Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.07.2007

Orzecznictwo: Przychód z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2005 r., sygn. akt I SA/Bd 710/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną przez Halinę i Andrzeja M. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 października 2004 r., nr PB2/4117-151/04, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.

W uzasadnieniu wskazano, że zaskarżoną decyzją organ podatkowy utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2004 r. w przedmiocie określenia A. i H. M. zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. w kwocie 441.471,80 zł.Dyrektor Izby Skarbowej w Toruniu podkreślił, że istota zaistniałego sporu sprowadzała się do kwestii prawidłowości ustalenia dla celów podatkowych momentu powstania i wartości przychodu w związku z wniesieniem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego i objęciem w zamian za ten wkład udziałów spółki. Organ wskazał, że stan faktyczny sprawy nie był sporny i przedstawiał się następująco: w dniu 7 listopada 2001 r. małżonkowie M. zakupili od Gminy B.B. nieruchomość niezabudowaną położoną w L.O., o powierzchni 5,3 ha za cenę 216.140 zł. Następnie w formie aktu notarialnego z dnia 13 grudnia 2001 r. zawarli wraz z dwoma osobami fizycznymi umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą W. sp. z o.o. z siedzibą w B. Zgodnie z umową udziały w kapitale zakładowym spółki pokryli w całości wkładami niepieniężnymi w sposób następujący: H. M. w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci udziału w wysokości 1/2 we współwłasności wskazanej wyżej nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 5.35 ha objęła 1.070 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy, o łącznej wartości 535.000 zł, natomiast A. M., w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci udziału w wysokości 1/2 we współwłasności ww. nieruchomości podobnie objął 1.070 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy, o łącznej wartości 535.000 zł. W dniu 12 marca 2002 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego W. spółka z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców. W związku z ustalonym stanem faktycznym uznano, że organ pierwszej instancji prawidłowo kierując się art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) określił wysokość osiągniętego przez podatników przychodu z kapitałów pieniężnych w wysokości nominalnej wartości udziałów w spółce z o.o. W. w kwocie 1.070.000 zł (po 535.000 zł na każdego z małżonków). Zauważono, że do końca 2000 r. wniesienie aportu w zamian za udziały do spółki z o.o. nie wywoływało skutków podatkowych dla udziałowca, jednakże od 2001 r. do art. 17 ust. 1 u.p.d.o.f. dodano pkt 9, zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Organ odwoławczy podniósł,, że odesłanie przez ustawodawcę do art. 19 u.p.d.o.f., dotyczy możliwości weryfikacji tak ustalonego przychodu, jednakże przepis ten nie precyzuje żadnych kryteriów oceny. Podobnie też ustalone w przepisach k.s.h. zasady wnoszenia, wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych nie zawierają wytycznych co do wyceny aportu. Stąd też przyjęto, że przedmiot aportu powinien zostać wyceniony w wartości godziwej, która odpowiada zwykle wartość rynkowej, a wniesiony wkład niepieniężny nie może być wyceniony poniżej ceny rynkowej. Zauważono, że przepisy k.s.h. nie wymagały też, aby wartość wkładów odpowiadała ich rzeczywistej rynkowej wartości. W ocenie organu odwoławczego, organ pierwszej instancji ustalając przychód z kapitałów pieniężnych prawidłowo przyjął nominalną wartość udziałów ustaloną w umowie spółki i zgłoszoną do rejestru sądowego, nie naruszając przy tym art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm., dalej: o.p.). Za niezasadny uznano również zarzut dotyczący niewłaściwego ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu objęcia przez podatników udziałów w spółce, tj. z dniem rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2002 r., a nie jak twierdziła strona — w dacie przeniesienia własności nieruchomości w roku 2001.

W skardze do sądu skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości zarzucając, że została wydana z naruszeniem art. 120 i 122 o.p. oraz art. 17 ust. 1 pkt 9 i art. 17 ust. 2 w związku z art. 19 u.p.d.o.f. W uzasadnieniu zakwestionowano zasadność uznania za dochód małżonków różnicę pomiędzy ceną nabycia nieruchomości a wartością określoną dla tej nieruchomości jako aportu rzeczowego. Skarżący zarzucili, że ustalenie podstawy opodatkowania nastąpiło z pominięciem postanowień art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f., nakazującym przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 stosować odpowiednio przepisy art. 19 u.p.d.o.f. Zatem ustalanie wysokości przychodów z kapitałów pieniężnych następowało w tym przypadku w taki sam sposób jak ustalanie wysokości przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Postanowienia art. 19 u.p.d.o.f. stosuje się „odpowiednio” ponieważ w przypadku aportu rzeczowego mamy do czynienia z wartością, a nie z ceną zbycia; w obu jednak przypadkach mamy do czynienia z ekwiwalentnym przeniesieniem własności. Tym samym obligatoryjne było zbadanie czy wartość przedmiotu, którego własność jest przenoszona bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej. Jeżeli odbiega, to przychód ten organ określa w wysokości wartości rynkowej. Zarzucono także, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem, iż interwencja organu podatkowego może mieć miejsce wtedy, gdy wniesiony wkład niepieniężny jest wyceniony poniżej wartości rynkowej, ponieważ postanowienia art. 19 u.p.d.o.f. w żadnym przypadku nie upoważniają do zajęcia takiego stanowiska. Organ jest zobowiązany zastosować art. 19 u.p.d.o.f. zawsze, gdy cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, czyli zarówno przy jej zawyżeniu, jak i zaniżeniu. Uzasadniając podjęte stanowisko wojewódzki sąd administracyjny zauważył, ze stan faktyczny w sprawie nie był sporny. Powołując się w związku z tym na treść art. 17 ust. 1 pkt 9 i art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. wskazano, że istotą rozbieżności w stanowiskach organu i skarżących była kwestia, czy ustalenie podstawy opodatkowania przez organy na podstawie art. 17 ust. 2 w związku z art. 19 u.p.d.o.f. powinno następować każdorazowo w przypadku braku uzasadnionej przyczyny wystąpienia ceny odbiegającej znacząco od wartości rynkowej (stanowisko skarżących), czy też tylko wtedy, gdy doszło do zaniżenia ceny poniżej wartości rynkowej, w następstwie czego nastąpiło zmniejszenie zobowiązania podatkowego (stanowisko organów). Zdaniem sądu stanowisko prezentowane przez organy nie znajdowało uzasadnienia w brzmieniu przepisów, bowiem art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. jest adresowany do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Z jego treści nie sposób było „wyprowadzić wniosek, że podmioty te mają możliwość dokonywania weryfikacji wskazanych wartości jedynie w takich sytuacjach, kiedy za...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »