Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.05.2010

Zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię nie może służyć podważeniu ustaleń faktycznych

1. Podkreślić przede wszystkim należy, iż aby zarzut naruszenia przepisów postępowania odniósł skutek pożądany przez stronę składającą skargę kasacyjną, winna ona wykazać, iż naruszenie to jest na tyle istotne, iż mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
2. Z żadnej części uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie można jednak wysnuć wniosku, iż Sąd uznał istnienie oszczędności na początek badanego roku podatkowego za nieistotne. Przeciwnie, jego treść wskazuje na to, iż uwzględnienie ich przy wyliczeniu wysokości przychodu pochodzącego ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach było zgodne z prawem.
3. Zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię nie może jednak służyć podważeniu ustaleń faktycznych.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie o sygn. I SA/Sz 681/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Krzysztofa Ć na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 1 sierpnia 2007 r. nr DPB/PB-2.37-411804-4/06 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów.

Powołaną wyżej decyzją organ odwoławczy po rozpatrzeniu odwołania Krzysztofa Ć od decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 21 lipca 2006 r. odmawiającej uchylenia decyzji z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie 189 444,80 zł od dochodów w kwocie 252 593,00 zł nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Dyrektor wskazał, że podstawę wydania decyzji z 14 listopada 2005 r. stanowiły ustalenia postępowania podatkowego, w toku, którego stwierdzono, że Krzysztof Ć w 1999 r. poniósł wydatki w łącznej kwocie 2 885 082,95 zł na nabycie lokalu użytkowego położonego w S przy ul. O, nabycie i adaptację dobudowanego pomieszczenia w budynku położonym w S przy ul. O, nabycie lokalu użytkowego położonego w S: przy ul. K, nabycie lokalu użytkowego położonego w S przy ul. M, nabycie udziału do #189; części w wieczystym użytkowaniu nieruchomości zabudowanej położonej w T przy ul. O, dodatkowe koszty związane z ww. transakcją, zaliczki na podatek dochodowy zapłacone w 1999 r. w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, składki na ubezpieczenie zdrowotne, darowiznę, na odpłatne świadczenia zdrowotne, koszty bieżącego utrzymania, ustalone w oparciu o dane statystyczne GUS , zakup środków trwałych w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, spłatę kredytu zaciągniętego w Banku P S.A. Oddział w S, na podstawie umowy z dnia 19 kwietnia 1999 r. nr 26/99 i kredytu zaciągniętego w Banku P S.A. Oddział w S na podstawie umowy z dnia 19 kwietnia 1999 r.

Tak ustalone wydatki nie obejmowały rat kredytowych zapłaconych przez stronę w badanym roku z tytułu kredytu zaciągniętego w 1998 r. na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w S przy pl. Z, bowiem organ podatkowy nie dysponował wiedzą na ten temat.

W badanym roku podatkowym podatnik uzyskał przychody w łącznej kwocie 2 632 490,39 zł z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej w firmie B odpisów amortyzacyjnych, kredytu uzyskanego w badanym roku w Banku P S.A. Oddział w S w wysokości 693 000 DEM na podstawie umowy nr 25/99 i kredytu uzyskanego w badanym roku w Banku P S.A. Oddział w S w wysokości 350 000 DEM na podstawie umowy nr 26/99.

Z uwagi na to, iż podatnik w toku prowadzonego postępowania nie wskazał jako źródła finansowania wydatków poniesionych w 1999 r. zasobów finansowych zgromadzonych do 1 stycznia 1999 r. organ pierwszej instancji odstąpił od ustalenia ich stanu.

W konsekwencji powyższych ustaleń Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie uznał, że kwota dochodów podatnika nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów wynosi 252 592,56 zł i decyzją z dnia 14 listopada 2005 r. ustalił podatek dochodowy od tego dochodu w wysokości 75% w kwocie 189 444,80 zł. Strona nie wniosła od niej odwołania.

Pismami z 17 lutego i 10 kwietnia 2006 r. skierowanymi do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie Krzysztof Ć wniósł o wznowienie postępowania podatkowego w przedmiotowej sprawie, wskazując jako przesłankę okoliczności, o których mowa w, art. 240 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej jako O.p.).

Mając na uwadze powyższe, organ I instancji wznowił postępowanie podatkowe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. W toku tego postępowania podatnik wskazał okoliczności, które -w jego ocenie -mogły mieć wpływ na wynik rozstrzygnięcia, jednak w konsekwencji pozbawienia go możliwości brania udziału w postępowaniu, składania dowodów, wyjaśnień oraz wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, nie były wzięte pod uwagę. Zdaniem strony, organ błędnie przyjął, iż na dzień 31 grudnia 1998 r. podatnik nie posiadał zasobów finansowych, dowodem na ich posiadanie są dochody z działalności gospodarczej wykazane w składanych zeznaniach podatkowych, znajdujących się w aktach sprawy. Na poparcie podnoszonych przez siebie okoliczności podatnik złożył następujące dokumenty: umowę nr 32/98 o pożyczkę w E zawartą dnia 19 sierpnia 1998 r. z F S.A. Oddział w S, umowę najmu lokalu użytkowego zawartą dnia 1 września 1998 r. z C SA, pismo z dnia 30 września 1998 r. w sprawie kaucji w związku z zawartą umową najmu, umowę nr 17/99 o kredyt w rachunku bieżącym zawartą 22 marca 1999 r. z Bankiem P S.A. Oddział w S, porozumienie w sprawie przekazania kaucji z dnia 2 kwietnia 1998 r. dotyczące umowy najmu lokalu w S ul. K umowę nr 2 V /99 o pożyczkę w E VIP zawartą w dniu 10 listopada 1999 r. z Bankiem S.A. Oddział w S.

Po dokonaniu analizy akt sprawy oraz złożonych dodatkowo dokumentów Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie decyzją z 21 lipca 2006 r., odmówił uchylenia decyzji ostatecznej uznając, że wprawdzie przesłanka wznowienia postępowania powołana przez skarżącego nie wystąpiła, jednak złożone przez podatnika nowe dowody pozwoliły na stwierdzenie zaistnienia przesłanki do wznowienia postępowania podatkowego określonej w art. 240 § 1 pkt 5 O.p. Dowody te istniały w dniu wydania decyzji ustalającej podatek dochodowy za 1999 r. i nie były znane organowi podatkowemu. Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał jednakże, że z uwagi na treść art. 245 § 1 pkt 3 lit b O.p. organ zobowiązany był wydać decyzję odmawiającą uchylenia decyzji dotychczasowej, gdyż wydanie nowej decyzji, orzekającej co do istoty sprawy było niemożliwe z uwagi na upływ terminu przewidzianego w art. 68 § 4 O.p.

Krzysztof Ć złożył odwołanie od tej decyzji, wnosząc o jej o uchylenie w całości i w tym zakresie orzeczenie, co do istoty sprawy. Skarżący wskazał, że dokumenty będące w posiadaniu organu potwierdzają, że posiadał on o wiele więcej środków finansowych niż to przyjął organ podatkowy I instancji.

Na zlecenie organu odwoławczego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przeprowadził uzupełniające postępowanie dowodowe, w trakcie, którego między innymi wezwano stronę do udzielenia informacji dotyczącej dokonanych w 1999 r. spłat kredytu zaciągniętego w 1998 r. w P S.A. Grupa P S.A., wszystkich posiadanych do końca 1999 r. włącznie, rachunków bankowych i lokacyjnych, a także obrotów na tych rachunkach oraz rachunku prowadzonego przez Bank S.A. Oddział w S w zakresie otrzymanej pożyczki w E z uwzględnieniem wysokości środków uruchomionych przez Bank, dotyczących wysokości środków zainwestowanych w związku z nabyciem papierów wartościowych oraz wysokości dochodów uzyskanych z tego tytułu do końca 1999 r., posiadanych oszczędności według stanu na koniec 1998 r. i ich udokumentowania z uwzględnieniem źródeł pochodzenia, o ile stanowiły źródło finansowania poniesionych w 1999 r. wydatków, jak również rzeczywistego wyniku finansowego osiągniętego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Skarżący ograniczył się do wskazania, że posiadał środki w wysokości wynikającej z decyzji z dnia 14 listopada 2005 r., oraz oświadczył, iż zbędne są jakiekolwiek inne wyjaśnienia. Do pisma dołączył kopię wyciągu bankowego z dnia 19 listopada 1998 r., kopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 67 142,25 zł, oświadczenie o posiadaniu na dzień 1 stycznia 1999 r. około 100 000 zł w gotówce z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, kopię wyciągów bankowych wskazujących salda rachunków kredytowych podatnika na dzień 31 grudnia 1998 r. oraz na dzień 31 grudnia 1999 r., kopię bankowej noty memoriałowej, dotyczącej uruchomienia w dniu 9 lipca 1998 r. kredytu walutowego w wysokości 40 000 USD oraz kopię umowy kredytowej nr 41-137-7/98, dotyczącej powołanego kredytu wraz z aneksami.

W toku postępowania odwoławczego ustalono również wysokość wpłaconego przez skarżącego w latach 1995-1999 podatku od towarów i usług i kwotę tę uwzględniono po stronie wydatków stwierdzając, że podatek ten nie został mu zwrócony.

Na podstawie zgromadzonych dowodów organ odwoławczy ustalił stan środków podatnika na dzień 1 stycznia 1999 r., uwzględniając dochody oraz wydatki od 1993 r.(podatnik nie przedłożył dowodów potwierdzających wysokość wcześniej uzyskanych dochodów). Nie negując, iż podatnik mógł w latach 1993–1998 gromadzić jakieś oszczędności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że wysokość wydatków strony w badanym okresie, w szczególności dotyczących zakupu nieruchomości, nakazuje uznać, że dochody generowane z prowadzonej działalności musiały być na bieżąco wydatkowane. Ponadto Krzysztof Ć wielokrotnie wzywany do wykazania rzeczywistych dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności do wezwań tych nie stosował się, odwołując się jedynie do posiadanych już przez organ dokumentów lub ograniczając do twierdzeń o niewątpliwym posiadaniu środków wystarczających do sfinansowania wydatków w 1999 r.

W związku z tym organ odwoławczy mając na uwadze, że przychody oraz wydatki podatnika w poszczególnych latach, w okresie 1993-1998, ujmowane były w podatkowej księdze przychodów i rozchodów metodą kasową, a także po uwzględnieniu informacji wynikających z zeznań złożonych przez podatnika, decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 19 grudnia 2003 r., formularzy PIT-5 złożonych przez podatnika za 1995 r. (z uwagi na brak zeznania rocznego), stanął na stanowisku, iż podatnik osiągnął w poszczególnych latach faktyczny dochód z prowadzonej działalności oraz innych źródeł w wysokości 146 474,12 zł, przychód stanowiła kwota 780 528,45 zł, natomiast łączna suma wydatków ( w tym podatku VAT) stanowiła kwotę 624 746,60 zł.

Po dokonaniu analizy osiągniętych przez skarżącego przychodów oraz poniesionych wydatków w latach 1993-1998 przyjęto, iż podatnik na dzień 1 stycznia 1999 r. mógł dysponować kwotą oszczędności z lat poprzednich w łącznej wysokości 155 781,85 zł stanowiącej różnicę sumy uzyskanych w latach 1993-1998 przychodów (780 528,45 zł) oraz poniesionych w tym okresie wydatków (624 746,60 zł). Na powyższą kwotę składały się głównie uzyskany przez podatnika dnia 8 lipca 1998 r. kredyt walutowy w wysokości 138 032 zł (40 000 USD) oraz kwota kaucji wpłaconej na konto podatnika dnia 19 listopada 1998 r. (67 142, 25 zł). Przychody uzyskane przez Krzysztofa Ć w 1999 r. stanowiły kwotę 2 787 980,21 zł i składały się na nie dochód uzyskany w ramach działalności gospodarczej (125 623,36 zł), odpisy amortyzacyjne dokonane przez podatnika w 1999 r. (234 955,17 zł), kredyty w wysokości 693 000 DEM (1 517 948 zł) i 350.000 DEM (766 640zł), kredyt obrotowy w rachunku bieżącym ( 135.994,32 zł wykorzystanego debetu), pożyczka w eurokoncie według stanu na koniec 1999 r.( 6.819,36 zł). Wobec odmowy złożenia przez podatnika jakichkolwiek dowodów, dla potrzeb niniejszego postępowania wielkość dochodu uzyskanego w badanym roku z tytułu działalności gospodarczej przyjęto w wysokości wynikającej z decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. ,po skorygowaniu jej o wielkość dokonanych przez podatnika w badanym roku odpisów amortyzacyjnych (234 955, 17 zł), które nie stanowią faktycznie poniesionych wydatków, a tym samym winny zostać ujęte po stronie przychodów badanego roku.

Po stronie przychodów badanego roku uwzględniono kwoty rzeczywiście wykorzystanego kredytu na koniec 1999 r., w tym kwotę (21 998,64zł), wynikającą z wyliczenia zawartego w pismach podatnika z dnia 10 października 2006 r. oraz z 11 czerwca 2007 r.

Wysokość wydatków w roku 1999 Dyrektor Izby Skarbowej ustalił na 3 224302,87 zł, uwzględniając w niej wpłaty podatku VAT w wysokości 81 404 zł.

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »