Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.04.2010

Orzecznictwo: Ustalenie podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł

Tezy: 1. Zadaniem organu podatkowego - w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) - jest porównanie dwóch, ustalonych w toku tego postępowania wartości: wielkości poniesionych w roku podatkowym wydatków (zgromadzonego w tym okresie mienia) z mieniem zgromadzonym w roku podatkowym oraz latach poprzednich. Przepis art. 20 ust. 3 updof wyraźnie natomiast wskazuje, że przez mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz latach poprzednich należy rozumieć nie każde składniki majątkowe, jakimi dysponował faktycznie podatnik, ale tylko takie, które pochodzą z przychodów opodatkowanych lub wolnych od podatku.

2. W postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 20 ust. 3 updof chodzi bowiem nie tyle o ustalenie, jakimi środkami strona faktycznie w przeszlości dysponowała, ale czy były to środki legalne, tj. pochodzące z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Randak, Sędziowie WSA Marzanna Sałuda, Krzysztof Winiarski (spr.), Protokolant Izabela Maj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2010 r. sprawy ze skargi S. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę

Uzasadnienie

Postępowanie podatkowe w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów – w trybie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "updof") organ podatkowy pierwszej instancji prowadził w związku z posiadaną informacją o objęciu przez S. M. udziałów w spółce "A" Spółka z o.o. w C. za kwotę [...] zł. Organ pierwszej instancji w toku prowadzonego postępowania podatkowego ustalił, że wydatki poczynione przez podatnika w 2004 r. stanowią kwotę [...] zł., a uzyskane przychody oraz zgromadzone zasoby finansowe stanowią kwotę [...] zł. Zatem nadwyżka poniesionych wydatków nad osiągniętymi przychodami stanowiła – zdaniem organu – kwotę [...] zł.

W konsekwencji powyższego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w C. wydał w dniu [...] r. decyzję nr [...] w sprawie ustalenia podatnikowi zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów z nieujawnionych źródeł za 2004 r. w wysokości 75% uzyskanego dochodu w kwocie [...] zł.

Decyzja ta została uchylona decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] , a sprawa przekazana organowi podatkowemu pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Organ odwoławczy uznał, że należy wyjaśnić podstawową kwestię sporną pomiędzy organem podatkowym, a podatnikiem, tj. ustalenie zasobów majątkowych z upraw grzybów (pieczarek). Organ podatkowy pierwszej instancji przyjął wysokość dochodów za lata 1990-1996 z tego tytułu w kwocie zadeklarowanej przez podatnika w zeznaniach podatkowych (wg norm szacunkowych ustalonych przez Ministra Finansów), natomiast podatnik wnosił o przyjęcie ich na podstawie oświadczenia w wysokości ustalonej na podstawie wielkości prowadzonych upraw, ilości cykli i wydajności.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w C. przeprowadził dodatkowe postępowanie podatkowe w celu wyjaśnienia kwestii wielkości produkcji pieczarek. W tym celu zgromadzony materiał dowodowy uzupełniono m.in. o:

- zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1, złożone przez podatnika w dniu [...] 1996 r., w którym podał, że produkcję pieczarek prowadził od [...] 1990 r.,

- organ pierwszej instancji zwrócił się do [...] Ośrodka Doradztwa Rolniczego w C. o ponowne udzielenie informacji w zakresie upraw pieczarek (odpowiedź wpłynęła [...] 2009 r.).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w C. ponownie rozpatrzył wniosek podatnika w sprawie wglądu do rejestrów podatników z działów specjalnych produkcji rolnej za lata 1987-1989, wydając w dniu [...] 2008 r. postanowienie o włączeniu do akt sprawy ww. rejestrów o odmowie wglądu do tych rejestrów oraz sporządzenia z nich kserokopii w zakresie podanym we wniosku. Równocześnie, na wniosek pełnomocnika podatnika, sporządzono kserokopie pierwszej i ostatniej strony z ww. czterech rejestrów podatników, z pominięciem danych identyfikacyjnych innych podatników.

W dniu [...] 2008 r. podatnik złożył wniosek o włączenie jako dowodu w sprawie prowadzonych upraw i sprzedaży pieczarek (w latach 1978-1989) oświadczenia sąsiadów: Z. O. i B. P.

W dniu [...] 2008 r. organ podatkowy pierwszej instancji przeprowadził dowód z przesłuchania świadków: S. B. i J. M., a w dniu [...] 20908 r. – A. J. na okoliczność ilości cykli produkcyjnych, wydajności pieczarek z jednego metra kwadratowego upraw oraz osiąganej zyskowności. Ponadto organ wystąpił o informacje w zakresie upraw pieczarek do Urzędu Statystycznego w K., Zakładu Upraw i Nawożenia Instytutu warzywnictwa – Pracownia Grzybów uprawnych w S. oraz Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w W..

W trakcie postępowania strona w dniu [...] 2008 r. przedłożyła pismo z Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w C. potwierdzające, że L.M. (ojciec podatnika) oraz S. M. w katach 1980-1989 byli kontrahentami tej Spółdzielni oraz informujące o umowie kontraktacyjnej zawartej na dostawy z gospodarstwa prowadzonego w C. przy ulicy [...].

Na tę okoliczność w dniu [...] 2008 r. organ pierwszej instancji przesłuchał świadków: Prezesa ww. Spółdzielni – Z. B., a także w późniejszym terminie H.M., Z. O., B.P., H.D. oraz E. P.. L. M. nie stawił się na przesłuchanie w charakterze świadka.

Strona do akt sprawy włączyła także zdjęcia hal pieczarkarni ww. gospodarstwa oraz sejfu, kserokopie dowodów sprzedaży wartości dewizowych wystawionych na okaziciela.

Organ pierwszej instancji w dniu [...] 2009 r. zwrócił się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w C. z zapytaniem, czy S.M. ubiegał się o zgodę na podjęcie dodatkowego zarobkowania poza służbą oraz do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w C. z prośbą o podanie okresu, w jakim podatnik był zgłoszony do ubezpieczenia z działów specjalnych produkcji rolnej z tytułu upraw grzybów i czy – w związku z wnioskiem podatnika o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych – w aktach znajdują się dokumenty dotyczące upraw działów specjalnych produkcji rolnej w okresie 1978-1989.

Z informacji uzyskanej z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w C. wynika, że w aktach rentowych strony brak jest jakichkolwiek dokumentów potwierdzających prowadzenie upraw z działów specjalnych produkcji rolnej w okresie 1978 do 1989 (pismo z dnia [...] 2009 r.), a S.M. podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od [...] 1990 – [...] 2006 r., natomiast od [...] 1990 r. do [...] 1997 r. podlegał ubezpieczeniu z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Z KM Państwowej Straży Pożarnej uzyskano natomiast informację, że S. M. posiadał jedynie zgodę na pracę w U.P. "B" w C., natomiast nie ubiegał się o zgodę z prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej i takowej nigdy nie uzyskał.

Wobec powyższego organ podatkowy pierwszej instancji uznał, że podatnik nie prowadził produkcji pieczarek w latach 1978-1989. Podkreślono, że z akt sprawy wynika natomiast, że w powyższych latach uprawy pieczarek prowadziła matka strony – H.M., a podatnik mógł jedynie pomagać matce w tych uprawach.

Organ podatkowy pierwszej instancji dokonał obliczenia wysokości dochodu z produkcji pieczarek za poszczególne lata 1990-1996, co zostało przeliczone na wartości dewizowe i dało wartość dochodu w łącznej kwocie [...] USD, tj. równowartość [...] zł., przeliczonej wg kursu NBP na [...] 2003 r. ([...] zł./1 USD).

Dodatkowo w oparciu o decyzję ZUS w C. z dnia [...] r., organ podatkowy pierwszej instancji dokonał przeliczenia dochodu z tytułu pracy, uzyskanego przez S. M. w okresie 1980-1989.

W zasobach majątkowych uwzględniono również kwotę [...] zł., która stanowi różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną z tytułu sprzedaży wartości dewizowych, a kwotą poniesioną na ich nabycie (przyjęto tu rozwiązanie korzystne dla podatnika, uwzględniając przedłożone dowody zakupu-sprzedaży wartości dewizowych, wystawionych na okaziciela).

Organ podatkowy pierwszej instancji ustalił następujące wydatki poniesione przez podatnika w 2004 r., które nie są sporne:

- koszty objęcia udziałów w spółce "A" – [...] zł.,

- koszty utrzymania mieszkania i rodziny (zgodnie z oświadczeniem strony) – [...] zł.,

- koszty utrzymania środków transportu (zgodnie z oświadczeniem strony) – [...] zł.,

- wydatki poniesione na cele mieszkaniowe (zgodnie z oświadczeniem strony) – [...] zł.

Łącznie: [...] zł.

Uznano jednocześnie, że na pokrycie poniesionych w 2004 r. ww. wydatków podatnik posiadał:

- zasoby finansowe na dzień [...] 2003 r. w wysokości [...] zł.,

- dochód podatnika z najmu za 2004 r. wg PIT-36 za 2004 r. w kwocie [...] zł.,

- nadpłata podatku dochodowego PIT-36 za 2003 r. w kwocie [...] zł.

Łącznie: [...] zł.

W związku z powyższymi ustaleniami organ podatkowy pierwszej instancji uznał, że za 2004 r. wystąpiła nadwyżka przychodów i posiadanych zasobów majątkowych nad poniesionymi wydatkami, która wynosi [...] zł. ([...] – [...] zł.).

W konsekwencji Naczelnik Pierwszego urzędu Skarbowego w C. decyzją z dnia [...] r. nr [...] umorzył postępowanie podatkowe.

Na powyższą decyzję odwołanie wniósł pełnomocnik podatnika, żądając jej uchylenia w całości i orzeczenie co do istoty sprawy. Zaskarżonej decyzji zarzucił:

1) naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej, a w szczególności:

- nie powołanie przepisu prawa, odnoszącego się do osób fizycznych, nakładającego na nie obowiązek przechowywania prywatnych dokumentów, potwierdzających ponoszenie wydatków, jak również gromadzenie oszczędności,

- art.120, 121, 122, 124, 125, 180, 187 § 1, 208 § 1, 210 § 4 Ordynacji podatkowej;

2) naruszenie przepisów prawa materialnego, w szczególności art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 7 updof przez błędne ustalenie stanu faktycznego, błędną wykładnię i jego niewłaściwe zastosowanie, co doprowadziło organ podatkowy pierwszej instancji do wyciągnięcia błędnych wniosków, że skarżący uzyskiwał przychody z nieujawnionych źródeł oraz ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym, nieuwzględnienie wszystkich zasobów majątkowych podatnika, zgromadzonych przed 2004 r.

W obszernym uzasadnieniu odwołania pełnomocnik podatnika podniósł, że organ podatkowy nieprawidłowo ustalił dochód z produkcji pieczarek, ponieważ w trakcie całego postępowania podatnik informował tenże organ, że działalność w zakresie upraw pieczarek prowadził w latach 1978-1996 w C. przy ulicy [...], natomiast w latach 1990-1996 w C. przy ulicy [...] . Zdaniem strony działalność w zakresie upraw pieczarek rozpoczęta została w latach 70-tych w halach wybudowanych na nieruchomości położonej w C. przy ulicy [...], stanowiącej własność ojca podatnika – L. M. (ojciec prowadził własne uprawy w swoich halach).

Pełnomocnik zaakcentował, że w tym celu złożony został wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej na tej nieruchomości, celem fizycznego przedstawienia istniejących jeszcze do dzisiaj pomieszczeń, w których znajdowały się hale upraw pieczarek S. M. oraz jego ojca. Strona uznaje konsekwentnie, że nie przeprowadzenie tego dowodu jest ewidentnym naruszeniem art. 122, 188, 198 § 1 Ordynacji podatkowej.

Zdaniem Autora odwołania organ podatkowy, w toku całego postępowania, starał się ograniczyć miejsce prowadzenia działalności, tj. uprawy pieczarek, do jednego miejsca, tzn. położonego w C. przy ulicy [...], pomijając zupełnie podnoszony przez stronę postępowania fakt prowadzenia działalności w okresie wcześniejszym w C. przy ulicy [...]. Pełnomocnik uznał, że organ podatkowy poszukiwania w rejestrach i dokumentacji Urzędu Skarbowego ograniczył tylko do tego pierwszego adresu. Strona i jej pełnomocnik nie mogli w czasie całego postępowania zapoznać się z dokumentami będącymi w archiwum urzędu i stwierdzić na ile dokumenty się w nim znajdujące są kompletne i wiarygodne.

Pełnomocnik wskazał, że urzędy skarbowe powstały z dniem 1 stycznia 1983 r., a S. M. przypomina sobie, że w zakresie prowadzonej uprawy pieczarek informacje składał w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w C..

Aby przekonać organ podatkowy co do fizycznych i technicznych możliwości prowadzenia działalności przy ulicy [...], strona przekazała organowi dokumentację fotograficzną hal pieczarkarni.

Na potwierdzenie tezy, że podatnik prowadził pod ww. adresem produkcję pieczarek w latach 1978 – 1989, pełnomocnik powołał się na zeznania przesłuchanych przez organ podatkowy pierwszej instancji świadków: K. N., W. P. i Z.O.. Podobne zeznania – zdaniem odwołującego się – złożyła też H. M..

Pełnomocnik uważa, że ważnym dowodem jest również zaświadczenie wydane w dniu [...] 2008 r. przez Wojewódzką Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską w C., podpisane przez Prezesa tej Spółdzielni, Z.B.. Z zaświadczenia tego wynika, że L. i S. M. byli w latach 1980-1989 kontrahentami tej Spółdzielni. W zaświadczeniu określono także powierzchnie upraw i wydajność. Pełnomocnik powołał się przy tym na zeznania Z. B., który miał m.in. oświadczyć, że pamięta S.M. oraz L. M., potwierdza dostarczanie pieczarek do spółdzielni i okoliczności związane z tymi dostawami.

Kolejną kwestią podniesioną w odwołaniu jest ustalenie przez organ podatkowy dochodu z produkcji pieczarek i zeznań podatkowych za lata 1990-1993 w wysokości [...] USD. Zdaniem pełnomocnika zasady doświadczenia życiowego oraz wiedzy prowadzą do wniosku, że uprawa pieczarek w rozpatrywanym okresie prowadziła do uzyskania dochodów znacznie przekraczających zarobki w przedsiębiorstwach i administracji. Podaje przy tym dochód w wysokości [...] USD, jaki miała uzyskać żona S. M. w latach 1990-1992. Na potwierdzenie uzyskania przez stronę wyższych dochodów uzyskanych z tytułu hodowli pieczarek, strona przedstawiła w odwołaniu analizę, z której wynika, że w wymienionym okresie uzyskała ona dochód w wysokości [...] USD. Potwierdzeniem dysponowania takimi środkami są dowody kupna-sprzedaży walut takich jak marki niemieckie oraz USD.

Strona nie zgodziła się również z dokonanym przez organ podatkowy przeliczeniem wartości środków dewizowych w kwocie [...] USD wg kursu NBP z dnia 31 grudnia 2003 r. (3,7405 zł./1 USD), co dało równowartość [...] zł. Zasady doświadczenia życiowego oraz wiedza odnośnie wahań kursów w latach 2000-2003, zdaniem pełnomocnika przemawiają za tym, że obserwując spadek wartości dolara nikt nie czekał ze sprzedażą.

Pełnomocnik wskazał, że S. M. prowadził w latach 1978-1989 uprawę pieczarek, był w tym czasie płatnikiem podatku rolnego i należny podatek płacił w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta C.. W dalszej części odwołania pełnomocnik przedstawił własną analizę produkcji pieczarek za lata 1978-1989, z której wynika, że osiągnięty w tym okresie dochód w przeliczeniu na USD wynosił [...] zł.

Zdaniem pełnomocnika w sprawie nie mają zastosowania postanowienia art. 20 ust. 3 updof z tego względu, że dochód uzyskany z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, tj. uprawy pieczarek, był przedmiotem opodatkowania w formie podatku dochodowego ustalonego wg norm szacunkowych. Natomiast nadwyżka dochodu uzyskanego po opodatkowaniu nie podlegała zgłoszeniu do urzędu skarbowego.

Na poparcie stanowiska, że S.M. prowadził uprawę pieczarek, pełnomocnik przedstawił "prawdopodobny ciąg dowodów i zdarzeń":

- posiadanie miejsca prowadzenia produkcji pieczarek – ulica [...],

- zeznania świadków potwierdzających produkowanie pieczarek – sąsiedzi, inni hodowcy,

- sprzedaż upraw pieczarek na giełdach, targowiskach i sąsiadom,

- inwestowanie uzyskanych środków na powiększenie upraw, budowę domu przy ulicy [...] , zakupy środków dewizowych w kantorach,

- sprzedaż środków dewizowych,

- wniesienie udziałów do spółki "A" Spółka z o.o. w latach 2004-2005.

Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzją z dnia [...] r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji.

W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ odwoławczy przywołał treść art. 20 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 10 ust. 1 pkt 9 updof. Podkreślił, że zestawienie tych przepisów oznacza, że organy podatkowe są uprawnione do porównania wysokości wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego, do wartości opodatkowanych bądź zwolnionych z podatków zasobów finansowych, jakie zgromadził w tym roku, oraz zasobów, które zgromadził wcześniej, tj. przed rozpoczęciem danego roku podatkowego.

Organ zaakceptował, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 20 ust. 3 pdof ważne jest ustalenie, na kim ciąży obowiązek wykazania faktów, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Dokonując analizy art. 122, 187 i 191 Ordynacji podatkowej oraz powołując się na stanowisko zawarte w licznych orzeczeniach sądów administracyjnych, organ zwrócił jednak uwagę, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 20 ust 3 updof ciężar wykazania istnienia faktów, z których podatnik wywodzi korzystne dla siebie konsekwencje podatkowe spoczywa właśnie na podatniku.

W rozpatrywanym przypadku organ odwoławczy uznał, że strona nie zanegowała skutecznie wyliczeń organów podatkowych.

Podkreślano, że w kwestii przychodów podatnika organ podatkowy pierwszej instancji zgromadził kompletny materiał dowodowy, który pozwalał na wydanie obiektywnego rozstrzygnięcia w zakresie uzyskanego przychodu czy zgromadzonego mienia do końca 2004r.

Natomiast wyjaśnienia strony złożone w trakcie postępowania podatkowego, czy też w odwołaniu od decyzji pierwszoinstancyjnej nie potwierdzają lub nawet nie uprawdopodabniają faktu uzyskania przez podatnika przychodów:

- z tytułu produkcji pieczarek w latach 1978-1984 w wysokości [...] USD,

- z tytułu produkcji pieczarek w latach 1985-1989 w wysokości [...] USD,

- z tytułu produkcji pieczarek w latach 1990-1996 w wysokości [...] USD.

W ocenie organu odwoławczego, analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwala na stwierdzenie, że spór sprowadza się do rozstrzygnięcia dwóch kwestii:

1) czy podatnik prowadził w latach 1978-1989 działalność polegającą na produkcji pieczarek i uzyskiwał z niej dochody,

2) jaka była wysokość uzyskanych dochodów z produkcji pieczarek w latach 1990-1996.

Podatnik twierdzi, że w latach 1978-1989 prowadził działalność polegającą na produkcji pieczarek i uzyskiwał z niej dochody. Fakt ten, w ocenie strony, mają potwierdzać m.in. zeznania świadków.

Według Dyrektora Izby Skarbowej w K. powyższe twierdzenie podatnika nie zasługuje na uwzględnienie.

Organ odwoławczy zwrócił uwagę, że S. M. nie zgłosił do opodatkowania upraw grzybów w latach 1978 do 1989. Potwierdzają to:

- dokumentacja uzyskana z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w C. (w składanych przez stronę raportach brak informacji o dodatkowych dochodach z tytułu upraw grzybów),

- informacje uzyskane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w C. (brak zgłoszenia do ubezpieczenia lat wcześniejszych, tj. przed 1990r.),

- decyzja ZUS w C. (do wyliczenia kapitału początkowego nie uwzględniono dochodów z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej, brak też uch w okresie składkowym i pozaskładkowym),

- dokument zgłoszeniowy NIP-1 (podatnik sam wskazał początek okresu prowadzenia upraw, jako 1990r.),

- akta podatkowe działów specjalnych produkcji rolnej (zgłoszenie upraw pieczarek od kwietnia 1990r.),

- zapisy w rejestrach wymiarowych urzędu skarbowego z lat wcześniejszych (brak podatnika w rejestrach wymiarowych za lata 1986-1989).

Podkreślono, że z akt sprawy wynika, iż okres prowadzenia upraw pieczarek potwierdzają akta podatnika z działów specjalnych produkcji rolnej, a w szczególności protokół nr [...] z dnia [...] 1990r. oraz oświadczenia strony, w tym złożone w zeznaniu do wymiaru podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za 1990r., w którym podatnik własnoręcznie napisał: "W 1989r. nie było produkcji". Akta z działów specjalnych zostały dołączone do materiału dowodowego w sprawie.

Zaznaczono jednocześnie, że w przypadku rejestrów wymiarowych załączenie ich jako dowodu w prowadzonym postępowaniu podatkowym nie było możliwe z uwagi na fakt, że S. M. w nich nie figuruje za te lata, a dane w nich zawarte stanowią tajemnicę skarbową (organ podatkowy pierwszej instancji wydał w tej kwestii stosowne postanowienia). Przypomniano jednocześnie, że pełnomocnikowi podatnika okazano przedmiotowe rejestry, co potwierdził na piśmie, wskazując za jakie lata i ile sztuk.

W dalszej kolejności organ odwoławczy odniósł się do dowodów z przesłuchania świadków, na które powołuje się strona.

Podkreślono, iż organ pierwszej instancji ustalił, że świadek K.N. na oświadczeniu Strony (złożone [...] 2007r.) pisemnie poświadczył nieprawdę, posługując się pieczątką i danymi firmy syna R. N., co pozwala uznać oświadczenie świadka jako mało wiarygodne. Wg zeznań świadka złożonych w dniu [...] 2007r., dokument ten podpisał pod wpływem sugestii S. M..

W toku przesłuchania Kazimierz Niezgoda oświadczył, że znał Stronę z giełdy, na której sprzedawali pieczarki producenci grzybów lub ich najbliższa rodzina, świadek nie może jednoznacznie stwierdzić, że S.M. sprzedawał własne grzyby a nie np. mamy.

Również S. B. w złożonym do protokołu przesłuchania oświadczeniu ([...] 2007r. i [...] 2008r.) podaje:

- uprawy pieczarek prowadzi od 1988r. lub od 1989r. (wg zgłoszenia NIP-1 złożonym do urzędu skarbowego – od 1991r.),

- od początku tj. 1989r. należał do "C",

- w toku przesłuchania świadek odmówił podania danych innych osób należących do "Zrzeszenia",

- świadek nie potrafił podać nazwisk dyrekcji, prezesa, księgowej,

- w trakcie przesłuchania B. zeznał, że nie znał ojca Strony – L.M.,

- świadek wyjaśnił, że z tego okresu znaną mu osobą jest K. B., z którym zapisał się w 1989r. do "Zrzeszenia" i który rozpoczął uprawy pieczarek w tym samym czasie co świadek oraz S.M..

Natomiast K. B. w toku przesłuchania w dniu [...] 2997r, zeznał, że:

- od 1990r. zajmuje się uprawą pieczarek i od tego momentu był członkiem "Zrzeszenia",

- nigdy nie był odbiorcą pieczarek od M.,

- w 1995r. w jego chłodni były przechowywane pieczarki do momentu odbiory przez firmę "D",

- nie zna okresu przynależności M. do "Zrzeszenia".

Z porównania zeznań tych dwóch świadków widoczna jest rozbieżność dotycząca daty rozpoczęcia przez nich prowadzenia upraw pieczarek, a tym samym ich przynależności do "Zrzeszenia", co w konsekwencji nie pozwala określić momentu od kiedy należeli oni do "Zrzeszenia", a tym samym ustalić od kiedy należał S.M.

Z. O. w oświadczeniu z dnia [...] 2008r. wyjaśnił, że Strona w latach 1978-1989. prowadziła uprawę pieczarek w pomieszczeniach ojca L. M. . Natomiast w oświadczeniu złożonym do protokołu z dnia [...] 2008r. podał, że podstawą do takiego stwierdzenia był fakt, że wiedział jak Strona pracowała przy uprawie pieczarek na nieruchomości położonej w C., ul [...].

Dyrektor Izby Skarbowej, odnosząc się do powyższego zeznania podniósł, że świadek precyzyjnie określił (odległe) lata kiedy widział stronę jako pracującą przy uprawach, a nie był w stanie określić kiedy uprawy prowadził L.M. (faktycznie H. M.), ani też podać kiedy te uprawy prowadziła siostra strony, chociaż dotyczy to niezbyt odległego okresu czasu. Wg świadka gospodarstwo przy ul. [...] do 1980r. posiadało już cztery hale, w których prowadzono uprawy pieczarek.

B. P. w oświadczeniu z dnia [...] 2008r. także poświadczył prowadzenie w w/w latach upraw pieczarek przez stronę. Fakty te są mu znane, gdyż często nabywał pieczarki od S. M. i widział go przy pracy w pieczarkarni.

Podczas przesłuchania [...] 2008r. świadek nie potrafił już jednak tak dokładnie określić okresu prowadzenia upraw przez stronę i jego rodziców (lata 78 lub 80):

- dokładnie nie pamięta w jakich okresach uprawy pieczarek prowadzili rodzice oraz siostra S. M., nie może określić nawet przybliżonych dat do kiedy prowadzili uprawy rodzice. Raz stwierdza, że od 1978 przez około 10-15 lat, później jako zakończenie prowadzenia upraw podaje lata 80-te),

- wyjaśnienia, że uprawy zgłoszone były chyba ba H. M.,

- nie posiada żadnej wiedzy, co do upraw prowadzonych przez siostrę Strony i jej aktualnego męża chociaż są to bieżące lata,

Świadek P. zeznał, że na nieruchomości w C., ul. [...] znajdowały się cztery hale upraw pieczarek. Ponadto w trakcie przesłuchania świadek zeznał, że S. M. osobiście nie prowadził upraw, były to pieczarkarnie na rodziców. Świadek wyjaśnił, że to rodzice prowadzili działalność a S...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »