Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.07.2010

Od nieujawnionej pożyczki możesz zapłacić 20-proc. podatek PCC

Jeżeli umowa pożyczki zostanie zawarta pomiędzy osobami z kręgu najbliższych krewnych, do których odsyła hipoteza pkt 2 ust. 5 art. 7 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha), to wobec tych osób nie znajduje zastosowania pkt 1 tego artykułu. Ustalenie zobowiązania podatkowego z zastosowaniem stawki sankcyjnej (20%) na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy dla biorącego pożyczkę od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba lub rodzeństwa, może nastąpić wówczas, gdy przed właściwym organem podatkowym wymienionym w tym przepisie, w trakcie kazuistycznie określonych czynności, biorący pożyczkę powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku stosownego udokumentowania otrzymania pieniędzy.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Mazur, Sędziowie Sędzia WSA Artur Kot /sprawozdawca/, Sędzia WSA Leszek Kobylski, Protokolant Aleksandra Borkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2010 r. sprawy ze skargi K.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych:

1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...];
2) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia się niniejszego wyroku;
3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz skarżącego kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżoną decyzją z [...] listopada 2009 r., po rozpatrzeniu odwołania K. W., (dalej: "skarżący"), Dyrektor Izby Skarbowej w W. (dalej: "organ odwoławczy" lub "Dyrektor IS") utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. (dalej: "organ I instancji" lub "Naczelnik US") z [...] kwietnia 2009 r. Przedmiotem decyzji było określenie skarżącemu zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jako podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia Dyrektor IS wskazał między innymi art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.; dalej: "u.p.c.c.").

2.1. Uzasadniając swoje stanowisko organ odwoławczy przedstawił przebieg postępowania w sprawie oraz powołał się na ustalenia faktyczne dokonane przez organ I instancji w trakcie postępowania podatkowego. Z ustaleń tych wynika, że skarżący zawarł [...] lipca 2008 r. ze swoim bratem P. W. umowę pożyczki w kwocie [...] zł. Łącznie, w maju ([...] i [...]) oraz lipcu ([...] i [...]) 2008 r. skarżący zawarł [...] umów pożyczek z członkami najbliższej rodziny (matką, siostrą i braćmi). Pieniądze, o których mowa w umowach pożyczek, wpłynęły na rachunek bankowy skarżącego, związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Do [...] listopada 2008 r. nie złożył on stosownej deklaracji podatkowej (PCC-3) i nie wpłacił należnego zobowiązania z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższych ustaleń Naczelnik US dokonał w trakcie kontroli podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług. Kontrolujący ustalili [...] listopada 2008 r., że na rachunek bankowy skarżącego wpływały w maju i w lipcu 2008 r. znaczne środki finansowe. Z wyjaśnień podatnika (osoby upoważnionej przez niego do składania wyjaśnień) wynikało, że są to wpłaty z tytułu umów pożyczek. Stosowne umowy, zawarte z członkami najbliższej rodziny, zostały okazane kontrolującym [...] listopada 2008 r. Do tego dnia skarżący nie złożył stosownych deklaracji (PCC-3) i nie wpłacił zobowiązania podatkowego z tego tytułu.

W trakcie kontroli podatkowej przeprowadzonej w dniach [...] i [...] grudnia 2008 r., dotyczącej prawidłowości opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych za okres od [...] stycznia do [...] listopada 2008 r., kontrolujący ustalili, że skarżący [...] listopada 2008 r. złożył deklaracje podatkowe i wpłacił podatek według stawki 2% z odsetkami za zwłokę od [...] czynności cywilnoprawnych (pożyczek) dokonanych [...] i [...] maja oraz [...] i [...] lipca 2008 r. Uznając, że skarżący w toku kontroli podatkowej powołał się na fakt zawarcia umów pożyczek, a należy podatek od tych czynności nie został zapłacony, organ I instancji wszczął [...] postępowań podatkowych, dotyczących poszczególnych pożyczek (czynności cywilnoprawnych). Następnie wydał stosowne decyzje wymiarowe, w tym decyzję dotyczącą określenia skarżącemu zobowiązania podatkowego w kwocie [...] zł od pożyczki zawartej [...] lipca 2008 r. z P.W. (bratem). Zastosował stawkę podatku w wysokości 20%, obniżając podstawę opodatkowania o kwotę wolną od podatku (9.637 zł). Powołał się przy tym na art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c.

2.2. W odwołaniu od tej decyzji skarżący postawił zarzuty naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 126, art. 172 § 1, art. 180 oraz art. 181 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), a także prawa materialnego, tj. art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c.

Uzasadniając odwołanie skarżący podniósł, że w dniu rozpoczęcia kontroli podatkowej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych za okres od [...] stycznia do [...] listopada 2008 r. przedstawił kontrolującym zarówno stosowne deklaracje podatkowe, jak i dowody zapłaty podatku z odsetkami za zwłokę. Podniósł, że podstawą zastosowania stawki sankcyjnej w wysokości 20% nie powinny być ustalenia z kontroli podatkowej dotyczącej VAT, tj. innego zobowiązania podatkowego od tego, o którym mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. Skarżący dodał, że organ I instancji nie zebrał pełnego materiału dowodowego, a naruszając wskazane wyżej przepisy postępowania, nieprawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy. Wskazał przy tym na szereg uchybień kontrolujących. Na tej podstawie podjął próbę podważenia ich ustaleń co do okoliczności i terminu powołania się na umowy pożyczki. Wyjaśnił, że opóźnienie w złożeniu deklaracji oraz uiszczeniu zobowiązania podatkowego związane było z obowiązkami towarzyszącymi rozpoczęciu działalności gospodarczej.

2.3. Utrzymując w mocy decyzję organu I instancji, Dyrektor IS powołał się również na materiał dowodowy zebrany w trakcie postępowania odwoławczego. Stwierdził, że Naczelnik US prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy. Prawidłowo ocenił zebrany w sprawie materiał dowodowy, pod kątem zastosowania art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. Za istotny uznał fakt, że skarżący powołał się na pożyczki w toku kontroli podatkowej, tj. [...] listopada 2008 r., a zobowiązanie z tego tytułu uiścił dopiero następnego dnia. Nie zgodził się ze skarżącym co do tego, że na potrzeby zastosowania art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. organ nie posiada uprawnień do korzystania z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli dotyczącej VAT. Zdaniem Dyrektora IS, skarżący bezpodstawnie twierdzi, że na fakt zawarcia [...] umów pożyczek powołał się [...] listopada 2008 r., tj. po złożeniu stosownych deklaracji i wpłaceniu zobowiązania podatkowego z odsetkami za zwłokę. Wyjaśnił, że stawka sankcyjna w wysokości 20% znajduje zastosowanie na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. wówczas, gdy podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy, a należny podatek od czynności cywilnoprawnych nie został przez niego uprzednio zapłacony. Taka sytuacja wystąpiła zdaniem organu odwoławczego w niniejszej sprawie.

3.1. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się skarżący. Pismem z [...] grudnia 2009 r. wniósł zatem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na ostateczną w administracyjnym toku instancji decyzję organu odwoławczego. Występując o uchylenie zaskarżonej i poprzedzającej ją decyzji, autor skargi postawił zarzuty naru...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »