Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.08.2010

Orzecznictwo: Renta planistyczna przy wzroście wartości nieruchomości

Teza: Faktyczny sposób wykorzystania nieruchomości przed uchwaleniem planu należy rozumieć w sposób odnoszący do rzeczywistej wartości, jaką nieruchomość ta posiadała zanim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określający aktualne przeznaczenie tej nieruchomości wszedł w życie.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski Sędziowie: Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak (spraw.) Protokolant: Katarzyna Grott po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 marca 2010 r. sprawy ze skargi S. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego I. uchyla decyzje I i II instancji; II. orzeka, iż zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości; III. zasądza zwrot kosztów postępowania od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na rzecz skarżącego w kwocie 5117 (pięć tysięcy siedemnaście) zł.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...]r. nr [...] Wójt Gminy Ś. na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 104 kpa ustalił skarżącemu S. P. jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi W. D. zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Ś. nr [...] z dnia [...] r., to jest działek nr[...],[...], [...], [...], [...],[...] oraz części działek nr [...] i [...], obręb W. D., w wysokości 51.966 zł (pkt 1), a ponadto orzekł, iż uiszczenie wyżej wymienionej opłaty winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, gdy decyzja ta stanie się ostateczna, na konto Urzędu Gminy w Ś. (pkt 2).

W uzasadnieniu organ I instancji podniósł, że w związku ze zbyciem przez S. P. działek nr[...], [...], [...], [...], [...],[...] oraz udziałów w działkach nr [...] i[...] , w dniu [...] r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi W. D.

Wójt Gminy Ś. podał, że po przeprowadzeniu postępowania stwierdzono, iż w planie ogólnym, który stracił moc obowiązującą w dniu [...] r., teren wskazanych działek przeznaczony był pod uprawy polowe (oznaczony na rysunku planu symbolem RP). Zgodnie z planem uchwalonym [...] r., na dzień sprzedaży działki[...], [...], [...], [...],[...], [...], [...] stanowiły tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczone na rysunku planu symbolem 29.MN), a działka nr [...] stanowiła tereny dróg wewnętrznych (oznaczone na rysunku planu symbolem 15.KDW). Organ I instancji stwierdził, że nastąpił wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, który stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jego wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego przed zmianą tego planu lub faktycznego wykorzystania nieruchomości przed jego uchwaleniem. Fakt wzrostu wartości został potwierdzony w operatach szacunkowych wykonanych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego łącznie na 194.940 zł i kwota ta stanowiła podstawę ustalenia wysokości opłaty. Organ wskazał, iż w dniu [...] r. decyzją Wójta Gminy Ś. nr [...] "rentę planistyczną" ustalono na 57.521 zł, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją [...] z dnia [...] r. uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując na uchybienia w operatach szacunkowych oraz konieczność wyjaśnienia faktycznego sposobu użytkowania działek w okresie od [...] r. do dnia wejścia w życie obowiązującego planu.

Stwierdzając, że rzeczoznawca majątkowy wykonał aneksy do operatów szacunkowych zgodnie z uwagami Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a kopie aneksów doręczono stronie i pełnomocnikowi wraz ze stosownymi pouczeniami, organ I instancji podał, że faktyczny sposób użytkowania nieruchomości określono na podstawie wypisów z rejestru gruntów zawierających dane sprzed wejścia w życie planu miejscowego, to jest z dnia [...] r., według którego działka nr [...] stanowiła grunty orne (RII, RIIIa), a działka [...] (numer przed podziałem) pastwiska trwałe i grunty orne (PsII, RII, RIIIa).

Zaznaczając, że dnia [...]r. pełnomocnik strony zakwestionował w całości operaty szacunkowe podając, iż wyceniane działki nie nadawały się do produkcji rolnej, a działki przyjęte do porównania miały większe powierzchnie od wycenianych, Wójt Gminy Ś. podniósł, że grunty będące przedmiotem wyceny sklasyfikowane były jako grunty orne klas II i IIIa oraz pastwiska trwałe, a więc zgodnie z § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) były to użytki rolne. Zgodnie zaś z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) właściciel, w którego władaniu znajdują się grunty obowiązany jest zgłosić właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian, skoro więc właściciel nie dokonał stosownego zgłoszenia, rzeczoznawca do wyceny przyjął dane figurujące w ewidencji gruntów i budynków. Organ podniósł następnie, że stosownie do § 50 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.), do wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej przyjmuje się stan nieruchomości z dnia wejścia w życie planu miejscowego a ceny z dnia zbycia nieruchomości, stąd powierzchnie nieruchomości przyjętych do porównania są podobne do powierzchni działki [...] przed podziałem (według stanu na dzień wejścia w życie planu miejscowego).

Mając na uwadze powyższe organ I instancji uznał, że operaty szacunkowe z aneksami zostały sporządzone zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, z zastosowaniem właściwej metody porównawczej, nieruchomości przyjęte przez rzeczoznawcę do porównania spełniają kryteria określone w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), a zarzuty pełnomocnika są bezzasadne.

Wskazując, że w § 4 przywołanego na wstępie planu miejscowego stawkę procentową służącą naliczeniu "renty planistycznej" ustalono na 30%, Wójt Gminy Ś. przedstawił sposób, w jaki określono kwotę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Organ podał, że dla działki nr [...] wartość nieruchomości wynosiła po uchwaleniu planu 35.800 zł, przed uchwaleniem planu 1810 zł, wzrost wartości nieruchomości wyniósł zatem 33.990 zł, a 30% tej kwoty to 10.197 zł. Dla działki nr [...] kwoty te wynosiły odpowiednio 27.200 zł, 1580 zł, 25.620 zł oraz 7686 zł; dla działki nr[...]– 20.700 zł, 1210 zł, 19.490 zł i 5847 zł; dla działki nr[...]– 39.200 zł, 2280 zł, 36.920 zł i 11.076 zł; dla działki nr[...]– 24.100 zł, 1250 zł, 22.850 zł i 6855 zł; dla działki nr[...]– 24.700 zł, 1270 zł, 23.430 zł i 7029 zł; dla działki nr[...]– 13.100 zł, 1100 zł, 12.000 zł i 3000 zł (udział 5/6); dla działki nr[...]– 1900 zł, 160 zł, 1740 zł i 276 zł (udział ½). Łączna wysokość opłaty wyniosła 51.966 zł.

Odwołując się od powyższej decyzji S. P. wniósł o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez organ I instancji, zarzucając, iż została ona wydana przy błędnie ustalonym stanie faktycznym i na podstawie wadliwego operatu szacunkowego. Biegły przyjął bowiem przeznaczenie terenu w planie, który utracił moc [...]r. Nie uwzględniono faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości przed uchwaleniem nowego planu i nie wykazano, aby skutkiem wejścia w życie planu było faktyczne zwiększenie wartości nieruchomości. W opinii odwołującego się, w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wartość nieruchomości nie wzrosła, gdyż wobec braku planu w okresie od [...]r. do [...]r. faktycznie nieruchomości znajdujące się w W. D. przeznaczane były na cele mieszkaniowe i w ten sposób były wykorzystywane, a zmieniając plan Gmina zaakceptowała ten stan rzeczy. Nie miało to wpływu na wartość nieruchomości. Zdaniem skarżącego, korekta dokonana przez biegłego nie spełnia zaleceń zawartych w poprzednio wydanej decyzji Kolegium, gdyż stanowisko rzeczoznawcy oparte jest na fikcyjnym założeniu, że przedmiotowe działki miały jakąkolwiek użyteczność rolniczą. S. P. zarzucił, że Gmina nie wykazała, iż wzrost wartości nieruchomości był następstwem zmiany planu. W jego opinii, fakt taki nie miał miejsca, gdyż przed zmianą planu nieruchomości podobnej wielkości były sprzedawane na takich samych warunkach, jak po zmianie planu. W opinii odwołującego się, nie potwierdza takiej możliwości powierzchnia działek, rodzaj gruntów, ukształtowanie terenu położenie i sposób użytkowania. Skarżący zaznaczył ponadto, że trudno przyjmować, aby droga była nieruchomością rolną.

Podnosząc, że ewentualne postępowanie w sprawie winno być prowadzone niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, S. P. wywodził, że jeśli Gmina miała takie roszczenia powinna była wszcząć postępowanie w [...] i [...] r. Gmina zaniedbała swoje obowiązki i postępowanie zakończyła dopiero w [...] r., działając tym samym niezgodnie z ustawą i na szkodę stron czynności prawnych. Zdaniem skarżącego, nie powinien być on adresatem decyzji, bo nie jest już właścicielem przedmiotowych działek.

Odwołujący się zarzucił, że § 162 uchwały Rady Gminy Ś. jest sprzeczny z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bowiem w uchwale określono, że stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia jednorazowej opłaty ustala się dla terenów gminnych – 0%, dla terenów pozostałych – 30%. W opinii skarżącego, taki zapis w uchwale jest niezgodny z ustawą i oznacza, że tereny gminne nie są obciążone jakąkolwiek opłatą, podczas gdy ustawa nie pozwala na różnicowanie opłat bądź w ogóle zaniechanie ich pobierania. W uchwale nie sprecyzowano, co należy rozumieć pod pojęciem tereny gminne i tereny pozostałe. Ta wadliwość powoduje – zdaniem skarżącego – niemożność nakładania opłat, gdyż § 162 uchwały Rady Gminy Ś. jest sprzeczny z ustawą.

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., po rozpatrzeniu powyższego odwołania, na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa oraz art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchyliło decyzję organu I instancji w punkcie 1 i w tym zakresie ustaliło S. P. jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, działek nr[...], [...], [...], [...], [...],[...]oraz [...]części działki nr [...] i ½ części działki nr [...] w wysokości 51.951 zł.

W uzasadnieniu organ odwoławczy, powołując się na art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wywodził, że w rozpatrywanej sprawie zostały spełnione przesłanki do ustalenia jednorazowej opł...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »