Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.04.2010

Orzecznictwo: Ulga mieszkaniowa a pochodzenie środków pieniężnych

Teza: Brak jest podstaw prawnych do kwestionowania prawa skarżącej do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ulga mieszkaniowa), w przypadku gdy skarżąca wydatkowała w terminie ustawowym środki pieniężne będące w jej posiadaniu inne niż uzyskane ze sprzedaży.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski, Sędziowie Sędzia WSA Ireneusz Dukiel, Sędzia WSA Ludmiła Jajkiewicz (sprawozdawca), Protokolant Aleksandra Słomian, po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale I w dniu 9 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi A. R. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych:

I. uchyla zaskarżoną decyzję;
II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej we W. kwotę 155,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego;
III. orzeka, że wymienione w pkt I orzeczenie nie podlega wykonaniu.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej we W. decyzją z dnia [...], nr [...], utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...], nr [...], określającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, w kwocie 3.859,00 zł.

Organ podatkowy pierwszej instancji w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalił, iż aktem notarialnym z dnia [...], rep. [...], A. R. N. (dalej: skarżąca) i M. P. N. sprzedali (przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie) nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, za cenę 320.000,00 zł., z czego kwota 224.350,00 zł została zapłacona sprzedającym w momencie sprzedaży, natomiast kwota 95.650,00 zł z tytułu niespłaconego kredytu mieszkaniowego została przejęta przez kupujących do spłaty na dotychczasowych warunkach jako zobowiązanie osobiste i solidarne.

Nadto organ ustalił, iż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży przedmiotowej nieruchomości skarżąca wydatkowała na zakup lokalu mieszkalnego kwotę 462.816,24 zł oraz na spłatę kredytu kwotę 9.232,81 zł.

W związku z powyższym organ uznał, iż zwolnieniu od podatku dochodowego podlega przychód w kwocie 112.175,00 zł (1/2 z kwoty 224.350,00 z) i w kwocie 9.232,81 zł (1/2 z kwoty 18.465,63 zł), to jest z wyłączeniem kwoty 38.592,19 zł (1/2 z kwoty 87.379,00 zł), od której określił 10% zryczałtowany podatek dochodowy, w kwocie podanej na wstępie. Za niewiarygodne organ uznał wyjaśnienia skarżącej, iż całkowita spłata kredytu, w kwocie 95.650,00 zł, nastąpiła w dniu 11 lipca 2006 r., bowiem jak wynika z dowodu wpłaty nastąpiło to dopiero z dniem 1 sierpnia 2008 r.

Dyrektor Izby Skarbowej we W. rozpoznając odwołanie podtrzymał stanowisko organu pierwszej instancji.

Skarżąca w skardze z dnia 11 stycznia 2010 r. wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm prawem przepisanych, zarzucając:

- rażące naruszenie prawa podatkowego, to jest art. 19 ust. 1, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej: u.p.d.o.f.), poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że ta część przychodu ze sprzedaży nieruchomości, która nie została przekazana skarżącej przed upływem dwóch lat od daty sprzedaży nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) u.p.d.o.f., mimo iż podatnik w tym okresie wydatkował na cele mieszkaniowe określone w ustawie, kwotę wyższą od uzyskanej ze sprzedaży.

W uzasadnieniu skarżąca podniosła, oprócz przedstawienia stanu faktycznego sprawy, iż organ podatkowy pominął fakt wydatkowania przez nią przed upływem dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości kwoty 462.816,24 zł na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a tym samym spełnienia przesłanki zwolnienia od podatku dochodowego, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) u.p.d.o.f. W ten sposób zdaniem skarżącej wypełniła ona też obowiązek wynikający z oświadczenia z dnia [...], w którym zobowiązała się do wydatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. W ocenie skarżącej bez znaczenia pozostaje więc, kiedy dokonała ona spłaty kredytu, ponieważ nie korzystała ona ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) u.p.d.o.f.

Skarżąca, powołując się na orzecznictwo (wyrok NSA z dnia 18 listopada 2004 r., sygn. akt FSK 1238/04; wyrok NSA z dnia 2 kwietnia 1997 r., sygn. akt SA/Gd 2258/95; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 833/07), podniosła także, iż organ podatkowy błędnie przyjął, z naruszeniem art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f., iż ze zwolnienia od podatku dochodowego może korzystać jedynie przychód, z którego realnie został poniesiony wydatek.

Podsumowując, skarżąca podniosła, iż do dnia 25 maja 2008 r. zgodnie z oświadczeniem była zobowiązana do wydatkowania kwoty 160.000,00 zł (1/2 z przychodu w kwocie 320.000,00 zł), a wydatkowała kwotę 462.816,24 zł oraz kwotę 9.232,81 zł., wobec czego wypełniła ustawowe przesłanki zwolnienia od podatku dochodowego.

Dyrektor Izby Skarbowej we W. w odpowiedzi na skargę z dnia 8 lutego 2010 r. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując doty...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »