Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.06.2010

Wniesienie akcji do spółki jawnej nie powoduje powstania przychodu

Z uzasadnienia: W myśl art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych (pkt 6 lit. a), a także nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny (pkt 9). W opisanym we wniosku stanie faktycznym brak jest podstaw do zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, bowiem działania, jakie zamierza podjąć strona, nie spowodują u niej powstania przychodu, gdyż transakcja wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci akcji nie stanowi odpłatnego zbycia udziałów (akcji), o którym mowa w tym przepisie.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ludmiła Jajkiewicz, Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Borońska, Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski (sprawozdawca), Protokolant Marta Klimczak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 stycznia 2010 r. sprawy ze skargi J. A. na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 9 lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
II. orzeka, że akt wymieniony w pkt I nie podlega wykonaniu,
III. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę [...] (słownie: [...]) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przystępując do rozstrzygania Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy j/n. J. A. (dalej: wnioskodawczyni, autorka wniosku, strona, skarżąca) wystąpiła z wnioskiem o udzielenie indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wniosek dotyczył podatku dochodowego od osób fizycznych, a mianowicie kwestii, czy wniesienie do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci akcji spowoduje u niej, jako osoby fizycznej, powstanie przychodu podatkowego? Z zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że strona - w celu prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na zakupie inwestycyjnym nieruchomości - zamierza wraz z mężem utworzyć spółkę jawną. Tytułem wkładu do tej spółki planuje wnieść akcje innej spółki, które są wyłącznie jej własnością (nie stanowią majątku wspólnego małżonków, nie są także objęte inną formą współwłasności). Mąż strony, jako wkład do spółki jawnej, wniesie - stanowiące również tylko jego własność - akcje tej samej spółki co ona. Liczba wnoszonych do spółki jawnej przez małżonków akcji (wartość nominalna) będzie różna, natomiast udział w zyskach równy.

Wyrażając własne stanowisko w sprawie wnioskodawczyni, wskazując na brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej: u.p.d.f.), stwierdziła, iż wniesienie - w formie wkładu niepieniężnego - akcji do spółki jawnej nie spowoduje u niej powstania przychodu podatkowego, albowiem działanie to nie stanowi odpłatnego zbycia akcji, gdyż nie pociąga za sobą otrzymania przez stronę zapłaty oraz że spółka jawna, do której mają być wniesione akcje, nie posiada osobowości prawnej.

Minister Finansów, działając przez Dyrektora Izby Skarbowej w P., w interpretacji indywidualnej z 9 lipca 2009 r. (nr [...]), stanowisko wnioskodawczyni uznał za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu, przywołując treść art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 7 a także art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a/ u.p.d.f. organ podatkowy stwierdził, że wniesienie akcji stanowi przeniesienie ich własności na spółkę osobową, za które stronie przysługuje wkład (udziały) w tej spółce o określonej wartości. Wskazał, iż kwota odpowiadająca wartości tego wkładu będzie przychodem podatkowym, natomiast koszt uzyskania przychodu będą stanowiły wydatki poniesione na nabycie wniesionych do spółki jawnej akcji. Nie godząc się z interpretacją, strona wezwała organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa i zmiany zajętego stanowiska.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Minister Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji.

W skardze, podtrzymując stanowisko wyrażone we wniosku oraz wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji. Interpretacji tej zarzuciła naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a/ u.p.d.f. przez niewłaściwe jego zastosowanie w wyniku błędnej wykładni tego przepisu polegającej na uznaniu, że pojęcie odpłatnego zbycia akcji, o którym mowa w w/w przepisie, obejmuje wniesienie akcji do spółki jawnej w formie wkładu niepieniężnego. W uzasadnieniu strona wskazała, iż poddana ocenie prawnej czynność faktyczna nie stanowi odpłatnego zbycia akcji, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »