Orzecznictwo: Podział przez wydzielenie a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości

Teza: Wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nowo zawiązanej spółki, której przyznano podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości składniki majątkowe, stanowi okoliczność uzasadniającą powstanie obowiązku podatkowego tego podmiotu w stosunku do tych składników, w chwili jego zarejestrowania i w dacie wynikającej z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Madej, Sędzia NSA Eugeniusz Christ (spr.), Sędzia WSA Wojciech Organiściak, Protokolant Izabela Maj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2010 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości:

1) uchyla zaskarżoną decyzję,
2) stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia się wyroku,
3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. na rzecz strony skarżącej kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] roku Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 21 § 3, art. 53 § 3, art. 123, art. 165, art. 200 i art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 121 z 2006 r., poz. 844) utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia [...] roku Nr [...] określającą "A" Spółka z o.o. w P. (dalej Spółka) wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 rok w kwocie [...] zł.

W uzasadnieniu organ odwoławczy przytoczył treść powołanych w decyzji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 51 § 1 i § 3, art. 21 § 3 i art. 6 ust. 1 Ordynacji podatkowej, a następnie stwierdził, że odwołująca się Spółka nabyła, w drodze przeniesienia własności oraz prawa użytkowania wieczystego i własności budynków, nieruchomość położoną w P. przy ul. [...] na podstawie aktu notarialnego z dnia [...] 2008 roku Rep. [...]. Nr [...]. Spółka złożyła deklarację podatkową na podatek od nabytej nieruchomości za miesiąc [...] 2008 roku, informując, że przedmiotowy obowiązek podatkowy powstał na skutek podziału podmiotu przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. wskazało, że okolicznością uzasadniającą powstanie obowiązku podatkowego od nieruchomości jest data zawarcia aktu notarialnego, a nie data wpisania Spółki do KRS. Oznacza to, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na "A" od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające jego powstanie, czyli od miesiąca [...] 2008 roku.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyjaśniło, że obowiązek podatkowy jest kategorią prawną, faktyczną i zobiektywizowaną, a to oznacza, że powstaje w warunkach przez prawo określonych, niezależnie od woli podmiotów temu obowiązkowi podlegających czy też podmiotów ustawowo zobowiązanych do różnych środków jego realizacji. "A Sp. z o.o. w P. jest niewątpliwie podmiotem na którym ciąży ustawowy obowiązek deklarowania i uiszczania podatku od nieruchomości w terminach ustawą określonych. Sporna nieruchomość nabyta została przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, wg stawek przewidzianych dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, począwszy od miesiąca [...] 2008 roku.

W skardze na powyższą decyzję skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarżąca "A Sp. z o.o. w P. wniosła o jej uchylenie zarzucając naruszenie art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego, domagając się zasądzenia kosztów postępowania oraz wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu skargi strona wskazała, że jest podmiotem powstałym wskutek podziału spółki "B" Sp. z o.o., a podział nastąpił przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.). Strona podniosła, że organy pierwszej i drugiej instancji przyjęły, iż dla powstania obowiązku podatkowego znaczenie ma wyłącznie data sporządzenia aktu notarialnego dokonanego w dniu [...] 2008 roku, którego przedmiotem było przyjęcie planu podziału spółki oraz przeniesienia własności oraz prawa użytkowania wieczystego i własności budynku, a nie data wpisania wydzielonej Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS oraz, że skarżąca rozpoczęła gospodarcze korzystanie z przedmiotowej nieruchomości od miesiąca [...] 2008 r. Zdaniem skarżącej stanowisko to stoi w całkowitej sprzeczności z brzmieniem norm art. 530 § 2 i art. 531 § 1 k.s.h. Skarżąca stwierdziła, że dniem jej wydzielenia był dzień [...] 2008 r. Z tą też datą (dzień wydzielenia) Spółka wstąpiła w prawa Spółki dzielonej, w tym również w zakresie przedmiotowej nieruchomości. Według strony skarżącej dzień wydzielenia stanowi przesłankę do ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Niezależnie od powyższego skarżąca wskazała, że organ nie odniósł się do załączonych dowodów w sprawie na okoliczność ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego skarżącej, ani też nie wskazał z jakich przyczyn odmawia im mocy dowodowej.

Strona skarżąca podkreśliła, że w niniejszej sprawie nie doszło do uszczuplenia należności podatkowej przysługującej gminie, bowiem podatek od nieruchomości za miesiące [...] i [...] 2008 roku został uiszczony przez spółkę dzieloną ("B" Sp. z o.o.).

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. wniosło o jej oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Oceniając legalność zaskarżonej decyzji należy wskazać, że przedmiot sporu stron stanowiła kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od ni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »