Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.04.2010

Orzecznictwo: Zlikwidowana spółka cywilna ma prawo do zwrotu VAT

Z uzasadnienia: Dla potrzeb wykreowania obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu likwidacji działalności gospodarczej przyjmuje się, że spółka cywilna - pomimo jej formalnej likwidacji - zachowuje status podatnika w stosunku do zobowiązań podatkowych powstałych, gdy spółka cywilna nie jest już podatnikiem. Skoro tak, to tym bardziej należy dopuścić możliwość rozliczenia podatku od towarów i usług za okres prowadzonej przez spółkę cywilną działalności.

SENTENCJA

Dnia 13 kwietnia 2010 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Agnieszka Jakimowicz (sp r.), Sędzia: WSA Ewa Michna, Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski, Protokolant: Aleksandra Osipowicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2010 r., sprawy ze skargi J. S., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 16 października 2006 r. Nr [...], oraz ze skargi J. S., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 16 października 2006 r. Nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie zwrotu podatku VAT za styczeń 2006 r.:

I. uchyla zaskarżone postanowienia oraz poprzedzające je postanowienia organu I instancji,
II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz J. S. koszty postępowania w kwocie 357, 00 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) oraz na rzecz J. S. koszty postępowania w kwocie 340,00 zł (trzysta czterdzieści złotych 00/100).

UZASADNIENIE

Postanowieniami z dnia 16 października 2006 r. o nr [...] oraz nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej po rozpoznaniu zażalenia pełnomocnika J.S. oraz J. o utrzymał w mocy postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego datowane na dzień 21 sierpnia 2006 r. i oznaczone jednym nr [...], na mocy którego organ odmówił zlikwidowanej spółce cywilnej "D" J. i J. S. wszczęcia postępowania w sprawie dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie 3.335 zł, wynikającej z korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2006 r.

Organy ustaliły, iż przedmiotowa spółka została zlikwidowana z dniem 28 lutego 2006 r., co zostało potwierdzone zgłoszeniem wspólników spółki o zaprzestaniu w tej dacie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (druk VAT-Z), zgłoszeniem aktualizacyjnym NIP-2, uchwałą wspólników o likwidacji spółki oraz dokumentami wydanymi przez organy ewidencyjne informujące o likwidacji działalności przedmiotowej spółki cywilnej "D" J. i J. S.

Pismem z dnia 26 lipca 2006 r. wspólnicy byłej spółki "D" J. i J. S. wnieśli o dokonanie zwrotu na konto bankowe spółki kwoty 3.335 zł, wynikającej z rozliczeń podatkowych w podatku od towarów i usług.

Odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym organy obydwu instancji powołały się na treść art. 165a § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Z art. 133 cytowanej ustawy wynika natomiast, że stroną w postępowaniu jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110-117 tej ustawy, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy.

Organy podatkowe stanęły na stanowisku, że wnioskodawcy J. i J. S. jako byli wspólnicy zlikwidowanej spółki, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, nie posiadają w niniejszej sprawie przymiotu strony. Również w momencie składania deklaracji, a więc w dniu 16 marca 2006 r. spółka już nie istniała, a zatem nie mogła wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku od towarów i usług. Po rozwiązaniu spółki cywilnej przestaje bowiem istnieć strona mogąca występować w postępowaniu podatkowym, a jej byli wspólnicy nie są jej następcami prawnymi.

Dodatkowo, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej nie jest prawidłowe prezentowane przez strony stanowisko, zgodnie z którym przysługuje spółce zwrot podatku, gdyż w dacie składania korekty deklaracji VAT-7 spółka nie była wykreślona z rejestru podatników, co nastąpiło zgodnie z treścią art.. 96 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z chwilą złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu działalności na druku VAT-Z, a ten został złożony dopiero w dniu 29 marca 2006 r. Organ zaznaczył, że skutkiem złożenia zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT-Z jest wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT, a wykreślenie następuje z dniem określonym w zawiadomieniu VAT-Z. Od dnia określonego w tym zawiadomieniu podatnik nie jest już zarejestrowanym podatnikiem VAT. W sytuacji spółki "D" jest to dzień 28 lutego 2006 r.

Na powyższe postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej obydwaj byli wspólnicy wnieśli skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, zarzucając naruszenie przepisów prawa, a w szczególności art. 87 ust. 1 i art. 96 ust. 6 ust o podatku od towarów i usług oraz art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniach skarg wskazano m. in., że przepisy zezwalają na składanie korekt deklaracji VAT nawet podatnikom wykreślonym z rejestru płatnika VAT w sytuacji, gdy korekta dotyczy okresu, w którym dany podmiot był czynnym podatnikiem, dokument VAT-Z, stanowiący podstawę wykreślenia z rejestru został złożony dopiero w dniu 29 marca 2006 r., a zatem od tej daty winien wywoływać skutki prawne, a więc w chwili składania korekty deklaracji były podstawy do wprowadzenia jej do systemu, skoro podatnik nie był wykreślony z rejestru, doszło do naruszenia przepisu art. 14 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług stanowiącego, że jeżeli z rozliczenia końcowego wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, podatnikowi przysługuje prawo do jej bezpośredniego zwrotu w terminie ustawowym. Skarżący wskazali także, że decyzja o likwidacji spółki nie oznacza całkowitego zaprzestania jej działania, sam proces likwidacji wymaga wykonania szeregu czynności urzędowych wynikających z obowiązujących przepisów. Wówczas wspólnicy uzyskują prawo rozporządzania swoimi udziałami w rzeczach i prawach, które poprzednio przysługiwały spółce. Okoliczność ta winna być uwzględniona przy ocenie legitymacji byłych wspólników do zainicjowania postępowania podatkowego w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług.

W konsekwencji skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonych postanowień, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2006 roku.

W odpowiedziach na skargi Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie skarg.

Wyrokiem z dnia 24 maja 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 1910/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po uprzednim połączeniu na rozprawie do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia obydwu spraw, skargi oddalił. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd I instancji stwierdził, powołując się na przepisy art. 133 Ordynacji podatkowej i art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, że status podatnika w podatku od towarów i usług przysługuje spółce cywilnej, ale zachowuje go ona tak długo, dopóki nie ulegnie rozwiązaniu i wykreśleniu z rejestru podatników podatku od towarów i usług. Według Sądu likwidacja spółki cywilnej "D" z dniem 28 lutego 2006 r. wywołała ten skutek, że przestała ona być podatnikiem na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym zlikwidowana spółka cywilna nie mogła podejmować czynności prawnie skutecznych na gruncie prawa podatkowego, nie mogła więc także skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 87 ust. 1 cytowanej ustawy, w świetle którego, to podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub do żądania zwrotu różnicy podatku w sytuacji gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego. Sąd zaznaczył, że dodatkowo w art. 88 ust. 4 sprecyzowano, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W ocenie WSA w Krakowie, były wspólnik tego rodzaju spółki nie jest także jej następcą prawnym ani też, wbrew twierdzeniom skarżących, osobą trzecią, o której mowa w art. 115 Ordynacji podatkowej, jeżeli w stosunku do niego nie została wydana decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania zlikwidowanej spółki.

Od powyższego wyroku skarżący J. i J. S. wnieśli skargi kasacyjne. Postanowieniem z dnia 8 maja 2008 r. WSA w Krakowie odrzucił skargę J. S., jako niedopuszczalną z uwagi na to, że skarżący ten nie składał wniosku o uzasadnienie wyroku.

Natomiast w wyniku skutecznie wniesionej przez skarżącego J. S. skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. akt I FSK 1508/08, uchylił zaskarżone orzeczenie WS...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »