NSA: Zasady opodatkowania zależą od daty nabycia nieruchomości

Z uzasadnienia: Dla ustalenia, który z reżimów prawnych w przedmiocie opodatkowania przychodu (dochodu) ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych znajduje w sprawie zastosowanie, decyduje data nabycia tych nieruchomości albo praw. Podatnicy dokonujący sprzedaży nieruchomości lub praw wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych przed 31 grudnia 2006 r. objęci byli reżimem prawnym sprzed 1 stycznia 2007 r. zarówno w odniesieniu do wysokości podatku, sposobu rozliczenia oraz zasad korzystania ze zwolnień (ulg podatkowych).

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia del. WSA Jarosław Trelka, Protokolant Dorota Żmijewska, po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2010 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 października 2008 r. sygn. akt I SA/Gl 586/08 w sprawie ze skargi Z. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 23 kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach,
2) zasądza od Z. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. kwotę 1360 (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 23 kwietnia 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w K. uchylił w całości Decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia 8 stycznia 2008 r., odmawiającą Z. K. (skarżącemu) zwrotu nadpłaconego podatku z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, i orzekł co do istoty sprawy stwierdzając nadpłatę w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w wysokości 8.000 zł.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że skarżący pismem z dnia 31 października 2007 r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku w kwocie 15.999 zł z tytułu ulgi meldunkowej przy sprzedaży mieszkania. We wniosku skarżący podał, że w dniu 20 sierpnia 2007 r. wraz z małżonką zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabytego w dniu 11 sierpnia 2006 r., w którym małżonkowie zamieszkiwali od 22 sierpnia 1975 r. do 27 sierpnia 2007 r. Kwota podatku z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości została wpłacona w dniu 29 sierpnia 2007 r. w [...] Urzędzie Skarbowym w K.

Dyrektor Izby Skarbowej podał, że strona wykazując w odwołaniu od decyzji organu I instancji powołała się na dodany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 217, poz. 1588) art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a - d. Zdaniem skarżącego z przywołanego przepisu nie wynikało, że termin należało liczyć od dnia nabycia lokalu lub od dnia 1 stycznia 2007 r. Strona wyjaśniła, iż lokal był od dnia 16 lipca 1975 r. do dnia 30 kwietnia 1993 r. mieszkaniem zakładowym. W dniu 1 lipca 1993 r. budynek mieszkalny, w którym usytuowane było mieszkanie, został przekazany nieodpłatnie spółdzielni mieszkaniowej, a następnie w dniu 17 lipca 2006 r. ustanowione zostało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które w dniu 11 sierpnia 2006 r. przekształcono w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Organ II instancji powołał art. 72 § 1 pkt 1, art. 73 § 1 pkt 1, art. 75 § 1 i § 2 pkt 1 lit. b oraz art. 75 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz.60 ze zm., dalej Ord.pod.), treść art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, art. 10 ust. 8 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej u.p.d.o.f.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 19 ust. 1, i art. 28 ust. 2 oraz 2 a u.p.d.o.f. i stwierdził, że podatek od przychodu ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Wyjaśniono, że zasada powyższa nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f., którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e) ustawy podatkowej. Dyrektor Izby Skarbowej podał, że z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż w dniu 20 sierpnia 2007 r. małżonka podatnika, działająca w imieniu własnym oraz za zgodą małżonka dokonała sprzedaży przysługującego im w ustawowej wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i zwrócił uwagę na treść art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej zauważył także, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazując, iż małżonkowie winni byli odrębnie, w równych częściach, na imię i nazwisko każdego z nich, opodatkować przychód uzyskany z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz stwierdzając konieczność złożenia przez podatnika korekty deklaracji PIT-23, przyznał, że podatnik uiścił świadczenie publicznoprawne w kwocie wyższej niż należna, a tym samym stwierdził o istnieniu nadpłaty w tym podatku kwocie 8.000 zł.

W skardze na powyższą decyzję, skarżący podniósł zarzut naruszenia art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c u.p.d.o.f. poprzez jego niezastosowanie w sprawie oraz błędną wykładnię art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wobec tych zarzutów wniesiono o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »