Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.04.2010

Postępowanie podatkowe po złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty

Teza: Ustawodawca zasadnie nie wprowadził zakazu wszczęcia postępowania w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego, w przypadku, gdy już został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty w trybie art. 75 § 2 pkt 1 lit. a O.p. Dopóki bowiem zobowiązanie podatkowe jest nieprzedawnione, podatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (art. 79 § 2 O.p.), a organ podatkowy może ocenić prawidłowość dołączonego do wniosku skorygowanego zeznania i w razie stwierdzenia wadliwego określenia w nim zobowiązania podatkowego wydać, po uprzednim wszczęciu postępowania podatkowego, decyzję określającą inną wysokość należnego podatku w trybie art. 21 § 3 O.p.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Hieronim Sęk (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Maciej Kurasz, Sędzia WSA Jarosław Trelka, Protokolant Ewa Chojnacka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2010 r. sprawy ze skargi P. K., T. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 r. oddala skargę

Uzasadnienie

1. P. i T. małżonkowie K. (dalej: Strona lub Skarżący) pismem z dnia [...] października 2008 r. wystąpili w trybie art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: O.p.) z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w wysokości 18.804,80 zł. Wyjaśnili, że P. K. w 2006 r. (w uzasadnieniu wniosku mylnie wskazywano na rok 2007) poza uposażeniem i innymi należnościami pieniężnymi przysługującymi z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej na zajmowanym w kraju stanowisku służbowym otrzymywał także należności pieniężne z tytułu skierowania poza granice państwa w celu wzmocnienia sił państw sojuszniczych skupionych w NATO oraz udziału w misji pokojowej. Te ostanie wiązały się z pełnieniem od dnia 1 sierpnia 2006 r. do dnia 31 lipca 2009 r. zawodowej służby wojskowej na stanowisku starszego specjalisty w Narodowej Komórce Kontrwywiadu / Dowództwie Kontrwywiadu Sojuszniczego w Dowództwie Sił Połączonych NATO (JFC) w B. w H., na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 30 maja 2006 r. Zdaniem Strony, z uwagi na treść art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.), nie powinny one podlegać opodatkowaniu. W konsekwencji w dołączonej do wniosku z dnia 10 października 1008 r. korekcie zeznania podatkowego PIT-37 za 2006 r. po stronie dochodu nie ujęto kwoty 63.811,70 zł, tj. kwoty należności z tytułu skierowania poza granice państwa w celu wzmocnienia sił państw sojuszniczych skupionych w NATO oraz udziału w misji pokojowej.

2. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego W. (dalej: Naczelnik US) decyzją z dnia [...] kwietnia 2009 r. odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w kwocie 18.804,80 zł. Wskazał, że w ramach samoobliczenia podatku Strona złożyła w dniu [...] kwietnia 2007 r. zeznanie PIT-37 za 2006 r., wykazując dochód P. K. w wysokości 135.534,68 zł oraz podatek należny w wysokości 26.539 zł. Po uwzględnieniu pobranych zaliczek w wysokości 22.991 zł, Strona w dniu 5 kwietnia 2007 r. uiściła brakującą kwotę podatku w wysokości 3.548 zł. Natomiast w kolejnej korekcie zeznania PIT-37 za 2006 r., dołączonej do wniosku o stwierdzenie nadpłaty, wykazała w miejsce dochodu w kwocie 135.534,68 zł dochód w wysokości 71.722,91 zł (tj. pomniejszony o ww. należność z tytułu pełnienia służby poza granicami kraju: 63.811,70 zł) oraz podatek należny w wysokości 7.734 zł.

W dalszych motywach decyzji Naczelnik US omówił przebieg korespondencji z Ministerstwem Obrony Narodowej dotyczącej sytuacji służbowej i podatkowej P. K. oraz przepisy związane z działaniami żołnierzy zawodowych za granicą, zawarte w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 ze zm), ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw. Stwierdził, że przepis art. 24 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wyraźnie różnicuje sposób, w jaki dochodzi do pełnienia przez żołnierza zawodowego służby wojskowej poza granicami kraju: albo wyznaczenie albo skierowanie. To rozróżnienie związane jest z odmiennymi celami realizowanymi przez żołnierzy. Realizacja celów w postaci udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom może nastąpić tylko przez "użycie żołnierza" w ramach jednostek wojskowych. Naczelnika US wskazał więc, że nie zostały spełnione okoliczności umożliwiające wyłączenie z podstawy opodatkowania części dochodów uzyskanych przez P. K.. Wyjaśnił, że z tych powodów, w związku z art. 21 § 3 O.p. zgodnie z którym organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku, gdy w postępowaniu podatkowym stwierdzi, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, postanowieniem z dnia 16 grudnia 2008 r. wszczęte zostało wobec Strony postępowanie podatkowe w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego. Decyzją zaś z dnia [...] marca 2009 r., nr [...] określono wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w wysokości 26.539 zł. W takich zatem okolicznościach, w ocenie Naczelnika US, wniosek o stwierdzenie nadpłaty nie mógł zostać uwzględniony.

3. W odwołaniu z dnia [...] maja 2009 r. Strona wywodziła, że organ podatkowy dokonał błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f. oraz naruszył przepisy postępowania nie uzasadniając dlaczego P. K. nie mieści się w zakresie podmiotowym wskazanego zwolnienia podatkowego a otrzymywana przez niego należność nie podpada pod zakres przedmiotowy tego zwolnienia, a także z uwagi na nie zebranie oraz nie rozpatrzenie w wyczerpujący sposób materiału dowodowego. Przedstawiła własną jego wykładnię, szeroko ją uzasadniając zwłaszcza w płaszczyźnie językowej. Nawiązała do orzecznictwa sądowego, interpretacji innych organów podatkowych, doktryny oraz opinii językowej sporządzonej przez prof. A. M.. Strona zwróciła uwagę, że jej sprawa powinna być objęta jedną decyzją a nie dwiema odrębnymi decyzjami: o nadpłacie i o zobowiązaniu podatkowym.

4. Dyrektor Izby Skarbowej w W. (dalej: Dyrektor IS) decyzją z dnia [...] lipca 2009 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Wskazał, że w postępowaniu dotyczącym określenia zobowiązania podatkowego Naczelnik US stwierdził, iż P. K. nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f. Ocenę tę podzielił również organ odwoławczy, który po rozpatrzeniu odwołania decyzją z dnia [...] lipca 2009 r., nr [...] utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] marca 2009 r. Tym samym zaakceptowana została wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2006 r. w kwocie 26.539 zł. W takim stanie rzeczy, zdaniem Dyrektora IS, prawidłowa była odmowa stwierdzenia nadpłaty. Nadpłatą, w świetle art. 72 § 1 pkt 1 O.p., jest bowiem kwota nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Skoro dochód z tytułu pełnienia służby za granicą nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, to w konsekwencji podatek od niego zapłacony jest podatkiem należnym.

5. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia

3 sierpnia 2009 r. wniesionej na decyzję Dyrektora IS z dnia [...] lipca 2009 r. Skarżący wnieśli o:

- uchylenie zaskarżonej decyzji (omyłkowo przywołanej jako "interpretacja") oraz uznanie uprawnienia do zwolnienia z podatku dochodowego należności, o których mowa w skardze na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f.,

- zasądzenie od Dyrektora IS (omyłkowo powołano "Ministra Finansów") kosztów postępowania według norm przypisanych,

- zasądzenie od Dyrektora IS (omyłkowo powołano "Ministra Finansów") na rzecz Skarżących kwoty 2.400 zł tytułem wynagrodzenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 212, poz. 2075),

- stwierdzenie naruszenia przez organy obu instancji art. 72 § 1, art. 75 § 2 pkt 1 lit. a, art. 139 § 1 O.p. oraz art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f.

Wydanej decyzji zarzucili także obrazę przepisów:

- prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f., jakiej dokonał organ podatkowy, która spowodowała rażące naruszenie wskazanego przepisu prawa,

- art. 2, 7 i 32 ust. 1 Konstytucji RP,

- art. 72 § 1, art. 75 § 2 pkt 1 lit. a, art. 120 i art. 121 oraz art. 210 § 1 pkt 6 oraz § 4 O.p.

Uzasadnienie skargi poświęcono prawie w całość zarzutowi naruszenia art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f., wywodząc w sposób zbieżny z odwołaniem. W tym naruszeniu upatrywano konsekwencji w postaci naruszenia powołanych w skardze przepisów art. 2, art. 7 i art. 32 Konstytucji oraz art. 72 § 1, art. 75 § 2 pkt 1 lit. a, art. 120 i art. 121 O.p. Nadto, zwrócono uwagę, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty załatwiono po 9-ciu miesiącach, nie zawieszając przy tym z urzędu postępowania w sprawie nadpłaty z uwagi na wszczęcie postępowania w przedmiocie określenia zobowiązania. W ten sposób uchybiono art. 2 i art. 7 Konstytucji oraz art. 120, art. 121, art. 124 i art. 125 O.p.

6. W odpowiedzi na skargę Dyrektor IS wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji. Dodatkowo podkreślił, że postępowanie w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego ma charakter procedury pierwotnej w stosunku do postępowania o stwierdzenie nadpłaty. Wydając zatem decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie przeprowadzano na nowo postępowania podatkowego odnośnie zasadności zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 83 u.,p.d.o.f., lecz jedynie orzekano w przedmiocie zasadności wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

7. W piśmie procesowym z dnia [...] listopada 2009 r. Skarżący ponownie wskazali, że obie prowadzone przez organy podatkowe sprawy za ten sam rok i dotyczące tego samego zobowiązania nie powinny być rozdzielane. Ich zdaniem należało wydać jedną decyzję, a nie dwie odrębne decyzje. Bez określenia bowiem zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości, nie można się odnieść do wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Kwestie te są nierozerwalne ze sobą związane. Aby prawidłowo ocenić wniosek o stwierdzenie nadpłaty, najpierw należy w sposób prawidłowy zebrać materiał dowodowy i ocenić go, także pod kątem ewentualnych zwolnień z opodatkowania, a następnie określić wysokość podatku. W ocenie Skarżących nie można obecnie odnieść się do kwestii nadpłaty, bez analizy prawidłowości określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Wskazywanie zaś w jednej decyzji na rozstrzygnięcie zapadłe w drugiej decyzji jest wadliwe. Powoduje też trudności dla Sądu, który powinien najpierw prześledzić poprawność określenia wysokości zobowiązania, a następnie odnieść się do wniosku dotyczącego nadpłaty – ale w jednej sprawie, a nie w dwóch odrębnych. Organ podatkowy bezprawnie zatem wszczął postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2006 r., którego dotyczy wniosek o stwierdzenia nadpłaty w tym podatku, a więc naruszył art. 21 § 3 O.p., gdyż postępowanie toczyło się już z ww. wniosku podatnika i obie kwestie należało objąć jedną decyzją. Z tych przyczyn decyzja Dyrektora IS nie zawiera merytorycznej oceny materiału dowodowego dotyczącej sposobu określenia wysokości zobowiązania podatkowego, a jedynie odwołuje się do wcześniej wydanej decyzji w tej sprawie. Z decyzji zaś odmawiającej stwierdzenia nadpłaty nic nie wynika, poza samą odmową. Utrudnia to tym samym podjęcia przez podatnika jakiejkolwiek merytorycznej polemiki, przez co zmuszony jest on do powtarzania zarzutów postawionych w odwołaniach i skargach dotyczących decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie, a zarzuty w niej zawarte były chybione.

I. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów wymienionych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: P.p.s.a.), sprawowana jest w oparciu o kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, zgodnie z przepisem art. 145 § 1 pkt 1 P.p.s.a., aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny, konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia przepisów prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albo też do naruszenia przepisów prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji.

W rozpoznanej sprawie Sąd nie stwierdził, aby zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy lub naruszeniem przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, jak również naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego lub wystąpienia przesłanek pozwalających na stwierdzenie nieważności decyzji.

II. Sąd z kilku powodów nie podzielił stanowiska Skarżących jakoby o istotnej wadliwości zaskarżonej decyzji Dyrektora IS z dnia [...] lipca 2009 r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Naczelnika US z dnia [...] kwietnia 2009 r. miała świadczyć okoliczność odrębnego wydania także decyzji dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r., a w konsekwencji jakoby niedopuszczalne było wszczęcie i prowadzenie odrębnego postępowania w tym przedmiocie z uwagi na złożony przez Stronę wniosek o stwierdzenie nadpłaty, co powi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »