółka zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług.

W uzasadnieniu przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi ona działalność wydawniczą w zakresie czasopism. Kolportuje czasopisma do ich ostatecznych nabywców przez dystrybutorów będących podatnikami VAT oraz przez system prenumeraty skierowanej zarówno do podmiotów będących podatnikami VAT, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ramach prowadzonej działalności spółka dokonuje dostawy wydawanych przez siebie czasopism z załącznikami, tj. różnego rodzaju towarami wytwarzanymi często metodą inną niż poligraficzna. Zdarza się, że cena czasopisma bez załącznika różni się od ceny tego samego czasopisma z załącznikiem, przy czym spółka nigdy nie dokonuje dostawy samego załącznika bez czasopisma. W związku z powstającymi wątpliwościami co do stawki VAT, jaka powinna być stosowana przy dostawie czasopism z załącznikami spółka - z ostrożności, rozważa opodatkowanie transakcji dostawy omawianych czasopism z załącznikami stawką VAT 22% (w sytuacji gdy ma miejsce dostawa czasopism bez załączników spółka stosuje 7% stawkę VAT).

W oparciu o ww. stan faktyczny spółka zadała pytanie, czy prawidłowe jest jej stanowisko zakładające, że obowiązek podatkowy w VAT w odniesieniu do dostawy czasopism z załącznikami, w sytuacji, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów, powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: "u.p.t.u."), tj. z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni licząc od pierwszego dnia wydania tych czasopism.

1.3. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 20 maja 2008 r. uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wyjaśnił, że w rozpatrywanym przypadku stawkę podatku należy ustalać osobno w odniesieniu do samego czasopisma oraz osobno dla dołączonego do niego gadżetu. Podkreślił, że tylko dostawa czasopisma będzie podlegała, na podstawie art. 41 ust. 2 u.p.t.u. opodatkowaniu stawką VAT 7%, natomiast dostawa dołączonych do tego czasopisma gadżetów opodatkowana będzie stawką właściwą dla tych właśnie gadżetów (jako odrębnych od czasopisma towarów). Ponieważ dostawę każdego towaru w ramach zestawu należy rozpatrywać odrębnie, ze wszelkimi tego konsekwencjami podatkowymi, analogicznie jak w przypadku określenia właściwej stawki podatku należy postąpić także w kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego. W związku z powyższym, organ stwierdził, że jeżeli chodzi o dostawę czasopisma będącego przedmiotem zapytania, podstawę powstania obowiązku podatkowego stanowi przepis art. 19 ust. 13 pkt 3 u.p.t.u., natomiast w stosunku do załączonych do przedmiotowych czasopism gadżetów obowiązek podatkowy powstaje, zgodnie z art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, na zasadach ogólnych.

1.4. Powyższe stanowisko Minister Finansów podtrzymał w odpowiedzi na wystosowane przez spółkę wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie spółka zarzuciła Ministrowi Finansów naruszenie:

- art. 19 ust. 13 pkt 3 u.p.t.u., przez jego niewłaściwą interpretację polegającą na uznaniu, że obowiązek podatkowy z tytułu dostawy czasopism z załącznikami powinien być określany odrębnie dla samych czasopism (zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 3 u.p.t.u.) i odrębnie dla załączników (zgodnie z art. 19 ust. 1-4 u.p.t.u.);

- art. 14c § 1 oraz art. 121 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm., dalej: "O.p.") przez błędne uzasadnienie prawne kwestii objętych interpretacją.

Wnosząc o uchylenie kwestionowanej interpretacji oraz o zasądzenie kosztów postępowania sądowego skarżąca podnosiła, że Minister Finansów niesłusznie uznał, jakoby dla potrzeb ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT czynność dostawy czasopism wraz z załącznikami należało rozpatrywać jako dostawę dwóch odrębnych towarów, w żaden sposób ze sobą niepowiązanych. Zdaniem skarżącej należałoby przyjąć, że transakcja stanowi pojedynczą dostawę złożoną z dwóch ściśle związanych ze sobą elementów, z których jeden - dostawa czasopism - ma charakter dominujący, drugi zaś - załączanie gadżetu - charakter dodatkowy, poboczny, nieodłącznie związany jednakże ze świadczeniem głównym. W konsekwencji właściwym, zdaniem spółki, jest przyjęcie jednolitego podejścia w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w stosunku do dostawy czasopisma z załącznikiem zgodnie z treścią art. 19 ust. 13 pkt 3 u.p.t.u.

W ocenie spółki fakt załączenia towaru do danego czasopisma nie zmienia specyficznego charakteru realizowanych dostaw, a w ramach tych dostaw nadal funkcjonują specyficzne formuły rozliczeń sprzedaży pomiędzy spółką a firmami kolporterskimi.

Jednocześnie uzasadniając zarzut naruszenia przepisów proceduralnych spółka wyjaśniła, że przedmiotem zapytania w ramach wniosku było tylko jedno pytanie dotyczące kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT w odniesieniu do dokonywanych przez nią dostaw czasopism z załącznikami. Tymczasem - w ocenie skarżącej - zarówno w interpretacji jak i w odpowiedzi na wezwanie organ skoncentrował się na kwestii zastosowania odpowiedniej stawki VAT dla towarów, których dostaw dokonuje spółka. Z treści wydanej interpretacji oraz odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wynika, że wnioski przedstawione w zakresie stosowania prawidłowej dla danej transakcji stawki podatku bezpośrednio implikują konsekwencje dla ustalenia właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie tych transakcji, co zdaniem spółki jest nieuzasadnione. Wobec powyższego skarżąca wskazała, że organ naruszył przepis art. 14c O.p. w związku z faktem, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »