Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.05.2010

Orzecznictwo: Autor uchylonej decyzji może ponownie rozpatrywać tę samą sprawę

W Ordynacji podatkowej nie ma normy prawnej zakazującej uczestnictwa w postępowaniu organu pierwszoinstancyjnego przy ponownym rozpoznaniu sprawy pracownika tego organu, który brał udział w wydaniu uchylonej decyzji.
Nie podlega zatem wyłączeniu od załatwienia sprawy pracownik organu podatkowego I instancji upoważniony (na podstawie art. 143 § 1 O.p.) przez organ podatkowy do załatwiania spraw w jego imieniu w przypadku uchylenia decyzji przez organ odwoławczy i przekazania temu organowi sprawy do ponownego rozpatrzenia. W takiej sytuacji sprawa załatwiana jest ponownie, od nowa przez organ I instancji i może - na żądanie strony - podlegać ponownej kontroli instancyjnej w pełnym zakresie.

Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2008 r. sygn. akt I SA/Bd 705/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Barbary M... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 sierpnia 2007 r., którą organ ten utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, wydaną w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r.

Podatniczka w zeznaniu rocznym wykazała nadpłatę w podatku w wysokości 1,02 zł, natomiast organ podatkowy I instancji, który informację o zaniżeniu dochodu z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po ponownym rozpoznaniu sprawy, określił zobowiązanie z wymienionego tytułu w wysokości 626 zł, uwzględniając wysokość faktycznie otrzymanego w roku podatkowym przez podatniczkę wynagrodzenia za pracę (w informacji PIT-11 dane te nie były zgodne z rzeczywistością).

Organ odwoławczy nie uwzględnił odwołania podatniczki, w którym wywodziła, że składając zeznanie roczne bazowała na informacji PIT-11, sporządzonej przez pracodawcę, z której wynikała wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Organ odwoławczy zauważył, że skarżąca była pouczona -przed wszczęciem postępowania podatkowego o możliwości samodzielnego złożenia korekty zeznania w związku z wykryciem błędów w deklarowaniu dochodów do opodatkowania, z czego jednak nie skorzystała, w konsekwencji organ podatkowy I instancji wydał decyzję określającą zobowiązanie, do czego był zobowiązany na podstawie art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja - podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176).

W skardze do WSA podatniczka powoływała się na działanie w zaufaniu do informacji pracodawcy przekazywanych na drukach PIT-11 o wysokości uzyskiwanego dochodu. Zwróciła uwagę na różne wersje w obliczeniu podstawy opodatkowania, które wystąpiły w toku dwukrotnego rozpoznania sprawy w toku instancji. W piśmie procesowym złożonym w WSA podniosła ponadto zarzut naruszenia art. 130 § 1 pkt 6 w zw. z art. 143 Ordynacji podatkowej w związku z tym, że decyzję utrzymaną w mocy, zaskarżoną do Sądu decyzją odwoławczą wydała ta sama osoba, która wydała decyzję następnie uchyloną w trybie art. 233 § 2 O.p.

Dyrektor Izby Skarbowej wnosił o oddalenie skargi, przedstawiając argumentację o prawidłowości zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oceniając zaskarżoną decyzję z punktu widzenia jej zgodności z prawem stwierdził, że decyzja ta nie narusza prawa, wobec czego na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej P.p.s.a., orzekł o oddaleniu skargi.

Sąd zauważył, że z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że w 2002 r. skarżąca pozostawała w stosunku pracy. W wyroku z dnia 12 lipca 2006 r. Sąd Rejonowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, ustalając wynagrodzenie jakie powinna otrzymywać skarżąca, oparł się na zestawieniu wynagrodzenia sporządzonym przez stronę - jak podkreślono - wyższego niż wynikające z listy płac i niekwestionowanego przez skarżącą oraz opinii biegłego z dziedziny księgowości (k. 34 i 35 akt administracyjnych). Również w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa sporządzonym przez powyższy Sąd stwierdzono, że Barbara M... z tytułu zatrudnienia uzyskiwała dochód wyższy niż wykazywany w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (k. 57 akt administracyjnych). Porównując wynagrodzenie netto otrzymane przez stronę wg wyroku Sądu z wynagrodzeniem netto otrzymanym wg PIT- 11 organ podatkowy I instancji wykazał różnicę zaniżonego przez skarżącą przychodu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 12 ust. 1 tej ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W świetle powyższych uregulowań w przypadku stosunku pracy przychodami są otrzymane pieniądze. Z akt sprawy wynika, że skarżąca w 2002 r. faktycznie otrzymała Wynagrodzenie wyższe niż wykazała w zeznaniu rocznym. Fakt ten nie jest kwestionowany przez stronę. Istotne dla sprawy okoliczności faktyczne zostały przez organy podatkowe wyjaśnione. Żądanie uchylenia decyzji i przeprowadzenia postępowania dowodowego na okoliczności związane z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa skarbowego, jest pozbawione podstaw.

Sąd podzielił pogląd organu odwoławczego, że informacja wynikająca z PIT-11 nie zwalnia podatnika od obowiązku prawidłowego wypełnienia zeznania podatkowego. Również okoliczność, że skarżąca nie wiedziała, jakie są jej realne dochody n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »