Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.06.2010

Nieodpłatne przekazanie towarów

Część wstępna art. 7 ust. 2 ustawy o VAT odnosi się do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne, niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, co oznacza, iż przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika, które zostało dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem przez niego prowadzonym. Ustęp 3 tego przepisu po nowelizacji określa tylko rodzaje towarów, których przekazanie wskazane w ustępie 2, czyli na inne cele niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, zostało wyłączone z zakresu przedmiotowego opodatkowania.

Wyrokiem z dnia 17 marca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2075/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skarg Zakładów F. "U." S. P. z siedzibą w W., uchylił zaskarżone decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 5 października 2007 r. o numerach: <...> w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, jak również poprzedzające je decyzje Naczelnika Drugiego <...> Urzędu Skarbowego w W. z dnia 24 maja 2007 r., stwierdził. Że uchylone decyzje oraz poprzedzające je decyzje nie mogą być wykonane w całości oraz orzekł o kosztach postępowania sądowego.

W uzasadnieniu Sąd I instancji przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania. W tych ramach Sąd wskazał, że pismami z dnia 7 marca 2007 r. oraz 18 czerwca 2007 r. skarżąca spółka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. We wniosku strona przedstawiła, że Spółdzielnia jest producentem produktów farmaceutycznych oraz kosmetyków, lecz nie posiada własnej sieci sprzedaży. Proces dystrybucji odbywa się poprzez hurtownie, które następnie sprzedają produkty aptekom, a te finalnym klientom. Skarżąca w celu intensyfikacji sprzedaży przeprowadza akcje promocyjne skierowane do aptek bądź finalnych nabywców.

Pierwszym rodzajem akcji promocyjnej, kierowanej do aptek, jest sprzedaż pakietowa, w ramach której za zakup tzw. pakietu, czyli zestawu określonych produktów apteka otrzymuje prezenty (np. torby-lodówki, parasole, komplety pościeli czy alkohol). Przedstawiciel hurtowni pobiera prezenty od Skarżącej lub zakupuje je samodzielnie. Prezenty dołączane są do każdego sprzedanego pakietu lub wręczane bezpośrednio przez przedstawiciela na podstawie danych otrzymanych z hurtowni. Skarżąca nie posiada potwierdzeń odbioru prezentów przez apteki, a ich wartość nie jest ujmowana na fakturze wystawianej przez hurtownie aptekom.

Akcja promocyjna kierowana do finalnych nabywców polega na dołączaniu do sprzedawanych w aptekach produktów prezentów dla klientów (np. opakowanie herbaty). Prezenty te są dystrybuowane do aptek przez przedstawicieli handlowych, zaś informacja o przeprowadzanej akcji przedstawiana jest klientom poprzez plakaty reklamowe umieszczane w aptekach. Również w tym przypadku Skarżąca nie posiada potwierdzenia odbioru nagród przez klientów aptek. Wartość nagrody nie jest ujmowana na odrębnej pozycji paragonu fiskalnego wystawianego przez aptekę.

Trzeci rodzaj akcji marketingowej to program lojalnościowy adresowany do aptek. Program ten polega na zbieraniu przez aptekę punktów za sprzedaż określonych produktów Skarżącej. Punkty wymieniane są następnie na nagrody (zastawa stołowa, serwis kawowy, itp.). Realizacja programu lojalnościowego odbywa się według zasad określonych w regulaminie, który określa: organizatora, czas trwania programu; produkty, które pozwalają zdobywać punkty i ilość punktów za określony produkt. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, a fakt przystąpienia jest dokumentowany wręczeniem katalogu i dokonaniem wpisu o dacie przystąpienia. Warunkiem przyznania punktów jest udostępnienie przez aptekę danych dotyczących sprzedaży produktów objętych programem lojalnościowym. Przedstawiciel Skarżącej uzyskane przez apteki punkty wpisuje do katalogu. Każdej nagrodzie odpowiada wskazana w katalogu ilość punktów. Nagroda jest dostarczana do apteki przez przedstawiciela Strony, a potwierdzeniem odbioru jest przekazanie przedstawicielowi Skarżącej katalogu z dokonanymi wpisami. Po wymianie punktów na nagrody, apteka otrzymuje kolejny katalog i może nadal uczestniczyć w programie. Poza punktami za sprzedaż konkretnych produktów apteka może uzyskać tzw. punkty premiowe. Zebrane punkty nie podlegają wymianie na pieniądze, rabaty ani nagrody nie wskazane w katalogu.

Skarżąca wniosła o potwierdzenie, iż we wszystkich w/w przypadkach, tzn. sprzedaży pakietowej, sprzedaży z prezentem dla klienta, jak też wydawania nagród za punkty zdobyte w programie lojalnościowym wartość wydanych nagród odpowiednio aptekom czy klientom finalnym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Uzasadniając swoje stanowisko Strona wskazała, iż zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej: ustawa o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o należny podatek VAT. Zdaniem Strony kwota należna obejmuje całość świadczenia od nabywcy, w tym wartość nagrody, bowiem cena płacona przez nabywcę w ramach sprzedaży premiowej jest ceną odnoszącą się zarówno do towaru jak i nagrody. Nabywca kupując towar, kupuje sobie także nagrodę, a sprzedawca nie żąda dodatkowej opłaty za nagrodę. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że faktura wystawiona przez sprzedającego obejmuje tylko towar, gdyż faktura jest dokumentem o charakterze technicznym. Zdaniem Skarżącej wydając nagrody nie dokonuje ona odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT.

Strona podniosła ponadto, iż z literalnej wykładni art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie towarów jedynie na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Jednocześnie art. 7 ust. 3 stanowi, że w przypadku pewnej grupy towarów tj. "drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek", nawet w przypadku przekazania na cele niezwiązane z przedsiębiorstwem nie podlegają one opodatkowaniu. Strona podkreśliła, że literalna wykładnia prawa podatkowego ogranicza dozwolony zakres interpretacji. Dlatego przepis art. 7 ust. 2 rozumieć należy w ten sposób, że dotyczy on jedynie przekazania na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Natomiast w przypadku przekazania towarów na cele związane z przedsiębiorstwem czynność ta nie jest opodatkowana. Na potwierdzenie swojego stanowiska Strona przywołała literaturę fachową (Leksykon VAT 2007, J. Zubrzycki, Unimex (str. 76, pkt 8 str. 139) oraz VAT Komentarz 2006, T. Michalik (str. 111, pkt 34) oraz orzecznictwo sądowe (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 03.04.2007r., sygn. akt I SA/Wr 152/07).

Postanowieniami z dnia 24.05.2007r. oraz 2.08.2007r. Naczelnik Drugiego <...> Urzędu Skarbowego w W. uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe, a po rozpatrzeniu zażaleń strony Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał powyższe postanowienia w mocy.

Organ odwoławczy nie podzielił przekonania skarżącej, iż w opisywanych przez nią przypadkach przekazanie nagród (prezentów) było nieodpłatne. Wyjaśnił, że jeżeli nagrodą jest towar inny niż przedmiot sprzedaży, to nie można powiedzieć, iż wręczając nagrodę dochodzi do zmniejszenia jednostkowej ceny sprzedawanego towaru poprzez zwiększenie ogólnej ilości sprzedanego towaru, co miałoby miejsce w sytuacji, gdyby po zakupie określonej ilości produktu klient dostawał jako nagrodę ten sam produkt. Organ odwoławczy zaznaczył, że w praktyce jak i w orzecznictwie przyjmuje się, iż dostawa dwóch lub więcej towarów może być dla celów podatku VAT opodatkowana łącznie, z zastosowaniem stawki właściwej dla głównego towaru, ale tylko wtedy, gdy pozostałe dostawy mają charakter uzupełniający w stosunku do dostawy głównej, a całość stanowi jedno nierozerwalne świadczenie. Warunek ten w przedmiotowej sprawie nie jest spełniony, gdyż dostawą główną jest produkt Strony, a dołączony do tego wiodącego produktu towar, stanowiący dla nabywcy nagrodę, nie posiada z nim funkcjonalnego związku. Dyrektor wskazał ponadto, iż w ramach sprzedaży premiowej czy pakietowej występują dwie odrębne czynności, tj: dostawa towaru oraz przekazanie nagrody. Każda z tych czynności winna zostać opodatkowana według właściwych dla siebie zasad. Pierwsza według art. 5 ust. 1 i art. 7 ust, 1, druga zaś na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku VAT.

Dyrektor nie uwzględnił także zarzutu niewłaściwej wykładni art. 7 ust 2 ustawy o podatku VAT. Podniósł, ze zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zacytował art. 7 ust. 2 ustawy o VAT oraz wskazał na art. 7 ust. 3 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1.06.2005r.) - w myśl, którego nie uznaje się za dostawę przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Oznacza to w opinii organu odwoławczego, że jakkolwiek co do zasady dostawa towarów podlega opodatkowaniu jedynie w przypadku, gdy jest dostawą odpłatną, to obok typowej dostawy towarów, ustawodawca również inne czynności uważa za zrównane z dostawą (m.in. wymienione w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku VAT). Czynności te - chociaż niemające cech klasycznej dostawy towarów -uważane są za dostawę, zaś podmiot je wykonujący jest traktowany jakby dokonywał dostawy towarów.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w W. również w świetle regulacji prawa unijnego oraz orzecznictwa ETS nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju nieodpłatne przekazania towarów powinny podlegać opodatko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »