Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.07.2010

Orzecznictwo: Przy wydawaniu interpretacji organ podatkowy nie może kwestionować stanu faktycznego

Z uzasadnienia: „W orzecznictwie sądowoadministracyjnym prezentowany jest pogląd, który Sąd w niniejszym postępowaniu w pełni podziela, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia interpretacji nie może toczyć się spór co do faktów. Organ podatkowy ma obowiązek przyjąć za wnioskodawcą do oceny prawnej stan faktyczny przez niego przedstawiony. Stanu tego organ nie może kwestionować, weryfikować, czy zmieniać.”

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Barbara Stukan-Pytlowany Sędziowie NSA Jacek Surmacz WSA Małgorzata Niedobylska /spr./ Protokolant sek.sąd. Teresa Tochowicz po rozpoznaniu w Wydziale I Finansowym na rozprawie w dniu 10 czerwca 2009r. sprawy ze skargi "A" S.A. w R. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia [...] listopada 2008r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa, że zaskarżona interpretacja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącej "A" S.A. w R. kwotę 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2008 r. "Z." S.A. z siedzibą w R. (zwana dalej Spółką), zwróciła się do Ministra Finansów o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu od wynagrodzenia za pracę twórczą.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zatrudnia na umowy o pracę pracowników zwanych konstruktorami, efektem pracy których są między innymi utwory rozumiane jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Zgodnie z postanowieniami umów o pracę, autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych przez pracowników, przechodzą na Spółkę z chwilą przyjęcia przez nią tych utworów. Konstruktorzy są twórcami lub współtwórcami w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tworzenie utworów należy do zakresu zadań określonych w umowie o pracę oraz wynikających z zakresu obowiązków przewidzianych dla ich stanowiska.

Funkcjonujący w Spółce system rejestracji czasu pracy, który znajduje oparcie w postanowieniach umowy o pracę, pozwala na wyodrębnienie czasu pracy, który konstruktor wykorzystał na pracę twórczą oraz czasu pracy, w którym wykonywał pozostałe obowiązki. Na koniec miesiąca pracownik w oparciu o dane wynikające z tego systemu składa pracodawcy oświadczenie, w którym wykazuje ilość wypracowanych godzin z podziałem na w/w dwa rodzaje czynności. Tak ustalony wskaźnik pozwala wyliczyć wynagrodzenie, które pracownik otrzymał za prace nad tworzeniem utworów (rozporządzenie prawem) oraz za wykonywanie pozostałych obowiązków. Analogiczny wskaźnik stosuje się do premii i nagród oraz dodatków funkcyjnych. Wynagrodzenie w części dotyczącej pracy twórczej jest przychodem z tytułu korzystania przez konstruktorów z praw autorskich lub rozporządzenia tymi prawami.

W związku z opisanym wyżej stanem faktycznym Spółka sformułowała m.in. pytanie:

Czy na podstawie art.22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: ustawa p.d.o.f.) Spółka jako płatnik ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu do tej części wynagrodzenia konstruktorów, która dotyczy tworzenia przez nich utworów w ramach wypełniania obowiązków wynikających z umów o pracę, tzn. jest przychodem z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami ?

Spółka stanęła na stanowisku, iż ma prawo stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu przy wyliczaniu jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń konstruktorów w części w jakiej to wynagrodzenie dotyczy pracy związanej ze stworzeniem utworów, tzn. jest przychodem z tytułu rozporządzania przez nich autorskimi prawami majątkowymi. Spełnia bowiem warunki wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy o p.d.o.f. tj. konstruktorzy wytwarzają utwory w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę i w tym zakresie są twórcami w rozumieniu w/w przepisu, a prawa majątkowe do utworów zgodnie z tymi umowami, przechodzą na spółkę z chwilą przyjęcia przez nią utworów. Kwestia od jakiej części wynagrodzenia podwyższone koszty mogą mieć zastosowanie jest ustalana w oparciu o system rejestracji czasu pracy, który pozwala spółce ustalić jaka część wynagrodzenia zasadniczego stanowi przychód konstruktora z tytułu dysponowania przez niego prawami autorskimi, a jaka jest zapłatą za wykonywanie przez niego pozostałych obowiązków w ramach umowy o pracę. Zdaniem spółki, przychód osiągnięty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych daje podstawę do naliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów, bez względu na to jaki stosunek prawny łączy autora ze zleceniodawcą przy czym zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodu mogą być odliczone wyłącznie od tej części wynagrodzenia, którą pracownik otrzymuje z tytułu korzystania z praw autorskich.

Minister Finansów - reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach - w interpretacji z dnia [...] listopada 2008 r. (nr ...), uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Uzasadniając swe stanowisko, organ wyjaśnił, iż zgodnie z art. 22 us...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »